Industrifonden

Entreprenörsföretagen på väg mot ny högkonjunktur, Stockholm leder utvecklingen

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 08:46 CET

Konjunkturen för kunskapsintensiva tillväxtföretag har förbättrats
kraftigt det fjärde kvartalet i år. Det visar den senaste upplagan av
Industrifondens och CONNECTs Entreprenörsbarometer. Särskilt markant är
uppgången i Stockholm, där Entreprenörsindex 1 ökade från 16 till 39.
Entreprenörsindex totalt ökade från 20 till 32, vilket är den näst
högsta noteringen sedan undersökningen började i maj 2002.

Efter att index nådde sitt bottenläge våren 2003 har det ökat två
kvartal i rad och når nu ett av de högsta värdena som har uppmätts. Det
är dock inget högkonjunkturvärde ännu, efter-som företagen i den
undersökta branschen generellt befinner sig i en naturlig stark
tillväxtfas.

Den hårt ansatta huvudstadsregionen börjar nu få upp farten. Värdet
ligger på 39, vilket är klart över genomsnittet på 32. Stockholm går
också om Syd (Skåne och Blekinge) som haft det högsta värdet vid fyra av
de sju tidigare mätningarna. Samtliga regioner har visat uppgång vid de
två senaste mättillfällena, vilket visar att uppgången gäller hela
landet.

Storstadsregionerna ligger dock bättre till än övriga Sverige. Sämsta
region är östra Sverige som fortsätter att släpa efter. Under
lågkonjunkturen har regionen, som omfattar östra Götaland och östra
Svealand exklusive Stockholms län, utvecklats sämst vid fem av sju
genomförda kvartalsmätningar. De kunskapsintensiva tillväxtföretagen i
Stockholms periferi har således utvecklats sämre än de i själva
Stockholm.

Företagen inom medicinbranschen visar även denna gång den bästa
utvecklingen. Vid detta mättillfälle har dock skillnaden ökat och
indexvärdet för branschen är nu 51, vilket är det högsta som har
uppmätts sedan Entreprenörsindex startades och tyder på ett gott
konjunkturläge. Även de andra branscherna växer, om än i lägre takt.
Sämst går IT som nu vid sex av sju mättillfällen har visat det lägsta
värdet. Den positiva tendensen för branschen vid augustimätningen har
också avtagit.

90 procent av företagen hävdar att bristen på riskkapital eller
möjligheter att få lån är det främsta hindret för expansionstillväxten
på lite längre sikt. Sex av tio företag har i nuläget problem med
finansiering. För tillväxten på kort sikt är den internationella
konjunkturen och företagens investeringsnivå de viktigaste faktorerna.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Maria Montgomerie, Industrifonden, tel 08-587 919 28, 070-64 919 28
Örjan Isacson, CONNECT Sverige, tel 08-791 29 03, 070-471 20 09
Andreas Leifsson, Hallvarsson&Halvarsson, tel 08-587 112 77, 0709-
711 277

Undersökningen finns i sin helhet på www.industrifonden.se och
www.connectsverige.se

Entreprenörsindex bygger på fem frågor i Entreprenörsbarometern:
Företagens syn på utvecklingen och sysselsättningen det gångna och det
närmaste kvartalet samt i vilken utsträckning svag efterfrågan upplevs
som problem i företagen. Index kan högst vara +100 (strålande
optimism/alla växer) och lägst -100 (nattsvart/alla krymper), med 0 som
balansläge. Resultaten är indelade efter fyra branscher och fem regioner
där Syd är Skåne och Blekinge, Väst är Västra Götalands län, Halland och
Värmland, Sthlm är Stockholms län, Öst är östra Götaland och östra
Svealand exklusive Stockholms län samt Nord som är hela Norrland och
Dalarna.

Bilaga
Diagram 1 visar totalindex vid de sju mättillfällena som har utförts,
diagram 2 & 3 visar hur index fördelar sig över regioner och branscher
vid samma mättillfällen. Desto högre utfallet på kurvan är desto bättre
är konjunkturen för respektive entreprenörsgrupp. Genomsnittet för alla
är 32 i augusti 2003 som visas i diagram 1.

Diagram 1; Entreprenörsindex totalt maj 2002 till november 2003

[REMOVED GRAPHICS]Diagram 2; Entreprenörsindex maj 2002 till november
2003 per region

[REMOVED GRAPHICS]

Diagram 3; Entreprenörsindex maj 2002 till november 2003 per bransch
[REMOVED GRAPHICS]