Europaparlamentet

EP-veckan 1-4 september 2008, Bryssel

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 13:12 CEST

Översikten finns inom kort också på Internet under länken:

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/default_sv.htm

Europarl.europa. eu > Nyheter > Presstjänst > Pressrum > Sammanträde

För frågor om ärenden på föredragningslistan eller övriga frågor vänligen kontakta Anna Bäckman, pressekreterare på Europaparlamentet i Bryssel. Tel +(32-2) 28 34018, mobil: +32 498 983 438 eller e-post: press-sv@europarl.europa.eu

Med vänlig hälsning

Anna Bäckman och Charlotte Wetter

EP-veckan 1-4 september 2008, Bryssel

Viktiga händelser

"Ryssland måste respektera avtal"

Frankrikes utrikesminister Bernard Kouchner rapporterade direkt från toppmötet mellan EU:s stats- och regeringschefer. Europaparlamentet antog en resolution och uttryckte stöd för beslutet att skjuta upp förhandlingarna med Ryssland till dess att de ryska trupperna lämnat Georgien.

Korten på bordet om framtidens telekom

Det ska bli enklare att byta mobilabonnemang, konsumenternas rättigheter ska stärkas och användningen av radio spektrum ska moderniseras. Det är en del av innehållet i det så kallade telekompaketet som ledamöterna debatterade i veckan. De fyra föredragande och de politiska grupperna redogjorde för sina positioner inför omröstningen som äger rum under nästa plenarsammanträde, den 22-25 september.

Företagsråd och icke-diskriminering på den sociala agendan

Europaparlamentet, rådet och kommissionen möttes i en inledande debatt om "det sociala Europa" och initiativen till förbättrade företagsråd samt direktiv om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Europaparlamentet efterlyser bättre jämställdhet

Jämställdheten i EU kan bli bättre. Det markerade en majoritet av ledamöterna i Europaparlamentet vid en omröstning i veckan. Ledamöterna föreslår bland annat att den 22 februari utropas till "internationella dagen för lika lön". Eva-Britt Svenssons initiativbetänkande om könsstereotyp reklam fick stöd i plenum. EU bör, enligt ledamöterna, följa upp gällande lagstiftning om könsdiskriminering och granska hur kvinnor och män framställs i reklam.

Krav på förbud mot klonade djur i livsmedel

EU bör avstå från alla former av djurkloning i livsmedelssyfte och förbjuda import av kött eller mejeriprodukter som härrör från klonade djur. Den uppmaningen riktar Europaparlamentets ledamöter i en resolution som antogs med stor majoritet.

Israel-Palestina: fångar i fokus

Europaparlamentet välkomnar frigivningen av palestinska fångar i augusti och uppmanar den israeliska regeringen och den palestinska myndigheten till fortsatta ansträngningar.

Konsekventa EU-sanktioner

EU:s användning av sanktioner i den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken bör vara konsekvent. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa ett nätverk av oberoende experter och bland annat granska det befintliga förfarandet för terroristlistor.

Tydliga riktlinjer i den europeiska hamnpolitiken

Europaparlamentet ställde sig bakom transportutskottets krav på tydligare riktlinjerna om statligt stöd till hamnar. EU måste "ta hänsyn till de viktiga förändringar som väntas ske inom den internationella sjöfarten till följd av sektorns tekniska och ekonomiska utveckling".

Innehåll

Rättsliga och inrikes frågor

Varningssystem för försvunna barn

Kvinnors rättigheter/Lika möjligheter

Könsstereotyp reklam trots satsningar på jämställdhet

Ledamöter efterlyser dag för lika lön

Yttre förbindelser

"Ryssland måste respektera avtal"

Betancourt besöker Europaparlamentet i oktober

Israel-Palestina: fångar i fokus

Industri

Korten på bordet om framtidens telekom

Jordbruk

Europaparlamentet vill förbjuda kloning av djur i livsmedelssyfte

Mänskliga rättigheter

Krav på konsekventa EU-sanktioner

Transporter

Tydliga riktlinjer i den europeiska hamnpolitiken

Rättsliga och inrikes frågor

Varningssystem för försvunna barn

Ledamöterna kräver bättre samarbete mellan medlemsländerna för att hitta försvunna barn. Fallet med Madeleine McCann, som försvann i Portugal 2007, ligger bakom en skriftlig förklaring som nu signerats av 418 Europaparlamentariker.

Den skriftliga förklaringen antogs formellt i plenum och kommer nu att översändas till rådet och kommissionen. Enligt förklaringen finns det idag "inget europeiskt system för försvunna barn och i princip inte något lokalt eller nationellt system i någon del av Europeiska unionen".

Nyhetsmedier bör omfattas

Ledamöterna uppmanar medlemsstaterna att upprätta ett varningssystem som involverar nyhetsmedier, gräns- och tullmyndigheter samt brottsbekämpande organ. Dessa aktörer bör snabbt få tillgång till information om det försvunna barnet, försvinnandet och misstänkta förövare. Det bör dessutom finnas ett gemensamt telefonnummer som man kan ringa till med upplysningar.

Skriftlig förklaring: 38/2008

Från den 2.9.2008

Kvinnors rättigheter/Lika möjligheter

Könsstereotyp reklam trots satsningar på jämställdhet

Eva-Britt Svenssons initiativbetänkande om könsstereotyp reklam fick idag stöd av ledamöterna i plenum. EU bör följa upp gällande lagstiftning om könsdiskriminering och granska hur kvinnor och män framställs i reklam.

504 ledamöter röstade för, 110 emot och 22 avstod när Eva-Britt SVENSSONs (GUE/NGL, SE) initiativbetänkande gick till omröstning. Det fanns flera ändringsförslag till texten som antogs. Bland annat förkastades förslaget om en uppförandekod.

- De åtgärder jag föreslår avser nationella självreglerande organ som redan finns och som representerar både producenter, annonsörer och konsumenter, framhöll Eva-Britt Svensson i debatten som föregick omröstningen.

Kränkande budskap

Ledamöterna uppmärksammar "behovet av att se till att läroböcker, leksaker, tv- och datorspel, Internet och den nya informations- och kommunikationstekniken samt reklam i olika slags medier inte innehåller budskap som kränker den mänskliga värdigheten eller förmedlar könsstereotyper."

Negativa kroppsideal

Europaparlamentet "uppmanar medlemsstaterna att studera och rapportera om kvinno- och mansbilden i reklam och marknadsföring". Ledamöterna "konstaterar att marknadsföringens och reklamens kroppsideal kan få negativa konsekvenser" och "uppmanar reklamproducenterna att vara försiktiga med användningen av extremt magra kvinnor i samband med produktreklam."

Vikten av goda exempel

Både debatten och den antagna texten efterlyser goda exempel inom medie- och reklamvärlden utifrån ett könsperspektiv. Ett sätt att framhålla goda exempel är att uppmuntra allmänheten och annonsörerna att belöna dessa med särskilda priser.

Föredragande: Eva-Britt SVENSSON (GUE/NGL, SE)

Betänkande: A6-0199/2008

Beslutsförfarande: Initiativbetänkande

Debatt: 2.9.2008

Omröstning: 3.9.2008

Ledamöter efterlyser dag för lika lön

Jämställdheten i EU kan bli bättre. Det markerade en majoritet av ledamöterna i Europaparlamentet vid en omröstning idag. Ledamöterna föreslår bland annat att den 22 februari utropas till "internationella dagen för lika lön".

Europaparlamentet antog idag ett initiativbetänkande om jämställdhet med röstsiffrorna 563 för, 65 emot och 61 nedlagda. Betänkandet, som föredrogs av den spanska ledamoten Iratxe GARCÍA PÉREZ (PSE, ES), är ett svar på kommissionens årsrapport om jämställdhet i EU.

Kvalitativa skillnader består

Årsrapporten är den första som omfattar det utvidgade EU med 27 medlemsstater och pekar bland annat på att klyftan mellan andelen sysselsatta kvinnor och män minskar. Däremot minskar inte könsuppdelningen i vissa yrken eller sektorer och trots att andelen kvinnor i ledande ställning inom politiken ökar långsamt har den stagnerat i näringslivet.

Fokus på löneskillnader

Ledamöterna föreslår att den 22 februari utropas till "internationella dagen för lika lön" för att uppmärksamma att löneskillnaden på 15% inte har förändrats sedan 2003. Arbetsgivare bör dessutom åläggas att göra löneöversyn och etablera handlingsplaner för att minska löneskillnaderna.

Stimulera pappaledighet

I den antagna resolutionen efterlyser ledamöterna stimulansåtgärder för att kunna förena arbete och familj, till exempel stärka rättigheterna för arbetstagare som tar föräldraledigt, uppmuntra pappor att ta föräldraledigt och införa generösare villkor vad gäller ledighetens längd och ersättning.

Föredragande: Iratxe GARCÍA PÉREZ (PSE, ES)

Betänkande: A6-0325/2008

Beslutsförfarande: Initiativbetänkande

Debatt: 2.9.2008

Omröstning: 3.9.2008

Yttre förbindelser

"Ryssland måste respektera avtal"

Europaparlamentet stöder, med stor majoritet, beslutet att skjuta upp EU-förhandlingarna med Ryssland till dess att de ryska trupperna lämnat Georgien. Vid dagens omröstning klargjorde ledamöterna Europeiska unionens behov av en starkare grannskapspolitik och energisäkerhet samt uppmanade kommissionen att föreslå avtal om förenklade viseringsförfaranden med Georgien.

 

549 ledamöter godkände idag en ny resolution om Georgien där de uppmanar Ryssland att respektera avtalet om eldupphör och dra tillbaka sina trupper "till positionerna före den 7 augusti". "Europaparlamentet fördömer Rysslands erkännande av de georgiska utbrytarområdena Sydossetiens och Abchaziens självständighet och betraktar detta som en kränkning av internationell rätt."

Enade med förebehåll

De politiska grupperna enades om en samlad resolution från Europaparlamentet men gruppledaren för PSE, Martin Schultz, poängterade att hans grupp gärna hade inkluderat en kritisk formulering av Georgiens agerande i inledningen av konflikten.

Information om klusterbomber

Både de ryska och georgiska myndigheterna uppmanas av Europaparlamentet "att tillhandahålla fullständig information om i vilka områden deras arméer har släppt klusterbomber, så att minröjningsarbetet kan inledas omedelbart och ytterligare dödsfall förhindras". Parlamentet påpekar att ett beslut om Sydossetiens och Abchaziens slutliga status måste kopplas till efterlevnaden av den internationella rättens grundprinciper.

Visa och energi

Den pågående krisen visar, enligt ledamöterna, på behovet av att stärka den europeiska grannskapspolitiken. Kommissionen uppmanas att "föreslå avtal om förenklade viseringsförfaranden och återtagande med Georgien som åtminstone motsvarar avtalen med Ryssland." I resolutionen framhåller även ledamöterna Georgiens betydelse roll när det gäller att förbättra EU:s energiförsörjning.

 

Debatt som föregick omröstningen

Europaparlamentets ledamöter debatterade sent på måndagskvällen situationen i Georgien. Respekt för territoriell självständighet, fördömande av omfattningen av Rysslands reaktion och närmare grannsamarbete efterlystes. Frankrikes utrikesminister Bernard Kouchner rapporterade direkt från toppmötet och framhöll vikten av att EU visar enighet i relationen till Ryssland.

- Det franska ordförandeskapet önskar hålla er löpande informerade eftersom ni varit väldigt aktiva i den här frågan, framhöll Bernard Kouchner när han anlände direkt från toppmötet mellan EU:s stats- och regeringschefer för att rapportera till ledamöterna i plenum. Utrikesministern påminde om att konflikten i Georgien växt sedan början av 90-talet men att det dagsaktuella läget utgår från händelserna den 7-8 augusti i år och att vägen fram tills nu och även framöver bygger på EU:s förmåga att visa enighet.

Relationen till Ryssland påverkas

Slutsatserna från dagens rådsmöte understryker vikten av att parterna i konflikten respekterar de sex punkterna i avtalet om eld upphör från den 12 augusti. Det faktum att Ryssland inte dragit tillbaka sina trupper kommer, enligt slutsatserna, påverka relationen mellan EU och Ryssland.

- Kommunikationskanalerna till Ryssland måste hållas öppna men det kan inte vara business as usual, konstaterade Benita Ferrero-Waldner, kommissionär med ansvar för yttre förbindelser och den europeiska grannskapspolitiken.

Skydd för energiförsörjning

Talarlistan var lång när ledamöterna fick ordet och debatten väntas ligga till grund för en resolution som antas på onsdag. Joseph DAUL (FR) talade för EPP-gruppen och välkomnade rådets förmåga att visa "enighet och fast hand" gentemot Ryssland. Joseph DAUL framhöll samtidigt nödvändigheten att utveckla och skydda alternativ för EU:s energiförsörjning.

Vinter-OS ifrågasätts

Hannes SWOBODA (PSE, AT) framhöll att Ryssland alltid försökt utnyttja interna konflikter och efterlyste ett starkare stöd för EU:s grannar. Graham WATSON varnade för att tränga in "den ryska björnen i hörnet" och efterlyste en fredskonferens med alla sidor företrädda. Watson påminde om att Ryssland står värd för vinter-OS 2014 och ifrågasatte landets förmåga att leva upp till de olympiska värderingarna.

Isolering eller partnerskap?

Konrad SZYMAŃSKI (UEN, PL) framhöll politisk och ekonomisk isolering av Ryssland som ett sätt att begränsa manöverutrymmet. Daniel COHN-BENDIT (Verts/ALE, DE) avfärdade tankar på att diskutera NATO-medlemskap för Georgien och underströk i stället priviligerat partnerskap med EU för både Georgien och Ukraina som ett motmedel mot nationalism.

Avstå konflikten

Francis WURTZ (GUE/NGL, FR) talade om en kortsiktig politik som är "typisk för Vita Huset, men inte värdig för EU" och framhöll säkerheten för energiförsörjningen. Bernard WOJCIECHOWSKI (IND/DEM, PL) menade att EU inte får bli en del av konflikten och ifrågasatte Europaparlamentets möjligheter att påverka besluten i utrikespolitiken.

Debatt: 1.9.2008

Gemensamt resolutionsförslag: B6-0402/2008/RC

Omröstning: 3.9.2008

Betancourt besöker Europaparlamentet i oktober

Ingrid Betancourt har tackat ja till inbjudan att tala inför ledamöterna i Europaparlamentet. Ingrid Betancourt kommer att delta i plenarsammanträdet den 8 oktober.

- Jag glädjs åt att Ingrid Betancourt har accepterat vår inbjudan att tala till Europaparlamentet. Vi är stolta över hennes mod och vi ser fram emot det här tillfället att hedra henne, kommenterar talman Hans-Gert Pöttering.

Ingrid Betancourt kidnappades av FARC i Colombia den i feburari 2002 och räddades från fångenskap, tillsammans med tre amerikaner och elva colombianer, i juli 2008. Ingrid Betancourt arbetar idag aktivt för att alla övriga medfångar ska friges och det är med detta engagemang i fokus som hon besöker Europaparlamentet.

Från den 4.9.20208

Israel-Palestina: fångar i fokus

Europaparlamentet välkomnar frigivningen av palestinska fångar i augusti och uppmanar den israeliska regeringen och den palestinska myndigheten till fortsatta ansträngningar.

Ledamöterna antog idag en resolution om situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser. 416 ledamöter röstade för, 136 emot och 61 avstod.

Texten framhåller att frågan om politiska fångar har stor betydelse i konflikten mellan Israel och Palestina. Europaparlamentet uppmanar till "ett omedelbart frigivande av de fängslade ledamöterna av det palestinska lagstiftande rådet inklusive Marwan Barghouti" och menar att detta kunde bidra till det "klimat av ömsesidigt förtroende som är nödvändigt". Parlamentet uppmanar även till frigivningen av den israeliske officeren Gilad Shalit.

"Garantera miniminormer"

Europaparlamentet uppmanar Israel att "garantera att miniminormerna för fängsligt förvar respekteras, att ställa frihetsberövade personer inför rätta och upphöra med s.k. administrativt frihetsberövande samt vidta lämpliga åtgärder för minderåriga i fängelse och för besök till fångar, helt i enlighet med internationella normer, inklusive konventionen om barns rättigheter och FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning."

"Förhindra våldsdåd"

Europaparlamentet uppmanar den palestinska myndigheten att "vidta alla åtgärder för att förhindra alla våldsdåd eller terroristangrepp, särskilt de som begås av före detta fångar, särskilt barn."

Gemensamt resolutionsförslag: B6-0343/2008/RC

Omröstning: 4.9.2008

Industri

Korten på bordet om framtidens telekom

Det ska bli enklare att byta mobilabonnemang, konsumenternas rättigheter ska stärkas och användningen av radio spektrum ska moderniseras. Det är en del av innehållet i det så kallade telekom-paketet som ledamöterna debatterade idag.

I dagens debatt redogjorde Europaparlamentets fyra föredragande och de politiska grupperna för sina positioner inför omröstningen om telekompaketet. Omröstningen äger rum under nästa plenarsammanträde, den 22-25 september 2008.

Catherine TRAUTMANN (PSE, FR) är föredragande för betänkandet om elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Hon framhöll att sektorn står för 3 procent av den samlade BNI inom EU. Trautmann konstaterade att hon har försökt vinna förtroende hos alla i telekom-sektorn och skapa ett "eko-system" för elektronisk kommunikation. Trautmann hoppas att förslaget ska stimulera industri och innovation samt skapa nya jobb genom ökad konkurrens och investeringar i fiberoptik.

Pilar DEL CASTILLO VERA (EPP-ED, ES) är föredragande för betänkandet om en myndighet för marknaden för elektronisk kommunikation. Istället för en ny myndighet förespråkar hon ett organ, BERT (Body of European Regulators for Telecom).

- Vårt förslag bygger på delat ansvar och på delad finansiering, underströk Del Castillo Vera.

Patrizia TOIA (ALDE, IT) har tittat närmare på den digitala utdelningen och varnar i sitt initiativbetänkande för att ägna sig åt fragmenterad nationell politik när det gäller hanteringen av det spektrum. Hon underströk i debatten att ett fritt spektrum medför stora möjligheter och att Europa måste bevara konkurrensen gentemot USA och Japan.

- Men, det finns också en social dimension, ansåg hon. Människor som bor i randområden och mindre gynnade grupper måste få tillgång till nästa generations nätverk.

Malcolm HARBOUR (EPP-ED, GB) är föredragande för betänkandet om att stärka och förbättra rättigheterna för konsumenter som använder sig av elektronisk kommunikation. Han lyfte fram konsumentnyttan:

- Konsumenterna ska vara välinformerade om priser, vad olika tjänster innebär och hur långa kontrakten är, sade han.

Han gladde sig över att det blir möjligt att byta telefonnummer snabbt, på en dag.

Harbour sade också att konsumenterna ska ha rätt till information om potentiella överträdelser mot upphovsrätten, såsom exempelvis piratkopierade läkemedel.

Svenska inlägg i debatten

Gunnar HÖKMARK (EPP-ED), som är ansvarig för ett yttrande från utskottet för ekonomi och valutafrågor, underströk vikten av nya innovationer och tjänster.

- Europas förmåga att vara ledande på telekomområdet är beroende av vår förmåga att vara öppen för nya innovationer och nya tjänster och från det perspektivet är det farligt att försvara gamla strukturer och gamla aktörer, sade han.

Eva-Britt SVENSSON, som talade för GUE/NGL-gruppen, kritiserade förslaget om ny europeisk telekommyndighet

- Det blir dyrare, krångligare och det är fullständigt onödigt att inrätta ytterligare en europeisk myndighet, ansåg hon.

Svensson poängterade också att större vikt måste läggas vid geografiska skillnader och olika infrastruktur när det gäller elektroniska tjänster.

- Större tydlighet måste finnas i att tillgången för konsumenterna måste vara lika så att inte fler klyftor byggs in än vad som redan finns i våra samhällen, sade hon.

Nils LUNDGREN, som talade för IND/DEM-gruppen, konstaterade att telekom-paketet handlar om förbättrad konkurrens och stärkt integritetsskydd, men också om centralisering och byråkratisering.

Lundgren var kritisk till att det spektrum som frigörs genom digitalisering ska fördelas enligt EU-regler. Han var också kritisk mot kommissionens förslag om en ny Europeisk myndighet för elektronisk kommunikation.

- Frigjort spektrum ska fördelas av medlemsländerna och den naturliga lösningen är att utveckla de organ för Europeiska tillsynsmyndigheter på telekommunikationsområdet som redan finns, sade han.

Text: Marina Lähteenmaa

Föredragande: Patrizia TOIA (ALDE, IT), Catherine Trautmann (PSE, FR), Pilar DEL CASTILLO VERA (EPP-ED, ES) och Malcolm HARBOUR (EPP-ED, GB)

Betänkanden: A6-0305/2008, A6-0321/2008, A6-0316/2008 och A6-0318/2008

Beslutsförfarande: Initiativbetänkande och Medbeslutande (***I)

Debatt: 2.9.2008

Omröstning: September-II

Jordbruk

Europaparlamentet vill förbjuda kloning av djur i livsmedelssyfte

EU bör avstå från alla former av djurkloning i livsmedelssyfte och förbjuda import av kött eller mejeriprodukter som härrör från klonade djur. Den uppmaningen riktar Europaparlamentets ledamöter i en resolution som antogs idag med stor majoritet.

Med 622 röster för, 32 emot och 25 nedlagda ställda sig Europaparlamentet bakom uppmaningen från jordbruksutskottets ordförande Neil PARISH (EPP-ED, GB) till kommissionen att ta fram ett förbud mot klonade djur i livsmedel.

"Det handlar om djurens välmående och konsumenternas förtroende" framhöll Neil Parish i debatten som föregick omröstningen.

Lyssnar på EFSA och EGE

Androula Vassiliou, kommissionär med ansvar för folkhälsa, livsmedels- och fodersäkerhet och djurhälsa, deltog i debatten. Enligt Androula Vassilou följer kommissionen utvecklingen noggrant och kommer inom kort att ställning utifrån rekommendationer från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och teknik (EGE).

Muntlig fråga: B6-0545/2008

Debatt: 2.8.2008

Resolutionsförslag: B6-0373/2008

Omröstning: 3.8.2009

Mänskliga rättigheter

Krav på konsekventa EU-sanktioner

EU:s befintliga möjligheter att använda sanktioner i den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken bör skärpas. Europaparlamentet antog idag en resolution som uppmanar till en mer konsekvent sanktionspolitik.

Resolutionen antogs med 546 röster för, 36 emot och 40 nedlagda. Europaparlamentet välkomnar att klausuler om mänskliga rättigheter systematiskt skrivs in i nya bilaterala EU-avtal med tredjeländer" och beklagar att "ingen utvärdering eller konsekvensbedömning hittills gjorts av EU:s sanktionspolitik".

Behov av experter

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa ett nätverk av oberoende experter. "Parlamentet anser att inrättandet av ett sådant nätverk skulle förbättra insynen i och diskussionerna om sanktioner i allmänhet, och också stärka genomförandet och den pågående övervakningen av sanktioner i specifika fall. Parlamentet anser samtidigt att kommissionen bör spela en mer aktiv roll vid utarbetandet av en tydlig EU-politik i sanktionsfrågor."

Kontroll av terroristlistor

Europaparlamentet framhåller att "systemet med terroristlistor, förutsatt att det är förenligt med EG-domstolens senaste rättspraxis, är ett effektivt instrument" men uppmanar rådet och kommissionen att "granska det befintliga förfarandet för svartlistning och avlistning, så att svartlistade individers och organs förfarandemässiga och faktiska mänskliga rättigheter, och framför allt internationella normer, respekteras". Europaparlamentet vill dessutom se "en effektiv parlamentarisk kontroll av underrättelsetjänsternas arbete" i det här avseendet.

Föredragande: Hélène FLAUTRE (De gröna/EFA, FR)

Betänkande: A6-0309/2008

Beslutsförfarande: Initiativbetänkande

Debatt: 3.9.2008

Omröstning: 4.9.2008

Transporter

Tydliga riktlinjer i den europeiska hamnpolitiken

Europaparlamentet ställde sig idag bakom transportutskottets krav på tydligare riktlinjerna om statligt stöd till hamnar. EU måste "ta hänsyn till de viktiga förändringar som väntas ske inom den internationella sjöfarten till följd av sektorns tekniska och ekonomiska utveckling".

Resolutionen antogs med rösterna 572 för, 12 emot och 10 nedlagda. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast förtydliga riktlinjerna för statligt stöd till hamnar. "Dessa riktlinjer bör omfatta själva hamnområdet, med åtskillnad mellan infrastruktur för tillträde respektive försvar, projektrelaterad infrastruktur och suprastruktur, men utan åtskillnad mellan olika kategorier av hamnar."

Sjötransporter utan hinder

Europaparlamentet "välkomnar varmt kommissionens avsikt att lägga fram ett lagstiftningsförslag om inrättande av ett europeiskt område för sjötransporter utan hinder" och "rekommenderar att gemenskapsklarerade transporter undantas från all tullkontroll inom närsjöfarten i EU". Dessutom riktas en uppmaning till kommissionen att "fortsätta sina insatser för att se till att den amerikanska föreskriften om granskning av all last som ska till USA ändras".

Hamnarbetares utbildning

Resolutionen lyfter även frågan om utbildningsnivå bland hamnarbetare och framhåller "en jämförelse mellan system för yrkesutbildning för hamnarbetare" som ett första steg.

Inlägg från svensk ledamot

Den svenska ledamoten Hélène GOUDIN (IND/DEM, SE) kritiserade i debatten undantag från tullkontroll för gemenskapsdeklarerade transporter."Detta är ett stort problem, inte minst om man ser till smuggling av exempelvis narkotika. Det bör vara upp till varje medlemsstat att avgöra huruvida en container ska öppnas eller inte."

Föredragande: Josu ORTUONDO LARREA (ALDE, ES)

Betänkande: A6-0308/2008

Beslutsförfarande: Initiativbetänkande

Debatt: 3.9.2008

Omröstning: 4.9.2008