Europaparlamentet

EP-veckan 22-25 september II 2008, Bryssel

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 11:19 CEST

EP-veckan finns också på Internet under länken:

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/37873-266-09-39-20080923BRI37872-22-09-2008-2008/default_sv.htm

Europarl.europa. eu > Nyheter > Presstjänst > Pressrum > Sammanträde

För frågor om ärenden på föredragningslistan eller övriga frågor vänligen kontakta Anna Bäckman, pressekreterare på Europaparlamentet i Bryssel. Tel +(32-2) 28 34018, mobil: +32 498 983 438 eller e-post: press-sv@europarl.europa.eu

Med vänlig hälsning

Anna Bäckman och Charlotte Wetter

 

 

EP-veckan 22-25 september II 2008, Bryssel

Viktiga frågor

 

Finanskrisen debatterades, telekompaketet gick till omröstning och det Europeiska året för interkulturell dialog uppmärksammades när Europaparlament höll plenarsammanträde i Bryssel den 22-25 september.

 

Ledamöterna satte fokus på den aktuella finanskrisen, både i en debatt med rådet och kommissionen, och utifrån separata betänkanden. Europaparlamentet vill se konkreta åtgärder och uppmanar kommissionen att presentera ny lagstiftning för att reglera finansmarknaderna, i synnerhet när det gäller hedgefonder och riskkapitalbolag.

 

Europaparlamentet antog en resolution om energipriserna och efterlyser samarbete för att minska efterfrågan på energi, främja förnybara energikällor och minska beroendet av importerade fossila bränslen. Ledamöterna betonar att en EU-strategi måste följas av lika starka finansiella åtaganden till förmån för forskning och utveckling.

 

Telekompaketet gick till omröstning och ledamöterna sände en tydlig signal om att spektrumutdelningen i medlemsländerna måste tas tillvara gemensamt och leda till nya tjänster. Konsumenterna har rätt till telekomtjänster, information och integritetsskydd. Däremot vill ledamöterna inte ha en ny EU-myndighet för elektronisk kommunikation. I stället ska nationella tillsynsmyndigheter ha stort ansvar för uppföljning av lagstiftning.

 

Kampen mot terrorism får inte bli en ursäkt för att begränsa yttrandefriheten. Skyddsnivån för personuppgifter måste dessutom vara densamma inom hela EU. Det står klart efter omröstningar om rambeslutet om bekämpande av terrorism och skydd av personuppgifter inom ramen för polis- och straffrättsligt samarbete.

En öppen diskussion om bloggar, större insyn i mediaägande och stadgor med redaktionella principer. Det är några av de verktyg som Europaparlamentet föreslår för att garantera mångfald i medierna.

 

Alla medlemsstater är skyldiga att införliva direktiv för den inre marknaden. Ändå görs det inte till 100 procent. Europaparlamentet godkände den svenska ledamoten Charlotte Cederschiölds förslag om att utveckla kommissionens verktyg för uppföljning och den så kallade resultattavlan.

Europaparlamentet upprepar att flaggstatsförpliktelser och fartygsägares skadeståndsansvar är avgörande för säkrare sjöstransporter. Under veckan antogs flera direktiv om sjösäkerhet i en andra behandling och nu väntar en förlikningsprocess med rådet.

 

Den ekumeniske patriarken Bartholomeus talade till ledamöterna inom ramen för det Europeiska året för interkulturell dialog. Patriarken, som ofta kallas "den gröne patriarken", kommenterade bland annat insatser inom miljöområdet, minoriteters rättigheter och Turkiets medlemskap i EU.

Föredragningslista för sessionen 8-9voktober 2008, Bryssel

Onsdagen den 8 oktober 2008

Kl 15:00 - 15:30

Högtidligt möte - 60-årsjubiléet för den allmänna förklaringen om mänskliga rättighete

Kl 15:30 - 20:00, 21:00 - 24:00

Återupptagande av sessionen och arbetsplan

Uttalanden av rådet och kommissionen - Förberedelser av Europeiska rådets möte (15-16 oktober 2008

Anföranden på en minut (artikel 144 i arbetsordningen)

Betänkande av Toine Manders (A6-0195/2008) - Konsumentskydd när det gäller vissa aspekter på nyttjanderätten till fast egendom på tidsdelningsbasis

Uttalande av kommissionen - Uppskjutande av WTO:s Doha-runda

Betänkande av Carlos Carnero González (A6-0347/2008) - Parlamentets användning av unionens symboler

Betänkande av Richard Seeber (A6- /2008) - Problemet med vattenbrist och torka i Europeiska unionen

Betänkande av Luca Romagnoli (A6- /2008) - Inrättande av Europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris)

Rekommendation av Marian-Jean Marinescu (A6-0343/2008) - Protokoll till avtalet EG/Schweiz om fri rörlighet för personer (Bulgariens och Rumäniens deltagande) 6

Betänkande av Zbigniew Zaleski (A6-0337/2008) - Avtal EG/Ukraina angående bibehållandet av de åtaganden om handel med tjänster som ingår i partnerskaps- och samarbetsavtalet

Muntlig fråga - Arktiskt styre i en global värld (O-0084/2008 - B6-0467/2008)

Kortfattad redogörelse av initiativbetänkanden (artikel 45.2 i arbetsordningen):

Betänkande av Pier Antonio Panzeri (A6- /2008) - Kraftfullare åtgärder mot odeklarerat arbete

Betänkande av Alejandro Cercas (A6-0357/2008) - Tillämpning av social lagstiftning om vägtransporter

Betänkande av Gabriele Zimmer (A6- /2008) - Främja social integration och bekämpa fattigdom, även fattigdom bland barn, inom EU

Torsdagen den 9 oktober 2008

Kl 9:00 - 10:50

Betänkande av Ieke van den Burg, Daniel Dăianu(A6-0359/2008) - Lamfalussy-uppföljning - Framtida övervakningsstruktur

Betänkande av Alojz Peterle (A6-0350/2008) - Tillsammans för hälsa: Strategi för EU: 2008-2013

Kl 11:00 - 13:00

Omröstning

Betänkande av Neil Parish (A6- /2008) - Ändring av "enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden\

Färdigbehandlade texter

 

Innehåll

Industri

Stärkta konsumenträttigheter inom telekom

Konkurrens och flexibilitet ska öka trådlösa tjänster

Information

Mångfald i media och öppen diskussion om bloggar

Transporter

Sjösäkerhet går till förlikning

Rättsliga och inrikes frågor

Tydliga signaler om yttrandefrihet och skydd av personuppgifter

Ekonomiska och monetära frågor

Krav på ny lagstiftning för ekonomisk stabilitet

Fri rörlighet för varor

Bättre verktyg för att följa upp lagar

Kultur

Fokus på kreativitet och innovation 2009

Institutioner

EU behöver inte följa USA

Oenighet kring kommissionens arbetsprogram 2009

 

Grundläggande rättigheter

Hårdare tag mot handel med barn

Minnesdag för stalinismens och nazismens offer

Tyst minut för spanska offer - Finansiering av nej-kampanjen på Irland

Energi

"EU måste hantera energipriserna"

Industri

Stärkta konsumenträttigheter inom telekom

Europaparlamentet antog i en första behandling, lagändringar som ska ge konsumenter bättre tillgång till telekomtjänster, information och integritetsskydd. De stora politiska grupperna enades om en kompromiss som tydliggör syftet med lagstiftningen och respekten för grundläggande rättigheter. När Malcolm HARBOURs (EPP-ED, GB) betänkande gick till omröstning röstade 548 ledamöter för och 88 emot.

Enligt gällande EU-lagstiftning erbjuds samhällsomfattande tjänster i fast telefoni, som till exempel larmnummer och nummerupplysning. Europaparlamantet vill att kommissionen presenterar förslag för att ändra lagstiftningen så att dessa regler även ska gälla mobiltelefoner och bredband. Medlemsstaterna uppmanas dessutom reservera nummerserien som börjar med 116 för att kunna använda gemensamma nödnummer, till exempel 116 000 för att rapportera försvunna barn.

 

Bättre information och integritetsskydd

Europaparlamentet vill gå längre än kommissionen när det gäller konsumenternas rätt till information från operatörer om priser och avtalsvillkor. Av abonnemangsavtal ska bland annat tidsfrister och begränsningar i tjänsten tydligt framgå. Det ska vara möjligt för användaren att behålla samma nummer även om han eller hon byter leverantör. Tekniska lösningar för att möta funktionshindrade användares behov bör utvecklas.

 

Skydda grundläggande rättigheter

Nationella myndigheter ska kunna informera användarna om och uppmuntra till skydd av andra personers fri- och rättigheter inom ramen för elektronisk kommunikation. Eventuella åtgärder "får inte hindra utvecklingen av informationssamhället" och inte heller "gå på tvärs mot medborgarnas grundläggande rättigheter".

Föredragande: Malcolm HARBOUR (EPP-ED, GB)

Betänkande: A6-0318/2008

Beslutsförfarande: Medbeslutande - 1:a behandlingen (***I)

Debatt: 2.9.2008

Omröstning: 24.9.2008

Konkurrens och flexibilitet ska öka trådlösa tjänster

Europaparlamentet röstade igenom flera ändringar i det föreslagna telekompaketet. Spektrumutdelningen i medlemsländerna måste tas tillvara gemensamt och leda till nya tjänster. Men det behövs ingen ny EU-myndighet. I stället vill Europaparlamentet att nationella tillsynsmyndigheter ska ha stort ansvar för uppföljningen av den gemensamma lagstiftningen.

Ledamöterna uttryckte stöd för Pilar DEL CASTILLO VERAs (EPP-ED, ES) alternativ att inrätta ett organ för europeiska tillsynsmyndigheter inom telekommunikation (BERT), i stället för en ny europeisk myndighet som kommissionen har föreslagit. BERT ska bestå av en ledamot per medlemsstat och bidra till att förbättra uppföljningen av hur reglerna för elektronisk kommunikation tillämpas. Ledamöterna vill att BERT ska samfinansieras, men lämnar det öppet för hur stor del som ska finansieras av EU och hur stor del de nationella tillsynsmyndigheterna ska stå för.

 

Reglerna ska följas på samma sätt

Genom att godkänna Catherine TRAUTMANNs (PSE, FR) betänkande tydliggör ledamöterna hur nationella myndigheter ska gå till väga innan de fattar beslut om en åtgärd "som inför, ändrar eller återkallar en operatörs skyldighet". En nationell tillsynsmyndighet får, till exempel, tvinga företag att dela upp verksamheter för att gynna konkurrensen inom olika affärsområden, men detta måste först godkännas av både BERT och kommissionen.

 

Fler frekvenser för nya tjänster

I samband med övergången från analoga till digitala sändningar kommer tillgången på spektrum öka. Europaparlamentet framhåller att radio- och TV-bolag som använder radiofrekvenser idag i första hand måste få sina behov tillgodosedda. De frekvenser som sedan blir över ska "bli föremål för ett nytt tilldelningsförfarande" och möjliggöra nya tjänster. Kommissionen uppmanas lägga fram ett lagstiftningsförslag för den strategiska planeringen och harmoniseringen av radiospektrum i Europeiska unionen.

 

Militära frekvenser

I enlighet med Patrizia TOIAs (ALDE, IT) förslag uppmanar Europaparlamentet medlemsstaterna "att analysera effekterna av övergången till digital teknik i det spektrum som används för militära ändamål, och vid behov omfördela just den digitala utdelningen till nya civila tillämpningar".

Föredragande: Catherine TRAUTMANN (PSE, FR), Patrizia TOIA (ALDE, IT) och Pilar DEL CASTILLO VERA (EPP-ED, ES)

Betänkanden: A6-0321/2008, A6-0305/2008 och A6-0316/2008

Beslutsförfarande: Medbeslutande - 1:a behandlingen (***I)

Debatt: 2.9.2008

Omröstning: 24.9.2008

Information

Mångfald i media och öppen diskussion om bloggar

Stadgor med redaktionella principer, större insyn i mediaägande och en öppen diskussion om bloggarna. Det är några av de verktyg som Europaparlamentet föreslår för att garantera mångfald i medierna.

 

Europaparlamentet antog en resolution som uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att garantera mångfald i medierna och se till att alla EU-medborgare har tillgång till fria medier. Tre grupper (PSE, ALDE, De gröna) presenterade den gemensamma texten som utgick från Marianne MIKKO (PSE, EE) och kulturutskottets initiativbetänkande.

 

Öppen diskussion om bloggarnas ställning

Det tidigare betänkandet föreslog att, i rättsligt hänseende, likställa bloggar och webbplatser baserade på användargenererat med andra former av offentliga yttranden. Denna hänvisning är nu struken. I den antagna texten slår ledamöterna fast att "bloggar är ett viktigt nytt bidrag till yttrandefriheten och blir ett allt vanligare medium för verksamma i mediebranschen och privatpersoner" och "uppmuntrar till en öppen diskussion om alla frågor som rör bloggarnas ställning".

 

Skydd av upphovsrätt och personuppgifter online

Europaparlamentet välkomnar att upphovsrätten skyddas i onlinemedier, där tredje part måste nämna källan när uttalanden återges. Europaparlamentet efterlyser dessutom större insyn i hur sökmotorer på Internet, leverantörer av e-posttjänster och webbplatser för sociala nätverk lagrar personuppgifter och information om användare.

 

Stadgor för redaktionella principer

Medlemsstaterna "måste trygga journalistiskt och redaktionellt oberoende" och Europaparlamentet "understryker vikten av att det skapas stadgor med redaktionella principer för att hindra ägare, intressenter eller utomstående organ som regeringar från att lägga sig i nyhetsinnehållet". Europaparlamentet uppmuntrar vidare "ett offentliggörande av allt medieägande för att ge större insyn i programföretags och utgivares syften och bakgrund". Ledamöterna betonar vikten av att koppla konkurrenslagstiftningen till medielagstiftningen

Föredragande: Marianne MIKKO (PSE, EE)

Betänkande: A6-0303/2008

Beslutsförfarande: Initiativbetänkande

Debatt: 22.9.2008

Omröstning: 25.9.2008

Transporter

Sjösäkerhet går till förlikning

Europaparlamentet upprepar att flaggstatsförpliktelser och fartygsägares skadeståndsansvar är avgörande för säkrare sjöstransporter. På onsdagen antogs flera direktiv i en andra behandling. Nu väntar överläggningar och en förlikningsprocess med rådet.

 

Ledamöterna röstade om sex betänkanden om säkrare sjötransporter i en andra behandling. Dessa betänkanden gäller direktiven om övervaknings- och informationssystem, utredning av olyckor, transportörens skadeståndsansvar, hamnstatskontroll samt inspektioner och tillsyn av fartyg.

 

Plenum antog Dirk STERCKX (ALDE, BE) betänkande om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem. I detta betänkande framhålls bland annat behovet av en "oberoende myndighet i varje medlemsstat eller region" som omedelbart ska kunna bistå ett fartyg i en nödsituation och att "befälhavare och besättning kan räkna med att få en god och rättvis behandling" så att rädslan för att hamna i fängelse inte bidrar till att förvärra olyckan. Ledamöterna valde att inkludera ändringsförslag som rör fartygsägares skadeståndsansvar.

 

Jaromír KOHLÍČEKs (GUE/NGL, CZ) principer för utredning av olyckor, bland annat att en säkerhetsutredning ska inledas "senast två månader efter att sjöolyckan eller tillbudet inträffat", godtogs också av ledamöterna. Likaså Dominique VLASTO (EPP-ED, FR)betänkande om hamnstatskontroll.

 

Det blev klartecken även för Luis DE GRANDES PASCUALs (EPP-ED, ES) betänkanden om standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg. Diskussionen med rådet i den här frågan gäller främst certifieringen av klassificeringssällskap och det ersättningsansvar som sällskapen har när de utför uppdrag för medlemsstaterna. Ledamöterna inkluderade hänvisningar till flaggstatsförpliktelser i dessa betänkanden.

 

Däremot justerades Paolo COSTAs (ALDE, IT) betänkande vid omröstningen om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor. Majoriteten motsatte sig att låta detta omfatta även transportörer på inre vattenvägar.

Föredragande: Dirk STERCKX (ALDE, BE), Jaromír KOHLÍČEK (GUE/NGL, CZ), Luis DE GRANDES PASCUAL (EPP-ED, ES), Dominique VLASTO (EPP-ED, FR) och Paolo COSTA (ALDE, IT)

Betänkanden: A6-03342008, A6-0332/2008, A6-03313/2008, A6- 0330/2008, A6-0335/2008 och A6-0333/2008

Beslutsförfarande: Medbeslutande - 2:a behandlingen (***II)

Debatt: 23.9.2008

Omröstning: 25.9.2008

 

Rättsliga och inrikes frågor

Tydliga signaler om yttrandefrihet och skydd av personuppgifter

Kampen mot terrorism får inte bli en ursäkt för att begränsa yttrandefriheten. Skyddsnivån för personuppgifter måste dessutom vara densamma inom hela EU.

Det står klart efter att Europaparlamentet antog Roselyne LEFRANÇOIS (PSE, FR) betänkande om rambeslutet om bekämpande av terrorism och Martine ROUREs (PSE, FR) betänkande om skydd av personuppgifter inom ramen för polis- och straffrättsligt samarbete.

Europaparlamentet vill värna grundläggande rättigheter när kommissionen introducerar nya brottsrubriceringar som gäller offentliga uppmaningar till terroristbrott samt rekrytering och utbildning för terroristsyften.

 

Skydd för pressfrihet och e-post

Ledamöterna vill tydliggöra vad som egentligen menas med "offentliga uppmaningar" och vill hellre tala om "offentlig anstiftan" till terroristbrott. Handlingen måste även, bedömmas utgöra "manifesterad fara för att ett eller flera sådana brott begås". Pressfrihet och övriga mediers yttrandefrihet samt "innehållet i e-post och andra former av elektronisk korrespondens" ska specifikt skyddas.

 

Personuppgifter i polissamarbete

Kommissionens ursprungliga förslag om skydd av personuppgifter inom ramen för polis- och straffrättsligt samarbete har ändrats till stora delar av rådet och därför får Europaparlamentet möjlighet att komma med synpunkter på nytt. Till skillnad från rådet framhåller Europaparlamentet att rambeslutet bör tillämpas på nationell databehandling för att se till att skyddsnivån på personuppgifter är densamma inom hela EU. Rådet vill begränsa det till datautbyte mellan medlemsstaterna.

 

Vill tillsätta en arbetsgrupp

Europaparlamentet vill att utgångspunkten för behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt uppgifter som rör hälsa och sexualliv "ska vara förbjuden". Undantag från denna regel måste vara väldigt tydligt definierade. I motsats till rådet stödjer Europaparlamentet kommissionens förslag att inrätta en självständig arbetsgrupp som kan rådge institutionerna när det gäller behandlingen av personuppgifter. Europaparlamentet vill dessutom se bättre övervakning och uppföljning av säkerheten när personuppgifter överförs till länder utanför EU.

 

Svenska inlägg

I den debatt som föregick omröstningen välkomnade Nils LUNDGREN (IND/DEM, SE) ändringar för att värna integritet, yttrandefrihet och rättssäkerhet men ställde samtidigt frågan om vilken typ av terrorism som skall hanteras på EU-nivå.

- Det är uppenbart att rädslan för terrorism används medvetet för att på medlemsländernas bekostnad flytta fram EU:s positioner på det rättsliga och polisiära området.

Föredragande: Roselyne LEFRANÇOIS (PSE, FR) och Martine ROURE (PSE, FR)

Betänkanden: A6-0323/2008 och A6-0322/2008

Beslutsförfarande: Samråd (*)

Debatt och omröstning: 23.9.2008

 

Ekonomiska och monetära frågor

Krav på ny lagstiftning för ekonomisk stabilitet

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att presentera ny lagstiftning för att reglera finansiella marknader, i synnerhet när det gäller hedgefonder och riskkapitalbolag. Ledamöterna vill ha större insyn när det gäller löner och bonussystem.

Ett initiativbetänkande från Poul Nyrup RASMUSSEN (PSE, DK) om hedgefonder och private equity antogs med 562 röster för och 86 emot. Samtidigt godkändes ett initiativbetänkande från kollegan Klaus-Heiner LEHNE (EPP-ED, DE) om transparens i institutionella investerares verksamhet. Båda dessa betänkanden åberopar Europaparlamentets rätt att, enligt artikel 39 i arbetsordning, uppmana kommissionen att lägga fram ett lagförslag.

 

Kommissionen bör, enligt ledamöterna granska "existerande gemenskapslagstiftning kring finansiella marknader för att identifiera eventuella luckor i regleringen av hedgefonder och private equity, och på grundval av denna undersökning lägga fram ett eller flera lagstiftningsförslag".

 

Europaparlamentet vill bland annat reglera kapitalkrav och etablera en mekanism för EU-tillsyn av kreditvärderingsinstitut. Kommissionen uppmanas titta på lagstiftningsåtgärder för värdering av illikvida finansiella instrument och "att skapa en harmoniserad EU-ram för venture capital och private equity, och särskilt att se till att små och medelstora företag kan få gränsöverskridande tillgång till sådant kapital, i enlighet med Lissabonagendan".

 

Europaparlamentet efterlyser full transparens för högt uppsatta chefers och nyckelpersoners ersättningssystem och understryker anställdas rättighet att bli informerade och rådfrågade när kontroll av företaget eller verksamheten överförs till en annan investerare, inbegripet hedgefonder och private equity.

 

Svenska inlägg

Olle SCHMIDT (ALDE)

- Marknadsekonomin måste ha tydliga regler och spelregler. Som liberal har jag inte alls svårt att argumentera för tydligare regler och effektiv lagstiftning. Däremot skall vi akta oss för att införa lagar och regler som inte löser dagens problem och inte tar hänsyn till vikten av en global finansmarkand. Att det finns global tillgång till kapital ger ökad växtkraft och skapar nya jobb.

 

Nils LUNDGREN (IND/DEM)

- Nu kollapsar det finansiella systemet utanför banksektorn. Hedgefonder och private equity står på tur. De har mycket litet eget kapital, de är "highly leveraged". Private equity innehåller enorma mängder med "leveraged buy-outs" (LBO´s) som har genomförts nästan utan eget kapital. Skall vi då verkligen komma med bleka reformförslag på området i detta läge? Det tycker inte jag.

 

Föredragande: Poul Nyrup RASMUSSEN (PSE, DK) och Klaus-Heiner LEHNE (EPP-ED, DE)

Betänkande: A6-0338/2008 och A6-0296/2008

Beslutsförfarande: Initiativbetänkande

Debatt: 22.9.2008

Omröstning: 23.9.2008

Fri rörlighet för varor

Bättre verktyg för att följa upp lagar

Alla medlemsstater är skyldiga att införliva direktiv för den inre marknaden. Ändå görs det inte till 100 procent. Europaparlamentet godkände Charlotte Cederschiölds förslag om att utveckla kommissionens verktyg för uppföljning.

I debatten som föregick omröstningen lyfte Charlotte CEDERSCHIÖLD (EPP-ED, SE) särskilt på hatten för och gratulerade Bulgarien som är det medlemsland som bäst införlivat reglerna för den inre marknaden. Detta enligt resultattavlan som kommissionen sammanställer regelbundet.

 

Trots en positiv utveckling uppmanar Europaparlamentet till bättre och mer förfinade verktyg för uppföljning. Bland annat uppmanas kommissionen "utveckla indikatorer för att mäta de kostnader som uppkommer för medborgare och näringslivet som en följd av försenat och felaktigt införlivande".

- I all synnerhet måste vi utveckla kontrollen av hur implementeringen går till och göra det i direkt anslutning till det nationella genomförandet. Alla vinner på att man på det sättet undviker rättsliga domstolförfaranden. Miljö, skatter, tull, energi-och transportområdena ligger sämst till. Här kan det behövas nya modeller, konstaterade Charlotte Cederschiöld.

Föredragande: Charlotte CEDERSCHIÖLD (EPP-ED, SE)

Betänkande: A6-0272/2008

Beslutsförfarande: Initiativbetänkande

Debatt: 22.9.2008

Omröstning: 23.9.2008

 

Kultur

Fokus på kreativitet och innovation 2009

Europaparlamentet stödjer förslaget att utse 2009 till "Europeiska året för kreativitet och innovation". Men ledamöterna vill se en större bredd och koppling till fler EU-program än vad kommissionen har föreslagit.

 

Det är numera en tradition i EU att utse ett särskilt tema på årsbasis för att engagera både medborgare och nationella regeringar kring en hjärtefråga. Tidigare år har till exempel fokus legat på "arbetstagares rörlighet" och "lika möjligheter för alla". Under nuvarande år arrangeras möten och aktiviteter kring "interkulturell dialog".

 

Tanken med att utse nästa år till "Europeiska året för kreativitet och innovation" är att lyfta fram dessa ingredienser som nyckelfaktorer i social och ekonomisk tillväxt. I kommissionens förslag läggs stor tyngdvikt vid programmet för livslångt lärande men Europaparlamentet vill även se en länk till programmen för kultur, kommunikation, näringsliv, sammanhållning, landsbygdsutveckling, forskning och informationssamhället.

Föredragande: Katerina BATZELI (PSE, GR)

Betänkande: A6-0319/2008

Beslutsförfarande: Medbeslutande - 1:a behandlingen (***I)

Debatt: 22.9.2008

Omröstning: 23.9.2008

 

Institutioner

EU behöver inte följa USA

Ledamöterna fick möjlighet att diskutera den aktuella finanskrisen med rådet och kommissionen. Europaparlamentet vill se bättre övervakning av finansmarknaderna i både EU och övriga länder.

Rådet

Den franske EU-ministern och rådsrepresentanten Jean-Pierre JOUYET påminde om att Europa inte har upplevt en motsvarande kris sedan 1930-talet och att Europa nu behöver stå enat med hjälp av Europeiska centralbanken. Det krävs, i dagsläget, ännu inte motsvarande insatser som i USA. I stället ska Europa, enligt Jouyet, stimulera ekonomisk tillväxt och ha förberedelse för att stödja små och medelstora företag med närmare 30 miljarder euro. Ministern välkomnade Europaparlamentets omröstning tidigare i veckan, gällande hedgefonder och riskkapital, men påminde om att det även behövs en överenskommelse kring direktivet om kapitalkrav.

 

Kommissionen

Joaquín ALMUNIA, kommissionär med ansvar för ekonomiska och monetära frågor, konstaterade att finanskrisen hittills inneburit förluster på närmare 500 miljarder dollar, "en summa motsvarande BNP för ett land som Sverige". Kommissionären instämde i den franske ministerns bedömning att situationen i Europa är mindre akut än i USA, men underströk bland annat vikten av att medlemsländerna respekterar EU:s stabilitets- och tillväxtpakt.

 

Partigruppsinlägg

Alexander RADWAN (DE) talade för EPP-ED-gruppen och kritiserade bristen på uppföljning av betänkandena om Parmalataffären och kreditvärderingsinstitut. Ledamoten förespråkade en europeisk linje som snarare skulle kunna stå förebild för USA och uppmanade rådet att acceptera förslaget om ett Europeiskt övervakningssystem i direktivet om kapitalkrav.

 

Martin SCHULZ (DE) talade för PSE-gruppen och uppmanade kommissionen att agera gentemot bland annat kreditvärderingsinstitut. Ledamoten kritiserade spekulation kopplat till livsmedelspriser och kallade det för ett "perverst system" som får konsekvenser för hela mänskligheten.

 

Silvana KOCH-MEHRIN (DE) talade för ALDE-gruppen och efterlyste faktabaserade insatser som riktas mot de aktörer som inte följer reglerna på den fria marknaden, inte mot själva marknaden.

 

Eoin RYAN (UEN, IE) manade till väl övervägda beslut för att värna lokal och global ekonomi till förmån för både investerare och medborgare.

 

Francis WURTZ (GUE/NGL, FR) efterlyste bättre övervakning av banker samt nya strukturer inom internationella finansinstutioner.

 

Hanne DAHL (IND/DEM, DK) framhöll att det är upp till bankerna själva att förebygga och reda upp problemen.

 

Svenskt inlägg

Den svenske ledamoten Olle SCHMIDT (ALDE) uttryckte oro inför ett överreglerat finansiellt samhälle.

- Vi ska ha en balanserad hållning, vi ska skapa bra och effektiva regler och lagar som ger utrymme för tillväxtkraft och självreglering, sade han.

Från den 24.9.2008

 

Oenighet kring kommissionens arbetsprogram 2009

Ledamöterna röstade emot alla resolutionsförslag om arbetsprogrammet för kommissionen 2009. Tre grupper presenterade ett gemensamt förslag men även detta röstades ner. Krav på lagstiftning inom det sociala området och Kroatiens såväl som Turkiets fortsatta medlemskapsförhandlingar bidrog till oenigheten.

Vice kommissionär Margot Wallström deltog i debatten som föregick omröstningen och lyfte fram fem huvudlinjer som väntas ingå i kommissionens eget förslag: hållbar utveckling och sysselsättning, klimat, migration, social frågor och konsumenträtt samt EU som global partner.

Svenska inlägg i debatten

 

Jan ANDERSSON (PSE) koncentrade sitt inlägg på den sociala dagordningen och lyfte bland annat trygghet för människor med atypiska arbeten, globaliseringsfonden, utstationeringsdirektivet och strejkrätten.

- Ni måste lägga konkreta förslag som förhindrar social dumpning och ger löntagarna rimliga löner och rimliga arbetsförhållanden, avslutade Andersson.

 

Gunnar HÖKMARK (EPP-ED) framhöll minskad administration, forskning, arbetstagares rörlighet och energi som prioriterade områden.

- 2009 kommer bli ett avgörande år för att nå målen i Lissabonstrategin, konstaterade Hökmark.

Gemensamt resolutionsförslag

Dok: B6-0420/2008/RC

Debatt och omröstning: 23.9.2008

 

Grundläggande rättigheter

Hårdare tag mot handel med barn

407 ledamöter i Europaparlamentet kräver nu krafttag i kampen mot handel med barn. I en skriftlig förklaring hänvisar de till att mer än två miljoner barn säljs varje år för att utnyttjas sexuellt och för tvångsarbete. Utvecklingen av ny teknik gör det visserligen svårt att stoppa handeln men bättre samarbete mellan medlemsstaterna skulle kunna motverka gränsöverskridande brottslighet.

Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att prioritera kampen mot handeln med barn på nationell nivå, att tillämpa de rättsliga verktyg som finns och att besluta om gemensamma resurser för att skydda barnens rättigheter. Bland initiativtagarna till den skriftliga förklaringen finns bland annat den svenska ledamoten Eva-Britt SVENSSON (GUE/NGL).

Skriftlig förklaring: 50/2008

Från den 22.9.2008

Minnesdag för stalinismens och nazismens offer

409 ledamöter föreslår att utse den 23 augusti till en europeisk minnesdag för att hedra minnet av stalinismens och nazismens offer. Ledamöterna vill uppmärksamma offer för massdeportationer och utrensningar och samtidigt befästa demokratin, freden och stabiliteten i Europa. Valet av datum motiveras med att Molotov-Ribbentroppakten, som ingicks mellan Sovjetunionen och Tyskland den 23 augusti 1939, delade upp Europa i två intressesfärer.

 

I ledamöternas skriftliga förklaring framhålls att förslaget ligger i linje med "Aktivt europeiskt ihågkommande", en insats inom ramen för programmet "Ett Europa för medborgarna".

Skriftlig förklaring: 44/2008

Från den 22.9.2008

 

Tyst minut för spanska offer - Finansiering av nej-kampanjen på Irland

Talman Hans-Gert Pöttering inledde veckans plenarsammanträde i Bryssel med att uppmärksamma helgens terroristattentat i Spanien. Den 46-åriga militärofficern Luis Conde de la Cruz omkom och flera människor skadades i samband med att tre bilbomber exploderade.

 

- Terrorism är ett direkt angrepp på frihet, mänskliga rättigheter och demokrati. Det finns ingen som helst motivering som berättigar terrorism, sade talmannen.

Ledamöterna höll en tyst minut.

 

Finansiering av nej-kampanjen på Irland

I samband med sammanträdets öppnande återgav Daniel Cohn-Bendit uppgifter i irländsk press om en påstådd koppling mellan Pentagon/CIA och nej-kampanjen vid sommarens folkomröstning på Irland. Daniel Cohn-Bendit hänvisade till uppgifter om att 1,2 miljoner euro använts i kampanjen och påståenden om att Europa inte skulle tillåtas bli "för starkt". Daniel Cohn-Bendit uppmanade talmannen att undersöka uppgifterna.

 

Talmannen bekräftade att han tagit del av uppgifterna i irländsk press och underströk vikten av att få klarhet i situationen.

- Jag vill uttrycka min aktning för den irländska EU-ministern, Dick Roche, som personligen lovat att klargöra frågan.

Från den 22.9.2008

 

Energi

"EU måste hantera energipriserna"

Ledamöterna efterlyser konkreta åtgärder för att minska efterfrågan på energi, främja förnybara energikällor och minska beroendet av importerade fossila bränslen. Europaparlamentet betonar att en EU-strategi måste följas av lika starka finansiella åtaganden till förmån för forskning och utveckling.

 

Europaparlamentet antog en resolution om kontroll över energipriserna. Ledamöterna betonar att efterfrågan riskerar att öka om det inte sker en förändring på global nivå och uppmanar kommissionen att se till att energibesparingar, energieffektivitet och förnybara energikällor prioriteras när EU:s framtida energipolitik ska utformas.

 

Energistadga för konsumenter

I resolutionen framhålls vikten av den förslagna energistadgan för konsumenter och parlamentet uppmanar de nationella regleringsmyndigheterna att utnyttja de befogenheter de har till sitt förfogande för att hjälpa konsumenter. Parlamentet anser att kommissionen bör lägga fram ett förslag om hur energirelaterad fattigdom ska hanteras i Europeiska unionen och uppmanar kommissionen att följa prisutvecklingen, särskilt frågan om hur ökade eller minskade priser påverkar konsumenterna.

 

Välkomnar toppmöte

Parlamentet upprepar betydelsen av EU:s gemensamma energipolitik och EU:s åtagande till förmån för den europeiska grannskapspolitiken. I detta avseende anser parlamentet att EU bör inta en ledande ställning i energidialogen med de viktigaste olje- och gasleverantörsländerna. Parlamentet välkomnar idén med ett toppmöte på hög nivå mellan olje- och gaskonsumerande och olje- och gasproducerande länder i syfte att uppnå mer stabila priser, större förutsägbarhet när det gäller leveranserna och betalningar i euro.

Gemensamt resolutionsförslag

Dok: B6-0428/2008/RC

Debatt: 24.9.2008

Omröstning: 25.9.2008