Europaparlamentet

EP-veckan 31 januari - 1 februari 2007, Bryssel

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 17:37 CET

Europaparlamentet har nu nya sammansättningar och nya ordförande och vice ordförande för sina utskott. Jan Andersson sitter kvar som ordförande för utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Nils Lundgren behåller sin post som förste vice ordförande för budgetkontrollutskottet och Eva-Britt Svensson omvaldes till andra vice ordförande för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. På torsdagen röstade plenum bl.a. om ett betänkande om fetma och antog en resolution för ett världsomfattande moratorium för dödsstraff.Kontakt:

Pernilla Jourde

Redaktion & Information

E-mail: press-sv@europarl.europa.eu

Tfn : (32-2) 28 43411 (BXL)

Tfn: (33-3) 881 72420 (STR)

Preliminär föredragningslista för sammanträdet den 12-15 februari 2007 i Strasbourg


Måndagen den 12 februari 2007

Kl 17:00 - 22:00

- Återupptagande av sessionen och arbetsplan

- Anföranden på en minut

- Betänkande av Frieda Brepoels (A6-0000/2007) - Infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (INSPIRE)

- Gemensam debatt - Avfall

- Betänkande av Caroline Jackson (A6-0466/2006) - Översyn av ramdirektivet om avfall

- Betänkande av Johannes Blokland (A6-0438/2006) - En temainriktad strategi för materialåtervinning av avfall

- Slut på den gemensamma debatten

- Betänkande av Emine Bozkurt (A6-0003/2007) - De turkiska kvinnornas roll i det sociala, ekonomiska och politiska livet

Gemensam debatt - Budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget

- Betänkande av Janusz Lewandowski (A6- /2007) - Upphävande av rådets förordning (EG) nr 2040/2000 om budgetdisciplin

- Betänkande av Ingeborg Gräßle, Borut Pahor (A6-0007/2007) - Ändring av genomförandebestämmelserna för budgetförordningen

Slut på den gemensamma debatten

- Betänkande av Herbert Bösch (A6-0002/2007) - Gemenskapsprogram för att främja åtgärder inom området för skydd av gemenskapens ekonomiska intressen (Herkules II-programmet).Tisdagen den 13 februari 2007

Kl 10:00 - 11:50

- Omröstning om begäran om brådskande förfarande (artikel 134 i arbetsordningen)

- Tal av parlamentets talman

Kl 12:00 - 13:00

- Omröstning

- I enlighet med artikel 43.1 i arbetsordningen:

- Betänkande av Arlene McCarthy (A6-0000/2007) - Upphävande av rådets direktiv 68/89/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om sortering av rundvirke

- Betänkande av Arlene McCarthy (A6-0000/2007) - Upphävande av rådets direktiv 71/304/EEG av den 26 juli 1971 (offentliga bygg- och anläggningsarbeten)

- Betänkande av Diana Wallis (A6-0000/2007) - Skydd av konsumenternas intressen: förbudsföreläggande (kodifierad version)

- Betänkande av Diana Wallis (A6-0000/2007) - Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (kodifierad version)

- Betänkande av Diana Wallis (A6-0000/2007) - Identifiering av manöverorgan, kontrollampor och visare för två- och trehjuliga motorfordon (Kodifierad version)

- Betänkande av Diana Wallis (A6-0000/2007) - Siktfält och vindrutetorkare för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version)

- Betänkande av Diana Wallis (A6-0000/2007) - Högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version)

- Betänkande av Diana Wallis (A6-0000/2007) - Skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens (kodifierad version)

- Betänkande av Diana Wallis (A6-0000/2007) - Jordbruks- eller skogsbrukstraktorer (kodifierad version)

- Betänkande av Diana Wallis (A6-0000/2007) - Styrinrättningen på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version)

- Betänkande av Diana Wallis (A6-0000/2007) - Gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken (projekt utanför gemenskapen) (kodifierad version)

- Betänkande av Diana Wallis (A6-0000/2007) - Lägsta djurskyddskrav vid svinhållning (kodifierad version)

- Färdigbehandlade texter

Kl 15:00 - 17:30

- Slutbetänkande av Giovanni Claudio Fava (A6-0020/2007) - CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar

Kl 17:30 - 19:00

- Frågestund med frågor till kommissionen (B6- /2007

Kl 21:00 - 24:00

- Betänkande av Katerina Batzeli (A6-0016/2007) - Reformering av den gemensamma organisationen av marknaden för vin

- Betänkande 2 av Lutz Goepel (A6-0009/2007) - Frivillig modulering av direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitken

- Betänkande av Jean-Paul Gauzès (A6-0298/2006) - Betalningstjänster på den inre marknaden

- Betänkande av Fiona Hall (A6-0467/2006) - Mot en europeisk radiospektrumpolitik

- Betänkande av Michael Gahler (A6-0005/2007) - Budgetbistånd till utvecklingsländerOnsdagen den 14 februari 2007

Kl 9:00 - 11:20

- PRIORITERINGSDEBATT

- Uttalanden av rådet och kommissionen - Förberedelser inför Europeiska rådets möte (8-9 mars 2007)

Kl 11:30 - 12:00

- Omröstning

- Resolutionsförslag - Klimatförändringar

- Färdigbehandlade texter

Kl 12:00 - 12:30

- Högtidligt möte - Italien

Kl 12:30 - 13:00

- Fortsättning på omröstningen

Kl 15:00 - 18:00 och 21:00 - 24:00

- Betänkande av Luis Yañez-Barnuevo García (A6-0441/2006) - Den externa dimensionen av kampen mot internationell terrorism

Gemensam debatt - Förbindelserna EU/Ryssland

- Betänkande av Maria da Assunção Esteves (A6-0000/2007) - Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse

- Betänkande av Maria da Assunção Esteves (A6-0000/2007) - Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om återtagande

Slut på den gemensamma debatten

Gemensam debatt - Euromed

- Uttalanden av rådet och kommissionen - Relationerna i Europa-medelhavsområdet

- Betänkande av Kader Arif (A6-0468/2006) - Inrättande av en frihandelszon för Europa-Medelhavsområdet

Slut på den gemensamma debatten

Gemensam debatt - Ekonomi /Arbete

- Betänkande av Udo Bullmann (A6-0012 /2007) - Riktlinjerna för den allmänna ekonomiska politiken för 2007

- Betänkande av Jan Andersson (A6-0008/2007) - Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

Slut på den gemensamma debatten

- Betänkande av Béla Glattfelder (A6-0013/2007) - Makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien

- Betänkande av Amalia Sartori (A6- /2007) - En färdplan för jämställdhet 2006-2010

- Betänkande av Rosa Miguélez Ramos (A6-0476/2006) - Tekniska bestämmelser för bevarande av vissa fiskbestånd av långvandrande arter

- Betänkande av Rosa Miguélez Ramos (A6-0000/2007) - Drivgarn

- Betänkande av Marie-Hélène Aubert (A6-0015/2007) - Handlingsplan avseende illegalt, icke rapporterat och oreglerat fiske

- Betänkanden upptagna i enlighet med artikel 134 i arbetsordningen

Kl 18:00 - 19:00

- Frågestund med frågor till rådet (B6- /2007)Torsdagen den 15 februari 2007

Kl 10:00 - 11:50 och 15:00 - 16:00

- Betänkande av Cristobal Montoro Romero (A6-0011/2007) - Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2005

- Betänkande av Manuel António dos Santos (A6-0001/2007) - Energiprishöjningens makroekonomiska inverkan

Kl 12:00 - 13:00

- Omröstning om färdigbehandlade texter (se omröstningsordningen sidan 2)

Kl 16:00 - 17:00

- Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer - Varaktighet: högst en timme (artikel 115 i arbetsordningen)

Kl 17:00

- Omröstning

- Resolutionsförslag om debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 115 i arbetsordningen )

- Färdigbehandlade texterInnehåll
Institutioner

Parlamentets utskott - sammansättning och presidium

Mänskliga rättigheter

Gemensam resolution mot dödstraff

Folkhälsa

Hur förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar i EU?

Institutioner

Parlamentets utskott - sammansättning och presidium


Europaparlamentet har under plenarsammanträdet fastställt sammansättningen i sina utskott. Flest svenskar har miljöutskottet (4) följt av utskottet för den inre marknaden och konsumentfrågor (3). Jan Andersson fortsätter att leda utskottet för sysselsättning och sociala frågor, och Eva-Britt Svensson och Nils Lundgren behåller sina platser som vice ordförande i kvinnoutskottet och budgetkontrollutskottet.I mitten på sitt femåriga mandat ser Europaparlamentet över sammansättningen i sina utskott och underutskott. Dessutom görs den här gången en numerär anpassning till följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU. Ändrade styrkeförhållanden mellan de politiska grupperna och tillkomsten av en ny grupp inverkar dessutom på den nya sammansättningen. Plenum fastställde den 31 januari 2007 storlek och sammansättning på utskotten utifrån ett förslag från talmanskonferensen.Utskotten har hållit konstituerande möten för att välja sina ordförande och vice ordförande. Socialdemokraten Jan ANDERSSON fortsätter att leda utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Vänsterpartisten Eva-Britt SVENSSON behåller sin post som andra vice ordförande för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet och Nils LUNDGREN från Junilistan sin plats som förste vice ordförande för budgetkontrollutskottet.Nedan anges ordförandena för samtliga utskott och uppgifter om var de svenska ledamöterna återfinns.Utskottet för utrikesfrågor

(86 ledamöter)

Ordförande: Jacek SARYUSZ-WOLSKI (EPP-ED, PL)

1:e vice ordförande: Libor ROUCEK (PSE, CZ)

2:a vice ordförande: Michael GAHLER (EPP-ED, DE)

3:e vice ordförande: Janusz ONYSZKIEWICZ (ALDE, PL)

4:e vice ordförande: Ioan Mircea PASCU (PSE, RO)Svensk ledamot: Anna IBRISAGIC (EPP-ED, SE)

Utskottet för utveckling

(36 ledamöter)

Ordförande: Josep Borrell (PSE, ES)

1:e vice ordförande: Max van den Berg (PSE, NL)

2:a vice ordförande: Romana Jordan Cizelj (EPP-ED, SI)

3:e vice ordförande: Danute Budreikaite (ALDE, LT)

4:e vice ordförande: Frithjof Schmidt (De gröna/EFA, DE)Svensk ledamot: Hélène GOUDIN (IND/DEM, SE)

Utskottet för internationell handel

(33 ledamöter)

Ordförande: Helmut Markov (GUE/NGL, DE)

1:e vice ordförande: Albert Maat (EPP-ED, NL)

2:a vice ordförande: Ignasi Guardans (ALDE, ES)

3:e vice ordförande: Christa Quisthoudt-Rowohl (EPP-ED, DE)

4:e vice ordförande: Cristiana Muscardini (UEN, IT)Svensk ledamot: Christofer FJELLNER (PPE/DE, SE)

Budgetutskottet

(50 ledamöter)

Ordförande: Reimer BÖGE (EPP-ED, DE)

1:e vice ordförande: Kyösti VIRRANKOSKI (ALDE, FI)

2:a vice ordförande: Ralf WALTER (PSE, DE)

3:e vice ordförande: Janusz LEWANDOWSKI (EPP-ED, PL)

4:e vice ordförande: Umberto PIRILLI (UEN, IT)Svenska ledamöter: Nils LUNDGREN (IND/DEM, SE) och Ewa HEDKVIST PETERSEN (PSE, SE) vars plats är vakant fr.o.m. 1 februari 2007.

Budgetkontrollutskottet

(40 ledamöter)

Ordförande: Herbert BÖSCH (PSE, AT)

1:e vice ordförande:Nils LUNDGREN (IND/DEM, SE)

2:a vice ordförande: Boguslaw LIBERADZKI (PSE, PL)

3:e vice ordförande: Petr DUCHON (EPP-ED, CZ)

4:e vice ordförande: Ovidiu Ioan SILAGHI (ALDE, RO)Svenska ledamöter: Christofer FJELLNER (EPP-ED, SE) och Nils LUNDGREN (IND/DEM, SE)

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

(51 ledamöter)

Ordförande: Pervenche Berès (PSE, FR)

1:e vice ordförande: José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL (EPP-ED, ES)

2:a vice ordförande: Guntars KRASTS (UEN, LV)

3:e vice ordförande: John PURVIS (EPP-ED, UK)

4:e vice ordförande: Joseph MUSCAT (PSE, MT)Svenska ledamöter: Gunnar HÖKMARK (EPP-ED, SE) och Olle SCHMIDT (ALDE, SE)

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

(52 ledamöter)

Ordförande: Jan ANDERSSON (PSE, SE)

1:e vice ordförande: Ilda FIGUEIREDO (GUE/NGL, PT)

2:a vice ordförande: Pier Antonio PANZERI (PSE, IT)

3:e vice ordförande: Thomas MANN (EPP-ED, DE)

4:e vice ordförande: Elizabeth LYNNE (ALDE, UK)

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

(68 ledamöter)

Ordförande: Miroslav OUZKÝ (EPP-ED, CZ)

1:e vice ordförande: Johannes BLOKLAND (IND/DEM, NL)

2:a vice ordförande: Satu HASSI (De gröna/EFA, FI)

3:e vice ordförande: Alexandru-Ioan MORTUN (ALDE, RO)

4:e vice ordförande: Dan JØRGENSEN (PSE, DK)Svenska ledamöter: Anders WIJKMAN (EPP-ED, SE), Åsa WESTLUND (PSE, SE), Carl SCHLYTER (De gröna/EFA, SE) och Jens HOLM (GUE/NGL, SE)

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

(54 ledamöter)

Ordförande: Angelika NIEBLER (EPP-ED, DE)

1:e vice ordförande: Miroslav RANSDORF (GUE/NGL, CZ)

2:a vice ordförande: Silvia CIORNEI (ALDE, RO)

3:e vice ordförande: Renato BRUNETTA (EPP-ED, IT)

4:e vice ordförande: Catherine TRAUTMANN (PSE, FR)Svensk ledamot: Lena EK (ALDE, SE)

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

(44 ledamöter)

Ordförande: Arlene MCCARTHY (PSE, UK)

1:e vice ordförande: Zuzana ROITHOVÁ (EPP-ED, CZ)

2:a vice ordförande: Alexander STUBB (EPP-ED, FI)

3:e vice ordförande: Marco RIZZO (GUE/NGL, IT)

4:e vice ordförande: Alexander LAMBSDORFF (ALDE, DE)Svenska ledamöter: Charlotte CEDERSCHIÖLD (EPP-ED, SE), Anna HEDH (PSE, SE)

och Eva-Britt SVENSSON (GUE/NGL, SE)

Fiskeriutskottet

(40 ledamöter)

Ordförande: Philippe MORILLON (ALDE, FR)

1:e vice ordförande: Rosa MIGUÉLEZ RAMOS (PSE, ES)

2:a vice ordförande: Avril DOYLE (EPP-ED, IE)

3:e vice ordförande: Elspeth ATTWOOLL (ALDE, UK)

4:e vice ordförande: Pedro GUERREIRO (GUE/NGL, PT)Svensk ledamot: Hélène GOUDIN (IND/DEM, SE)

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

(60 ledamöter)

Ordförande: Jean-Marie CAVADA (ALDE, FR)

1:e vice ordförande: Philip BRADBOURN (EPP-ED, UK)

2:a vice ordförande: Stavros LAMBRINIDIS (PES, EL)

3:e vice ordförande: Kinga GÁL (EPP-ED, HU)

4:e vice ordförande: Giusto CATANIA (GUE/NGL, IT)

Svenska ledamöter: Inger SEGELSTRÖM (PSE, SE) och Maria CARLSHAMRE (ALDE, SE)

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

(40 ledamöter)

Ordförande: Anna ZÁBORSKÁ (EPP-ED, SK)

1:e vice ordförande: Edite ESTRELA (PSE, PT)

2:a vice ordförande: Eva-Britt SVENSSON (GUE/NGL, SE)

3:e vice ordförande: Zita GURMAI (PSE, HU)

4:e vice ordförande: Raũl ROMEVA RUEDA (De gröna/EFA, ES)Svenska ledamöter: Maria CARLSHAMRE (ALDE, SE) och Eva-Britt SVENSSON (GUE/NGL, SE)

Utskottet för transport och turism

(51 ledamöter)

Ordförande: Paolo COSTA (ALDE, IT)

1:e vice ordförande: Gabriele ALBERTINI (EPP-ED, IT)

2:a vice ordförande: Gilles SAVARY (PSE, FR)

3:e vice ordförande: Silvia TICAU (PSE, RO)

4:e vice ordförande: Luis QUEIRO (EPP-ED, PT)Svensk ledamot: Lars Wohlin (IND/DEM, SE)

Underutskott för säkerhet och försvar

(36 ledamöter)

Ordförande: Karl VON WOGAU (EPP-ED, ED)

1:e vice ordförande: Ana Maria GOMES (PSE, PT)

2:a vice ordförande: Girts Valdis KRISTOVSKIS (UEN, LV)

3:e vice ordförande: Roberta Alma ANASTASE (EPP-ED, RO)

4:e vice ordförande: Justas Vincas PALECKIS (PSE, LT)Svensk ledamot: Anna IBRISAGIC (EPP-ED, SE

Utskottet för framställningar

(40 ledamöter)

Ordförande: Marcin LIBICKI (UEN, PL)

1:e vice ordförande: Michael CASHMAN (PSE, UK)

2:a vice ordförande: Carlos José ITURGAIZ ANGULO (EPP-ED, ES)

3:e vice ordförande: Kathy SINNOTT (IND/DEM, IE)

4:e vice ordförande: Maria MATSOUKA (PSE, EL)Underutskott för mänskliga rättigheter

(36 ledamöter)

Ordförande: Hélène FLAUTRE (De gröna/EFA, FR)

1:e vice ordförande: Richard HOWITT (PSE, UK)

2:a vice ordförande: Patrick GAUBERT (EPP-ED, FR)

3:e vice ordförande: Sarah LUDFORD (ALDE, UK)

4:e vice ordförande: Józef PINIOR (PSE, PL)

Utskottet för regional utveckling

(57 ledamöter)

Ordförande: Gerardo GALEOTE (EPP-ED, ES)

1:e vice ordförande: Evgeni KIRILOV (PSE, BG)

2:a vice ordförande: Jan OLBRYCHT (EPP-ED, PL)

3:e vice ordförande: Filiz HUSMENOVA (ALDE, BG)

4:e vice ordförande: Rolf BEREND (EPP-ED, DE)

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

(47 ledamöter)

Ordförande: Neil PARISH (EPP-ED, UK)

1:e vice ordförande: Jean-Claude FRUTEAU (PSE, FR)

2:a vice ordförande: Bernard Piotr WOJCIECHOWSKI (GL, PL)

3:e vice ordförande: Friedrich-Wilhelm GRAEFE ZU BARINGDORF (De gröna/EFA, DE)

4:e vice ordförande: Sergio BERLATO (UEN, IT)

Utskottet för kultur och utbildning

(38 ledamöter)

Ordförande: Nikolaos SIFUNAKIS (PSE, EL)

1:e vice ordförande: Pál SCHMITT (EPP-ED, HU)

2:a vice ordförande: Helga TRÜPEL (De gröna/EFA, DE)

3:e vice ordförande: Manolis MAVROMMATIS (EPP-ED, EL)

4:e vice ordförande: Hannu TAKKULA (ALDE, FI)

Utskottet för rättsliga frågor

(28 ledamöter)

Ordförande: Giuseppe GARGANI (EPP-ED, IT)

1:e vice ordförande: Cristian DUMITRESCU (PSE, RO)

2:a vice ordförande: Rainer WIELAND (EPP-ED, DE)

3:e vice ordförande: Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG (PSE, PL)

4:e vice ordförande: Francesco Enrico SPERONI (UEN, IT)

Utskottet för konstitutionella frågor

(29 ledamöter)

Ordförande: Jo LEINEN (PSE, DE)

1:e vice ordförande: Johannes VOGGENHUBER (De gröna/EFA, AT)

2:a vice ordförande: Anneli JÄÄTTEENMÄKI (ALDE, FI)

3:e vice ordförande: Konstantin DIMITROV (EPP-ED, BG)

4:e vice ordförande: Timothy KIRKHOPE (EPP-ED, UK)

Mänskliga rättigheter

Gemensam resolution mot dödstraff


I samband med att den tredje världskongressen mot dödstraffet inleds i Paris har Europaparlamentet antagit en gemensam resolution från de största politiska grupperna för att stödja ett FN-initiativ till ett allmänt moratorium för dödsstraff.Europaparlamentet antog den 1 februari 2007 en gemensam resolution från EPP-ED, PSE, ALDE, De gröna/EFA som hänvisar till EU:s uttalande till stöd för ett allmänt moratorium för dödsstraffet som gjordes i december vid FN:s generalförsamling och som undertecknades av 85 länder från samtliga geografiska grupper.Inledningsvis fördömer ledamöterna avrättningen av Saddam Hussein och mediernas exploatering av hängningen. De påminner om att dödsstraffet är en grundläggande värdering för EU och ett krav för länder som söker medlemskap i EU. EU har dessutom i sina riktlinjer om dödsstraff från 1998 beslutat att inom internationella organisationer verka för att dödsstraffet avskaffas.Europaparlamentet begär i förslaget till resolution att det genast och villkorslöst införs ett världsomfattande moratorium för avrättningar, med siktet inställt på ett världsomfattande avskaffande, genom en resolution från FN:s pågående generalförsamling. Ledamöterna stöder aktivt den italienska regeringen och Europarådets beslut den 9 januari 2007 att gemensamt försöka samla så mycket stöd som möjligt för ett initiativ detta syfte. Rådets ordförandeskap anmodas att snarast börjar arbeta med ett resolutionsförslag som ska läggas fram för FN:s pågående generalförsamling.Slutligen uppmanar Europaparlamentet alla EU:s medlemsstater att utan dröjsmål ratificera det andra frivilliga protokollet till Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter som syftar till att dödsstraffet ska avskaffas helt.Gemensamt resolutionsförslag

Dok: B6-0032/2007/RC

Omröstning: 1.2.2007Folkhälsa

Hur förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar i EU?


I EU är 14 miljoner barn övervikiga. Inom vissa av medlemsländerna är hälften av den vuxna befolkningen överviktig och mellan 20 och 30 procent av de vuxna riskerar att drabbas av fetma. Parlamentet har som ett inlägg i debatten antagit ett initiativbetänkande om kommissionens grönbok om övervikt, fetma och kroniska sjukdomar och förespråkar insatser på EU-nivå.

"Främja goda kostvanor och motion: en europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar” heter den grönbok som kommissionen presenterade i december 2005. Det samråd som följt talar enligt kommissionen för insatser från EU:s sida på ett flertal av gemenskapens politikområden.Parlamentet stöder i Frédérique RIES (ALDE, BE) initiativbetänkande kommissionens strävanden och kräver att åtaganden till förmån för en sund kost och motion samt mot fetma och kostrelaterade sjukdomar från och med nu ska betraktas som en politisk prioritering i EU och medlemsstaterna. Exempelvis uppmanas kommissionen att konsekvensbedöma olika förslag till politik för att fastställa hur de påverkar målen i fråga om folkhälsa, fetma och kostvanor, framför allt i samband med den gemensamma jordbrukspolitiken, forskningsprogrammen, energipolitiken samt politiken för reklam och livsmedel. Parlamentet väntar sig att kommissionen inom kort lägger fram en vitbok med förslag till konkreta åtgärder för att antalet personer med övervikt och fetma skall börja minska senast 2015.Skräpmatsreklam riktad till barn

Europaparlamentet kritiserar frekvensen och intensiteten i TV‑reklamkampanjer för livsmedel som endast riktar sig till barn. Parlamentet anser att problemet bör hanteras på EU-nivå genom översynen av direktivet Television utan gränser och hänvisar till sitt förslag om en uppförandekod avseende barnprogram som innehåller eller som avbryts av reklam, sponsring eller av någon slags marknadsföring för ohälsosamma eller olämpliga livsmedel eller drycker, exempelvis de som innehåller rikligt med fett, socker och salt och alkoholhaltiga drycker. Om självreglering visar sig otillräckligt uppmanar ledamöterna med kraft kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag.Vikten av god kostupplysning

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att erkänna att kostupplysning och hälsofostran från en mycket tidig ålder spelar en nyckelroll vid förebyggandet av övervikt och fetma och understryker skolans roll. Samtidigt varnar ledamöterna för övernitiskhet i kampanjen för att bekämpa fetma, eftersom risk finns att man då bidrar till andra ätstörningar, som anorexi och bulimi.De europeiska läskedryckstillverkarna uppmanas att snarast genomföra sina åtaganden från december 2005 inom ramen för företagens uppförandekod och bl.a. begränsa den kommersiella verksamheten i grundskolorna.Aktioner på EU-nivå

Utöver en vitbok med konkreta åtgärder, uppmanar Europaparlamentet kommissionen att föreslå en politik och en lagstiftningsram som ger tillgång till de bästa näringskällorna och andra nyttiga beståndsdelar i livsmedel.

Ledamöterna förespråkar att strukturfonderna ska användas för infrastrukturinvesteringar i socioekonomiskt missgynnade områden för att underlätta motion och säker transport, såsom cykelbanor, och uppmuntrar till lek utomhus i en trygg miljö. Även medlemsstaterna bör verka för detta.Kommissionen och rådet uppmanas att vidta nödvändiga åtgärder vid översynen av den gemensamma jordbrukspolitiken 2008, för att se till att näringsvärdet i frukt och grönsaker betraktas som ett viktigt kriterium. En reform av den gemensamma organisationen av marknaderna för frukt och grönsaker efterlyses också i syfte att främja konsumtion av livsmedel som är bra för hälsan.Debatt

Anna HEDH (PSE, SE) uttalade sig i egenskap av föredragande av yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Hon sade att hon önskat att man arbetat mer med betänkandet ur ett mer jämställt perspektiv.- Jag tycker att det är viktigt att parlamentet ger kommissionen i uppgift att vidareutveckla sin könsbaserade strategi när det gäller fetma och övervikt, diet och motion – särskilt när det gäller insamlande av uppgifter och spridning av de bästa metoderna. Kvinnors övervikt bör undersökas mer noggrant, i synnerhet när vi vet att det råder diskriminering inom vårdsystemet.Hélène GOUDIN, för IND/DEM, SE ifrågasatte om övervikt och fetma verkligen är ett problem som ska behandlas på EU-nivå. Personligen tyckte hon inte det.- I punkt 46 i betänkandet uttrycks oro över den minskande konsumtionen av frukt och grönsaker i EU, detta till följd av höga priser på dessa produkter. Detta i sig är en tankeställare om man ser på de enorma subsidier som EU:s lantbrukare får genom den gemensamma jordbrukspolitiken. Blir nästa steg att kräva en ökning av jordbruksstödet? Övervikt och därmed relaterade sjukdomar är en fråga för varje medlemsstat att ta itu med utifrån varje lands särskilda förutsättningar. Låt oss i stället ägna oss åt de frågor som är lämpade för detta forum, sade hon.Statistik

Antalet personer som lider av fetma har ökat på ett spektakulärt sätt de senaste 30 åren inom EU. Siffror från 2005 visar att i EU 25 är 14 miljoner barn överviktiga och av dessa lider 3 miljoner av fetma. Det betyder att nästan vart fjärde barn i EU berörs av problemen. 10–20 procent av barnen i Nordeuropa är överviktiga medan andelen i Sydeuropa, Förenade kungariket och Irland är 20–35 procent. Bland de vuxna betraktas nästan 27 procent av männen och 38 procent av kvinnorna som överviktiga eller feta.Föredragande: Frédérique RIES (ALDE, BE)

Betänkande: A6-0450/2006

Beslutsförfarande: Initiativbetänkande

Debatt: 31.1.2007

Omröstning: 1.2.2007Det officiella antalet ledamöter är 785. När en ledamot avgår ska medlemsstaten meddela Europaparlamentet vem den nya ersättaren är.

Det innebär att ledamotsförteckningen ständigt är aktuell. Tillfälligtvis kan det dock skilja mellan det officiella antalet platser och det verkliga antalet ledamöter, beroende på att ersättaren inte utsetts ännu.Från den 1 februari 2007 kommer Ewa Hedkvist Petersens (PSE) plats att vara vakant. Hon kommer att ersättas av Göran Färm.PartigrupperEPP-ED
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater

(Moderata samlingspartiet: Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark och Anna Ibrisagic)

(Kristdemokraterna: Anders Wijkman och Lars Wohlin)

PSE
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet

(Socialdemokratiska arbetarpartiet: Jan Andersson, Anna Hedh, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström och Åsa Westlund)

ALDE/ADLE
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa

(Folkpartiet liberalerna: Olle Schmidt)

(Centerpartiet: Lena Ek) (Feministiskt initiativ: Maria Carlshamre)

GUE/NGL
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster

(Vänsterpartiet: Jens Holm och Eva-Britt Svensson)

De gröna/ EFA
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

(Miljöpartiet de gröna: Carl Schlyter)

UEN
Gruppen Unionen för nationernas Europa

IND/DEM
Gruppen Oberoende/Demokrati (Junilistan: Hélène Goudin och Nils Lundgren)

ITS
Gruppen Identitet, tradition och suveränitet

NI
Grupplösa


Detta pressmeddelande inklusive tabell finns på http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/2610-031-01-05-20070130BRI02596-31-01-2007-2007/default_sv.htm