ICM Kungsholms

Erbjudande om inlösen av utestående aktier i ICM Kungsholms AB

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 11:30 CET

(AktieTorget: ICM)

ICM Kungsholms AB (publ) aktie är noterad på AktieTorgets marknadsplattform för värdepapper i Stockholm.
Under sensommaren och hösten 2010 har betydande förändringar skett i ägarstrukturen av bolaget och en extra bolagsstämma har hållits 2010-10-13 då ny styrelse tillsattes. Information om dessa händelser har löpande lämnats under september och oktober på både bolagets och AktieTorgets hemsidor (under rubriken "Nyheter"). En konsekvens av förändringarna i ICM Kungsholms har blivit att handeln i bolagets aktie har stagnerat. ICM Kungsholms har nu tre dominerande ägarkonstellationer som tillsammans kontrollerar ca 75 % av aktiekapital och röster och beslut om avnotering har fattats.

Mot bakgrund av ovanstående och i enlighet med praxis för marknadsnoterade aktiebolag i Sverige erbjuder sig de dominerande ägarna att från de aktieägare som innehar återstående ca 25 % av aktierna (cirka 680 000 aktier) lösa dessa till kursen 12,50 kronor per aktie med kontant betalning. Denna kurs motsvarar den genomsnittliga kursen för handel över AktieTorget under sexmånadersperioden april - oktober 2010. I förhållande till genomsnittskursen för handeln under november månad innebär budet en premie på cirka 25 %.

Erbjudandehandling samt anmälningssedlar kommer att distribueras till registrerade aktieägare omkring den 3 december 2010 samt hållas tillgängliga elektroniskt på www.icmkungsholms.se och www.aqurat.se

Tidplan
Acceptperiod 3 december - 31 december 2010
Utbetalning av likvid 13 januari 2011

Aktieägare som önskar anta erbjudandet ombeds anmäla detta till Aqurat Fondkommission AB senast den 2010-12-31. Erbjudandet är inte förknippat med några särskilda villkor och riktas till samtliga aktieägare och följer gällande NBK regler.

Aktien kommer att avnoteras från AktieTorget från och med första handelsdag efter acceptfristens utgång (2011-01-03). Aktieägare som inte vill acceptera detta erbjudande om inlösen kan efter avnoteringen handla i aktien via Aqurat Fondkommission AB.

För ytterligare information kontaktas:
Mikael Signer, VD och styrelseledamot
Telefon: +46 8 445 7092
e-post: mikael.signer@icmkungsholms.se