HQ Bank

ERBJUDANDEHANDLING AVSEENDE ÅTERKÖP AV HQ AB SEK 99.999.970 EVIGT FÖRLAGSLÅN 29 DECEMBER 1999 FINNS NU TILLGÄNGLIGT

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 13:23 CET

Detta pressmeddelande har inte, och kommer inte, direkt eller indirekt, att distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder eller till personer i något annat land, vilkas deltagande kräver ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk lag

Erbjudandehandling avseende HQ AB:s ("HQ") erbjudande till innehavarna av HQ AB SEK 99.999.970 evigt förlagslån 29 december 1999 ("Förlagslånet") tillhandahålles från och med den 1 februari 2007 hos HQ, Norrlandsgatan 15, 103 71 Stockholm (tel 08-696 17 00) samt på HQ:s hemsida, www.hq.se.

Erbjudandehandlingen kommer att distribueras till samtliga direktregistrerade innehavare av Förlagslånet omkring den 2 februari 2007.


Erbjudandet i sammandrag
· För Förlagslånet erbjuds 105 procent av nominellt värde kontant (inklusive upplupen ränta till och med likviddagen).
· Anmälningsperioden för Erbjudandet påbörjas den 5 februari och löper ut den 23 februari 2007.
· Likviddag beräknas bli den 5 mars 2007.
· Så snart som möjligt efter det att Erbjudandet avslutats avser HQ att lösa in eventuellt utestående belopp av Förlagslånet i enlighet med Förlagslånets villkor. Detta innebär att sådana innehavare kommer att erhålla nominellt värde av Förlagslånet i förhållande till respektive innehav, jämte på beloppet upplupen ränta.


För frågor, vänligen kontakta:
Patrik Enblad
Verkställande direktör
HQ AB (publ)
Tel 08-696 17 00

HQ utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.
HQ bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.
Huvudkontoret är beläget i Stockholm och antalet anställda är cirka 230 personer.
Företaget är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).