Ericsson

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2009 08:55 CEST

Nettoomsättning SEK 52,1 (48,5) miljarder, upp 11% för jämförbara enheter, ned 3% justerat för valutaeffekter
Rörelseresultat 1) före joint ventures SEK 6,9 (4,7) miljarder, inkl reavinster på SEK 0,8 (0,2) miljarder
Rörelsemarginal 1) före joint ventures 11,7% (9,3%), exkl reavinster
Resultatandel i joint ventures SEK -2,1 (0,1) miljarder
Resultat efter finansnetto 1) SEK 4,8 (4,7) miljarder
Omstruktureringskostnader SEK 3,6 (1,8) miljarder, exkl JV
Periodens resultat SEK 0,8 (2,0) miljarder
Vinst per aktie SEK 0,26 (0,60)
Kassaflöde 2) SEK 9,9 (8,7) miljarder

1) Exkl omstruktureringskostnader
2) Exkl betalningar för omstruktureringar på SEK 0,8 (0,2) miljarder

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

"Vi ser olika trender i det rådande ekonomiska läget. Effekterna av den globala lågkonjunkturen på marknaden för mobil infrastruktur är nu mer märkbara, särskilt i länder där de lokala valutorna är under press och kreditmarknaderna tuffare," säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Samtidigt ökar konsumenternas efterfrågan på nya tjänster och bredband snabbt och utbyggnaden av ny teknik pågår i världens ledande ekonomier. Vi ser också en ökande efterfrågan på vårt tjänsteutbud från operatörer över hela världen.

Faktureringen inom Networks minskade jämfört med samma kvartal föregående år mätt i oförändrade valutor vilket speglar det nuvarande marknadsläget. Den fortsatt starka ökningen av mobil datatrafik leder till hög faktureringstillväxt inom såväl WCDMA och transmission som uppgraderingar av IP-nät. Samtidigt minskade utbyggnaden av GSM, som ju huvudsakligen pågår på tillväxtmarknader, motverkat faktureringsökningen inom andra områden.

Hela serviceområdet representerar nu 38% av den totala faktureringen, drivet av stark tillväxt inom Professional Services. Vår ledande ställning inom service bekräftades av vår första managed services-affär i Afrika med Zain och kontraktet med Sprint i USA om nätdriftstjänster. I det nuvarande ekonomiska läget, där operatörer fokuserar på effektivitet och sänkta kostnader, drar Ericsson fördel av sin omfattande serviceverksamhet med dess storlek och globala närvaro.

Vårt tidiga beslut att minska kostnaderna ger resultat och marginalerna förbättrades inom alla segment. Vårt mål att spara SEK 10 miljarder från andra halvåret 2010 kvarstår och betydande omstruktureringskostnader togs i kvartalet. Vi fortsätter att fokusera på vår kapitalstruktur och har tagit upp långfristiga lån till förmånliga villkor. Nettokassan stärktes också av det goda kassaflödet i kvartalet", avslutar Carl-Henric Svanberg.

FINANSIELL ÖVERSIKT

Resultat och kassaflöde
Andra kvartaletFörsta kvartaletSex månader
SEK miljarder20092008För-
ändring2009För-
ändring20092008För-
ändring
Nettoomsättning 52,148,57%49,65%101,792,710%
Nettoomsättning
jämförbara enheter52,147,111%49,65%101,789,614%
Bruttomarginal36,3%37,0%-36,3%- 36,3%37,8%-
EBITDA-marginal
exkl joint ventures16,8%14,8%-13,2%-15,1%13,8%-
Rörelseresultat exkl
joint ventures6,94,749%4,747%11,68,045%
Rörelsemarginal exkl
joint ventures13,3%9,6%-9,5%-11,4%8,7%-
Resultat efter
finansiella poster4,84,73%3,345%8,29,2-11%
Periodens resultat0,82,0-61%1,8-57%2,64,7-44%
Vinst per aktie efter
utspädning, SEK0,260,59-56%0,54-52%0,791,42-44%
Justerat kassaflöde 1)9,98,7--1,7-8,311,6-
Kassaflöde från rörelsen9,18,5--2,9-6,313,3-


Alla siffror, utom vinst per aktie och periodens resultat och kassaflöde från rörelsen, har justerats för omstruktureringskostnader.
1) Kassaflöde från rörelsen exklusive utbetalningar för omstruktureringar och en utdelning första kvartalet 2008 från Sony Ericsson på SEK 2,2 miljarder.

Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 11% för jämförbara enheter, det vill säga exklusive Ericsson Mobile Platforms och företagsväxlar, jämfört med samma period föregående år, men minskade med 3%, justerat för valutaeffekter och valutasäkringseffekter.

Bruttomarginalen, exklusive omstruktureringskostnader, minskade jämfört med samma period föregående år till 36,3% (37,0%), men var oförändrad jämfört med föregående kvartal. Serviceförsäljningen har vuxit från 33% till 38% av den totala nettoomsättningen jämfört med samma kvartal föregående år. Marginalminskningen beror på denna mixförändring och att Ericsson Mobile Platforms flyttats till ST-Ericsson.

Rörelseomkostnaderna uppgick till SEK 13,6 (14,0) miljarder i kvartalet, exklusive omstruktureringskostnader. Förbättringen jämfört med samma period föregående år, trots en negativ valutapåverkan, beror i huvudsak på de pågående kostnadsneddragningarna. Rörelseomkostnaderna i procent av nettoomsättningen reducerades till 26% (29%).

Rörelseresultatet, exklusive joint ventures, omstruktureringskostnader och reavinster på SEK 0,8 (0,2) miljarder, uppgick till SEK 6,1 (4,5) miljarder i kvartalet, vilket gav en förbättrad rörelsemarginal på 11,7% (9,3%). Alla tre segment visade en positiv marginalutveckling i kvartalet. Den svagare kronan påverkade resultatet positivt, men motverkades delvis av en valutasäkringsförlust.

Ericssons resultatandelar i joint ventures uppgick till SEK -2,1 (0,1) miljarder i kvartalet inklusive omstruktureringskostnader.

Finansnettot var SEK -0,1 (0,0) miljarder i kvartalet, huvudsakligen till följd av negativa effekter från omvärderingar av finansiella tillgångar och ett lägre räntenetto.

Periodens resultat uppgick till SEK 0,8 (2,0) miljarder i kvartalet och påverkades negativt av förlusterna i Sony Ericsson och ST-Ericsson.

Justerat kassaflöde uppgick till SEK 9,9 (8,7) miljarder, exklusive betalningar avseende omstruktureringar på SEK 0,8 (0,2) miljarder. Förbättringen i kassaflödet berodde huvudsakligen på höga volymer av kundbetalningar och förbättrat kapitalutnyttjande. Kassagenereringen uppgick till 73% för första halvåret.

Kundfordringarna minskade jämfört med föregående kvartal på grund av goda betalningar. Trots detta låg genomsnittlig kredittid för kundfordringar kvar på fortsatt höga 121 (124) dagar till följd av ökad affärsvolym med en hög andel fakturering i den senare delen av kvartalet. Genomsnittlig kredittid för kundfordringar påverkades även till viss del av att operatörer optimerar sina kassapositioner i en tuffare lånemarknad.

Balansräkning och andra nyckeltal

SEK miljarderSex månader
2009Tre månader
2009Helår
2008
Nettokassa27,922,934,7
Totala räntebärande skulder
och pensionsavsättningar47,641,240,4
Kundfordringar69,475,275,9
Genomsnittlig kredittid
för kundfordringar, dagar121124106
Lager29,030,727,8
Varav lager i marknadsenheterna17,718,916,5
Omsättningshastighet, dagar788368
Genomsnittlig kredittid för
leverantörsskulder, dagar596555
Riskexponering för
kundfinansiering, netto3,12,82,8
Avkastning på sysselsatt kapital5%7%11%
Soliditet51%52%50%


Efter aktieutdelningen på totalt SEK 6,0 miljarder uppgick nettokassan till SEK 27,9 (22,9) miljarder jämfört med föregående kvartal. Kassa och kortfristiga fordringar uppgick till SEK 75,5 (64,1) miljarder.

I maj 2009 förföll en EMTN-obligation på USD 483 miljoner till betalning. Under kvartalet har ett bilateralt obligationslån på sju år om USD 625 miljoner tagits upp hos SEK. Ett fyraårigt obligationslån på EUR 600 miljoner emitterades också under kvartalet. Dessa båda lån förlänger Ericssons genomsnittliga kredittid och förbättrar kapitalstrukturen. Av de totala låneskulderna på SEK 39,5 miljarder förfaller SEK 3,6 miljarder inom de närmaste tolv månaderna.

Kundfinansieringen är fortsatt låg och uppgick till SEK 3,1 (2,8) miljarder.

Under kvartalet utnyttjades avsättningar om cirka SEK 2,0 miljarder av vilka SEK 0,8 miljarder avsåg omstruktureringar. Nya avsättningar om SEK 3,7 miljarder gjordes, av vilka SEK 1,8 miljarder hänförde sig till omstruktureringar, och SEK 0,1 miljarder löstes upp.

Kostnadsanpassning
I januari 2009 annonserades kostnadsbesparingar med målet att sänka den årliga kostnadstakten med SEK 10 miljarder från andra halvåret 2010. Besparingarna beräknas bli jämnt fördelade mellan kostnader för sålda varor och rörelseomkostnader. Omstruktureringskostnaderna beräknas till SEK 6-7 miljarder. Omstruktureringskostnader som hänför sig till åtgärder under andra kvartalet uppgår till SEK 3,6 miljarder. Betalningar på SEK 4,2 miljarder återstår vid kvartalets utgång.

Omstruktureringskostnader, SEK miljarderAndra
kvartalet 2009Första
kvartalet 2009Helår
2008
Kostnad sålda varor-1,3-0,4-2,5
FoU-kostnader-1,7-0,3-2,7
Försäljnings- och administrationskostnader-0,6--1,5
Totalt-3,6-0,7-6,7


RESULTAT PER SEGMENT

Andra kvartaletFörsta kvartaletSex månader
SEK miljarder20092008För-
ändring2009För-
ändring20092008För-
ändring
Networks
nettoomsättning34,733,34%33,64%68,363,38%
Varav nätinstallation5,94,824%4,727%10,69,314%
EBITDA marginal15%15%-14%-14%15%-
Rörelsemarginal11%10%-10%-10%9%-
Professional Services
nettoomsättning14,111,028%12,810%26,921,028%
Varav managed
services4,63,434%4,210%8,86,534%
EBITDA marginal17% 1)16%-17%- 17% 1)16%-
Rörelsemarginal16% 1)14%-15%-15% 1)14%-
Multimedia
nettoomsättning 2)3,32,723%3,23%6,55,324%
EBITDA marginal 2)17%8%-10%-13%5%-
Rörelsemarginal 2)9%-1%-2%-5%-5%-
Nettomsättning från
avyttrade verksamheter0,01,5-0,0-0,03,1-
Total nettoomsättning52,148,57%49,65%101,792,710%


Alla belopp är exklusive omstruktureringskostnader
1) Exklusive reavinst på SEK 0,8 miljarder i andra kvartalet 2009 från avyttringen av TEMS
2) 2008 och 2009 års siffror för Multimedia exkluderar Ericsson Mobile Platforms och företagsväxlar vilka avyttrats

Networks
Nettoomsättningen inom Networks ökade med 4% jämfört med samma kvartal föregående år, men minskade i oförändrade valutor. EBITDA-marginalen på 15% var oförändrad till följd av kostnadsbesparingarna jämfört med samma period föregående år, trots att försäljningen av nätinstallation ökade i kvartalet. Kostnadsbesparingarna som annonserades i början av året går enligt plan.

WCDMA visar stark tillväxt vilket speglar konsumenternas efterfrågan på bredbandstjänster och de pågående utbyggnaderna i Kina, Japan och USA. Samtidigt minskade GSM-volymerna från rekordnivåerna 2008, huvudsakligen på grund av att operatörerna på flera tillväxtmarknader blivit mer försiktiga.

I juli månad har mobilt bredband med MIMO-teknik som ger 28 Mbps, lanserats kommersiellt i Telecom Italias nät. Den fortsatta trafikökningen driver på uppgraderingarna av IP-nät och efterfrågan på transmission vilket bidrog till att SmartEdge-routrar, Packet Core-produkter och MiniLink visade stark tillväxt.

Ericsson har genomfört världens största uppgradering av ett mobilnät under pågående drift åt Vodafone Essar i Indien. Ericsson bytte ut fler än 10 500 GSM-radiositer på rekordtid, som mest en site per minut. Projektet genomfördes på tretton månader, vilket var två månader snabbare än planerat.

Professional Services
Nettoomsättningen inom Professional Services ökade med 28% jämfört med samma kvartal föregående år. I lokala valutor uppgick tillväxten till 16% och Managed Services och systemintegration uppvisade högst tillväxt. Efterfrågan på managed services är stark och pådrivet av det rådande ekonomiska läget, och nettoomsättningen ökade med 34% jämfört med andra kvartalet 2008.

EBITDA-marginalen uppgick till 17% (16%) till följd av fortsatta effektivitetsförbättringar. Reavinsten på SEK 0,8 miljarder för avyttringen av TEMS har exkluderats.

Ett banbrytande sjuårigt serviceavtal har tecknats med Sprint i USA till ett värde av USD 4,5-5 miljarder. Som en del av avtalet kommer Ericsson att ta över cirka 6 000 av Sprints anställda. Under kvartalet tecknades det första större managed services-kontraktet i Afrika med Zain i Nigeria. De båda kontrakten gäller från tredje kvartalet och precis som med andra större servicekontrakt uppstår överflyttnings- och startkostnader vilket påverkar marginalerna. Avtalet med 3 i Italien som tecknades 2005 har förnyats men med en mindre omfattning vilket kommer att påverka tillväxten följande kvartal.

När kontrakten med Sprint och Zain inkluderas uppgår det totala antalet abonnenter i nät som sköts av Ericsson till 350 miljoner av vilka 50% finns på marknader med hög tillväxt.

Multimedia
Nettoomsättningen inom Multimedia ökade med 23% jämfört med samma kvartal föregående år för jämförbara enheter, det vill säga exklusive verksamheterna för företagsväxlar och Ericsson Mobile Platforms. Revenue Management och multimedia brokering (IPX) fortsatte att visa god tillväxt. EBITDA-marginalen för jämförbara enheter uppgick till 17% (8%) i kvartalet, vilket speglar en högre andel fakturering av mjukvarulicenser och positiva effekter från kostnadsbesparingarna. Marginalerna kan fortfarande variera mellan kvartalen.

Sony Ericsson

Andra kvartalet Första kvartaletSex månader
EUR miljoner20092008För-
ändring2009För-
ändring20092008För-
ändring
Antal levererade
enheter (miljoner)13,824,4-43%14,5-5%28,346,7-39%
Genomsnittligt
försäljningspris (EUR)1221165%1202%1211182%
Nettoomsättning1 6842 820-40%1 736-3%3 4195 522-38%
Bruttomarginal12%23%-8%-10%26%-
Rörelsemarginal-16%0%--21%--19%3%-
Resultat före skatt-2838--370--653201-
Resultat före skatt exklusive
omstruktureringskostnader-28319--358--640212-
Nettoresultat-2136--293--505139-


Antalet levererade enheter under kvartalet uppgick till 13,8 miljoner, vilket var en minskning med 43% jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen uppgick till EUR 1 684 miljoner i kvartalet, en minskning med 40% jämfört med föregående år. Nettoomsättningen minskade till följd av fortsatt utmanande marknader i alla regioner och särskilt i Latinamerika. Bruttomarginalen förbättrades jämfört med föregående kvartal trots lägre volymer och lägre fakturering. Detta beror på en mer gynnsam produktmix och lägre nedskrivningar jämfört med föregående kvartal.

Resultat före skatt uppgick till EUR -283 (19) miljoner i kvartalet, exklusive omstruktureringskostnader. Förlusten minskade jämfört med föregående kvartal tack vare den förbättrade bruttomarginalen samt minskade rörelseomkostnader till följd av pågående besparingsprogram. Den 30 juni 2009 hade Sony Ericsson en fortsatt stark nettokassa på EUR 965 miljoner.

Ericssons andel av Sony Ericssons resultat före skatt var SEK -1,5 (0,0) miljarder i kvartalet.

ST-Ericsson
20092008
USD miljonerAndra
kvartaletFeb-mar Proforma
kv 1Proforma
kv 2
Nettoomsättning666391562966
Justerat rörelseresultat 1)-165-78-150-69
Rörelseresultat före skatt-224-98-179-94
Nettoresultat-213-89--


1) Rörelseförlust justerad för avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och
omstruktureringskostnader.

Nettoomsättningen i kvartalet var högre än normala säsongsvariationer skulle ha gett och ökade med 18,5% jämfört med föregående kvartal. Detta beror huvudsakligen på högre efterfrågan i Kina, drivet av TD-SCDMA, och övriga Asien liksom en anpassning av lagren till efterfrågan i leverantörskedjan för mobiltelefoner.

Justerad rörelseförlust i kvartalet var USD -165 (-69) miljoner. Besparingsprogrammet på USD 250 miljoner i kostnadssynergier, formulerat av ST-NXP Wireless i tredje kvartalet 2008, förväntas vara genomfört vid årets slut, enligt plan. Den nya omstruktureringsplanen på USD 230 miljoner i synergier, som annonserades i slutet av april, har påbörjats och förväntas vara genomfört till andra halvåret 2010.

ST-Ericsson rapporterar enligt US-GAAP. Ericssons andel av ST-Ericssons resultat före skatt, justerat för IFRS, var SEK -0,6 miljarder i kvartalet, inklusive omstruktureringskostnader på SEK 0,1 miljarder. Ericsson Mobile Platforms redovisade en förlust på SEK -0,5 miljarder i januari, vilken ingår i resultatet för segmentet ST-Ericsson.

REGIONAL ÖVERSIKT

Andra kvartaletFörsta kvartaletSex månader
Nettoomsättning,
SEK miljarder20092008För-
ändring2009För-
ändring20092008För-
ändring
Västeuropa11,412,1-6%11,21%22,623,8-5%
Central-, Östeuropa,
Mellanöstern, Afrika 12,611,212%12,51%25,122,412%
Asien och Oceanien17,415,810%16,37%33,728,717%
Latinamerika4,85,0-3%4,410%9,29,11%
Nordamerika5,94,434%5,214%11,18,728%
Totalt52,148,57%49,65%101,792,710%


Nettoomsättningen i Västeuropa ökade med 4% för jämförbara enheter, det vill säga exklusive Ericsson Mobile Platforms och företagsväxlar. Italien och Nederländerna visade god tillväxt medan Spanien är fortsatt svagt. England visade en positiv utveckling, drivet av god tillväxt i managed services.

I Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika ökade nettoomsättningen med 12% jämfört med samma kvartal föregående år, men med betydande variationer mellan länderna vilket speglar den ekonomiska utvecklingen. Flera länder i Östeuropa är svaga medan Ryssland förbättrades i kvartalet. Egypten, Saudiarbien och Turkiet visade god utveckling men i Mellanöstern var försäljningen generellt sett något lägre.

I Asien och Oceanien ökade nettoomsättningen med 10% jämfört med samma kvartal föregående år. Kina är fortsatt starkt och var Ericssons största marknad i kvartalet. Den pågående nationstäckande utbyggnaden av 3G går bra och den första fasen har redan avslutats. Aktiviteten i Indien är fortsatt hög även om försäljningen var något lägre än samma kvartal föregående år till följd av planeringen av olika projektfaser. Australien, Indonesien och Japan var också starka medan operatörer i Bangladesh och Pakistan har minskat sina investeringar dramatiskt på grund av svåra lokala affärsförhållanden. Republiken Korea är ännu ett land som nu väljer LTE som en del av sin strategi för att bygga ett intelligent hållbart samhälle.

Nettoomsättningen i Latinamerika påverkades också av lågkonjunkturen och minskade med 3% jämfört med samma kvartal föregående år. Centralamerika, Brasilien och Mexiko var svagare medan Chile och Argentina visade god tillväxt.

I Nordamerika ökade nettoomsättningen med 34% jämfört med samma kvartal föregående år drivet av efterfrågan på mobilt bredband och valutakurseffekter. Ericsson tecknade sitt första kontrakt för nätdrift i regionen med Sprint den 9 juli. Ericsson är nu strategisk leverantör till fyra av de största mobiloperatörerna i USA.

MARKNADSUTVECKLING
Angivna tillväxtsiffror baserar sig på Ericssons egna och andra aktörers marknadsuppskattningar.

Den globala lågkonjunkturen påverkar alla delar av samhället. Vi tror dock att de fundamentala faktorerna i vår bransch är solida och talar för en långsiktig positiv utveckling. Behovet av telekommunikation fortsätter att växa och spelar en viktig roll i utvecklingen av ett hållbart och välmående samhälle. Ericsson är väl positionerat för att driva och dra fördel av denna utveckling.

Antalet mobilabonnemang fortsätter att växa även om den nuvarande tillväxttakten är lägre än under 2008. Antalet mobilabonnemang ökade med cirka 149 miljoner i kvartalet till totalt 4,3 miljarder. Antalet WCDMA-abonnemang ökade med 40 miljoner i kvartalet till totalt 377 miljoner. Antalet fasta bredbandsabonnemang ökade med nästan 13 miljoner till 408 miljoner i första kvartalet 2009.

Den fortsatta tillväxten i antalet abonnemang skapar behov av såväl nya nät som utbyggnad av befintliga mobilnät och relaterade tjänster. GSM/WCDMA/LTE är det dominerande teknikspåret. WCDMA växer starkt och är för närvarande större än GSM i volym. Utbyggnaden av telekommunikation i tillväxtländer fortsätter och trots att dessa marknader utgör mindre än en tredjedel av världens BNP så representerar de en betydligt högre andel av marknaden för nätutrustning.

Datatrafikens andel av operatörernas intäkter fortsätter att öka. Mobiloperatörernas dataintäkter har ökat från 20% i första kvartalet till cirka 25% av de totala intäkterna och i en del länder är denna andel över 30%. Operatörerna står inför utmaningen att konvertera till IP-baserade bredbandsnät utöver att öka kapaciteten i näten. Detta kommer att medföra ökad utbyggnad av bredbandsaccess, routing och transmission tillsammans med nästa generations system för leverans av tjänster och intäktshantering.

Serviceområdet fortsätter att växa starkt, drivet av operatörernas önskan att minska kostnaderna och förbättra effektiviteten vad gäller drift och underhåll av näten. Övergången till IP och det faktum att komplexiteten ökar i näten kommer att skapa fortsatt efterfrågan på systemintegration och konsulttjänster.

INFORMATION OM MODERBOLAGET

Nettoomsättningen för sexmånadersperioden uppgick till SEK 0,3 (3,1) miljarder och resultat efter finansiella poster var SEK 5,2 (7,0) miljarder. Från och med 1 januari 2009 kommer patent- och licensrättigheter från tredje part att hanteras av det helägda dotterbolaget Ericsson AB. Som en konsekvens kommer moderbolagets nettoomsättning för 2009 att bli obetydlig jämfört med 2008. Under andra kvartalet avyttrades TEMS-verksamheten vilket genererade en reavinst på SEK 0,8 miljarder.

Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för sexmånadersperioden inkluderar: investeringar på SEK 8,4 miljarder i joint venturebolaget ST-Ericsson; minskade övriga kortfristiga fordringar med SEK 3,5 miljarder; ökad kassa, bank och kortfristiga placeringar med SEK 3,1 miljarder; minskade kort- och långfristiga skulder till dotterbolag med SEK 6,6 miljarder. Under andra kvartalet har utdelning betalats om SEK 5,9 miljarder i enlighet med årsstämmans beslut. Obligationslån har ökat med SEK 11,1 miljarder genom nyupplåning av EUR 0,6 miljarder och USD 0,6 miljarder medan långfristiga skulder minskade med SEK 3,7 miljarder genom återbetalning av ett lån på USD 0,5 miljarder. Övriga kortfristiga skulder minskade med SEK 6,0 miljarder. Per den 30 juni 2009 uppgick kassa, bank och kortfristiga placeringar till SEK 62,3 (59,2) miljarder.

Under andra kvartalet, i enlighet med årsstämmans beslut 2009, emitterades 27 000 000 nya aktier och ett påföljande återköp av dessa genomfördes som en del av Ericssons långsiktiga rörliga ersättningsprogram 2009 (LTV 2009). I enlighet med villkoren i Ericssons aktiesparplaner och optionsprogram såldes eller fördelades 1 577 990 egna aktier till anställda i Ericsson under andra kvartalet. Innehavet av egna aktier uppgick den 30 juni 2009 till 84 380 337 B-aktier.

ÖVRIG INFORMATION

Ny VD och koncernchef utsedd
Den 25 juni 2009 annonserades att Ericssons styrelse utsett Hans Vestberg till VD och koncernchef från och med 1 januari 2010. Carl-Henric Svanberg har beslutat sig för att lämna rollen som VD och koncernchef i Ericsson för att bli styrelseordförande för BP från och med 1 januari 2010. Svanberg kommer att vara kvar som styrelseledamot i Ericsson.

Förvärv av Elcoteqs verksamhet i Tallinn
Den 17 juni 2009 annonserade Ericsson köpet av Elcoteqs tillverkning i Tallinn för att säkra tillverkningskapacitet. Köpeskillingen på EUR 30 miljoner hänför sig till lager och en mindre del övriga tillgångar. I avtalet ingår övertagandet av cirka 1 200 anställda.

Ericsson innehar mer än 95% av aktierna i LHS
Den 3 juli 2009 annonserade Ericsson att man nu innehar mer än 95% av utestående aktier i LHS. Ericsson har informerat LHS att man begär att LHS nästa bolagsstämma ska besluta om en tvångsinlösen.

Ökning av det totala antalet röster
Den 30 juni 2009 annonserade Ericsson att antalet röster ökat till följd av att företaget har omvandlat 27 000 000 nyemitterade C-aktier till B-aktier. Detta är i enlighet med beslut av årsstämman 2009 att öka antalet aktier i eget innehav som del i finansieringen av det långsiktiga rörliga ersättningsprogrammet. Egna aktier som innehas av bolaget kan inte användas för att utöva rösträtt.

Förvärv av systemintegrationsföretaget Bizitek i Turkiet
Den 28 maj 2009 annonserade Ericsson förvärvet av samtliga aktier i Bizitek, Turkiets ledande integratör av affärsstödsystem. Samtliga 116 anställda kommer att gå över till Ericsson.

Riskbedömning
Ericssons operativa och finansiella risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2008 under
"Riskfaktorer".

Risker och osäkerhetsfaktorer i fokus för moderbolaget och koncernen under det närmaste halvåret inkluderar:
möjliga negativa följder av den fortsatta instabiliteten på finansmarknaderna och av det svaga konjunkturläget på operatörernas investeringsplaner och på deras eller våra underleverantörers finansiella ställning, till exempel på grund av svårigheter för dem att få lån, eller återhållsamhet bland konsumenterna beträffande utgifter för teletjänster, eller ökad press på oss att tillhandahålla finansiering;
inverkan på bruttomarginaler och/eller sysselsatt kapital av produktmixen i försäljningen i vårt segment Networks beträffande mjukvara, uppgraderingar och utökningar och andelen utbyggnad av nya nät och inbrytningskontrakt,;
volatil försäljning i vårt segment Multimedia eller en förändring i vårt generella säsongsmönster vilket kan försvåra möjligheterna att uppskatta framtida försäljning;
utvecklingen av resultat och kapitalbehov i våra två stora joint ventures, Sony Ericsson och ST-Ericsson, som båda har påverkats i högre utsträckning än våra tre andra segment av den rådande konjunkturavmattningen;
effekter av den pågående omstruktureringen i branschen med samgåenden mellan våra kunder såväl som mellan våra konkurrenter, t ex ökad priskonkurrens;
fluktuationer i växelkurser, särskilt beträffande USD och EUR;
fortsatta politiska oroligheter på vissa marknader.

Ericsson gör affärer i vissa länder som är föremål för handelsrestriktioner eller som är fokuserade av vissa investerare. Vi följer noggrant alla relevanta regler och handelsembargon i våra affärer med kunder i sådana länder. Utöver detta arbetar Ericsson världen över i enlighet med koncerndirektiv och policies för affärsetik och uppförande. Våra aktiviteter i dessa länder ska aldrig uppfattas som ett uttryck för att vi stödjer någon specifik regim eller politisk agenda. Vi har aktiviteter i dessa länder huvudsakligen som en följd av att kunder till oss som har verksamhet i flera länder kräver att vi ska kunna stötta dem på samtliga deras marknader.

Vi hänvisar till Ericssons årsredovisning för 2008 för en mer utförlig beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer samt vår strategi och taktik för att minska riskexponeringen och begränsa negativa effekter.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 24 juli 2009
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
Org.nr 556016-0680

Sverker Martin-Löf
Vice styrelseordförandeMichael Treschow
StyrelseordförandeMarcus Wallenberg
Vice styrelseordförande
Roxanne S. Austin
StyrelseledamotSir Peter L. Bonfield
StyrelseledamotAnders Nyrén
Styrelseledamot
Börje Ekholm
StyrelseledamotUlf J. Johansson
StyrelseledamotNancy McKinstry
Styrelseledamot
Anna Guldstrand
StyrelseledamotJan Hedlund
StyrelseledamotKarin Åberg
Styrelseledamot
Carl-Henric Svanberg
Styrelseledamot och verkställande direktör samt koncernchefREVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT

Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) för perioden 1 januari till 30 juni 2009. Det är styrelsen och vd som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella information i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella information grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410, Översiktlig granskning av finansiell information utförd av företagets valda revisor, som är utgiven av FAR SRS. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige, RS, och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten, inte i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 24 juli 2009

PricewaterhouseCoopers AB

Peter Clemedtson
Auktoriserad revisor

Datum för nästa rapport: 22 oktober 2009.

PRESS- OCH ANALYTIKERKONFERENSER

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till: www.ericsson.com/investors/financial_reports/2009/6month09-sv.pdf

Ericsson inbjuder till presskonferens för media, analytiker och investerare fredagen den 24 juli kl 9.00 på Ericssons huvudkontor, Torshamnsgatan 23, Stockholm.

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl 14.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.

Videomaterial kommer att läggas upp under dagen på www.ericsson.com/broadcast_room

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA

Henry Sténson, informationsdirektör
Telefon: 010 719 40 44
E-post: press.relations@ericsson.com eller investor.relations@ericsson.com

Investerare:
Gary Pinkham, chef, Investerarrelationer
Telefon: 010 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Susanne Andersson, Investerarrelationer
Telefon: 010 719 46 31
E-post: investor.relations@ericsson.com

Andreas Hedemyr, Investerarrelationer
Telefon: 010 714 37 48
E-post: investor.relations@ericsson.com

Media:
Åse Lindskog, presschef
Telefon: 010 719 97 25, 0730 24 48 72
E-post: press.relations@ericsson.com

Ola Rembe
Telefon: 010 719 97 27, 0730 24 48 73
E-post: press.relations@ericsson.com


Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
Org. nr: 556016-0680
Torshamnsgatan 23
164 83 Stockholm
Tel: 010 719 00 00
www.ericsson.com

Offentliggörande enligt svensk lag

Ericsson offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juli 2009 kl 07.30.

Safe Harbor Statement of Ericsson under the US Private Securities Litigation Reform Act of 1995;

All statements made or incorporated by reference in this release, other than statements or characterizations of historical facts, are forward-looking statements. These forward-looking statements are based on our current expectations, estimates and projections about our industry, management's beliefs and certain assumptions made by us. Forward-looking statements can often be identified by words such as "anticipates", "expects", "intends", "plans", "predicts", "believes", "seeks", "estimates", "may", "will", "should", "would", "potential", "continue", and variations or negatives of these words, and include, among others, statements regarding: (i) strategies, outlook and growth prospects; (ii) positioning to deliver future plans and to realize potential for future growth; (iii) liquidity and capital resources and expenditure, and our credit ratings; (iv) growth in demand for our products and services; (v) our joint venture activities; (vi) economic outlook and industry trends; (vii) developments of our markets; (viii) the impact of regulatory initiatives; (ix) research and development expenditures; (x) the strength of our competitors; (xi) future cost savings; (xii) plans to launch new products and services; (xiii) assessments of risks; (xiv) integration of acquired businesses; (xv) compliance with rules and regulations and (xvi) infringements of intellectual property rights of others.
In addition, any statements that refer to expectations, projections or other characterizations of future events or circumstances, including any underlying assumptions, are forward-looking statements. These forward-looking statements speak only as of the date hereof and are based upon the information available to us at this time. Such information is subject to change, and we will not necessarily inform you of such changes. These statements are not guarantees of future performance and are subject to risks, uncertainties and assumptions that are difficult to predict. Therefore, our actual results could differ materially and adversely from those expressed in any forward-looking statements as a result of various factors. Important factors that may cause such a difference for Ericsson include, but are not limited to: (i) material adverse changes in the markets in which we operate or in global economic conditions; (ii) increased product and price competition; (iii) further reductions in capital expenditure by network operators; (iv) the cost of technological innovation and increased expenditure to improve quality of service; (v) significant changes in market share for our principal products and services; (vi) foreign exchange rate or interest rate fluctuations; and (vii) the successful implementation of our business and operational initiatives.


ANDRA KVARTALET 2009