Ericsson

ERICSSON RAPPORTERAR FÖRSTA KVARTALET

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 08:39 CEST

Nettoomsättning SEK 49,6 (44,2) miljarder, upp 5% för jämförbara enheter i oförändrad valuta
Rörelseresultat 1) före samägda bolag SEK 4,7 (3,4) miljarder
Rörelsemarginal 1) före samägda bolag 9,5% (7,6%)
Resultatandel i samägda bolag SEK -2,2 (0,9) miljarder
Resultat efter finansnetto 1) SEK 3,3 (4,5) miljarder
Omstruktureringskostnader SEK 0,7 (0,8) miljarder, exkl samägda bolag
Periodens resultat SEK 1,8 (2,6) miljarder
Vinst per aktie SEK 0,54 (0,83)
Kassaflöde 2) 3) SEK -1,7 (2,8) miljarder inkl betalning på SEK 1,5 miljarder till pensionsstiftelser

1) Exkl omstruktureringskostnader
2) Exkl betalningar på SEK1,2 (0,3) miljarder avseende omstruktureringar
3) Exkl utdelning från Sony Ericsson kv 1 2008 på SEK 0,0 (2,2) miljarder

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

"Vi har börjat året med god tillväxt och har vuxit snabbare än marknaden. Marginalerna utvecklas positivt men kassaflödet var svagare", säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Försäljningen av infrastruktur var stabil och efterfrågan på professional services växer. Under kvartalet har vi tagit flera strategiska kontrakt inklusive 3G för China Unicom, 4G för Verizon Wireless i USA och ett managed serviceskontrakt för Vodafone UK.

Effekterna av den globala lågkonjunkturen på världsmarknaden för mobilnät är än så länge begränsade. Vi har sett att operatörer på några marknader där de lokala valutorna fallit dramatiskt skjuter upp sina investeringar. En del operatörer är även mer försiktiga med långsiktiga investeringar i fasta nät, som till exempel utbyggnad av fiber. De flesta operatörer har en sund finansiell ställning, trafiken ökar kraftigt och utnyttjandegraden i näten är relativt hög.

Det är dock fortsatt svårt att mer exakt förutsäga hur operatörer kommer att agera i det nuvarande ekonomiska klimatet. Investeringar i mobilnät fortsätter dock och utbyggnaden av nya nät och teknologier accelererar på marknader såsom USA, Kina och Indien. Telekom spelar en avgörande roll för ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling och utbyggnaden av fast- och mobilt bredband är nu på de politiska dagordningarna i de flesta länder.

Våra åtgärder för att sänka kostnaderna går enligt plan och målet är att minska de årliga kostnaderna med SEK 10 miljarder från andra halvåret 2010. Vår affärsmix, globala närvaro och tidiga beslut att sänka våra kostnader gör oss väl positionerade för att stärka vårt ledarskap under den ekonomiska turbulensen.

Våra samägda bolag, Sony Ericsson och ST-Ericsson, har påverkats av lågkonjunkturen och den dramatiska nedgången i konsumenternas efterfrågan på telefoner. Bolagen har omfattande program på gång för att anpassa sig till rådande marknad och återställa lönsamheten", avslutar Carl-Henric Svanberg.

För finansiell översikt vänligen se: http://www.ericsson.com/se/releases/20090430-1310019.shtml