Ericsson

Ericsson rapporterar fortsatt stabil finansiell utveckling

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 09:12 CEST

* Fakturering SEK 36,2 (31,8) miljarder i kvartalet, SEK 106,2 (92,5)
miljarder jan-sept
* Nettoresultat SEK 5,3 (4,3) miljarder i kvartalet, SEK 15,8 (11,9)
miljarder jan-sept 1)
* Vinst per aktie SEK 0,34 (0,27) i kvartalet, SEK 1,00 (0,75)
jan-sept 1)
* Fler än två miljarder mobiltelefonabonnenter i världen - möjligt nå
tre miljarder inom fem år


KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

"Marknaden fortsätter att visa god utveckling med tillväxt inom
mobil röst och data, bredband samt i tillväxtmarknader generellt",
säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Två
miljarder rapporterade mobiltelefonabonnenter passerades under
kvartalet och vi borde kunna räkna med tre miljarder inom fem år.
Samtidigt ökar användandet av mobiltelefoni drivet av ökad
tariffkonkurrens och nya tjänster.

Vi forsätter att växa snabbare än marknaden. Vår förmåga att
ständigt driva operational excellence bekräftas av ännu ett kvartal
med en stark utveckling. Även det här kvartalet har vi vunnit ett
antal strategiska kontrakt tack vare vår ledande produktportfölj
inom till exempel HSDPA, mobil och fast softswitch samt IMS. Den
starka tillväxten inom tjänster, särskilt inom managed services,
bekräftar såväl kundernas stora intresse som vår ledande ställning
inom detta område.

Ett allt viktigare område för operatörerna är IP-tekniken som
möjliggör konvergerade tjänster och nya applikationer. Vi är fast
beslutna att säkerställa en ledande position även inom detta område
och fokuserar därför våra FoU-satsningar i enlighet med detta. Som
ett resultat av utvecklingen inom IP-området ser vi ett förnyat
intresse för utveckling av och investeringar i de fasta näten",
avslutar Carl-Henric Svanberg.

FINANSIELL ÖVERSIKT

2004 års resultat är justerat i enlighet med IFRS, se
www.ericsson.com/investors/doc/ifrs_statement_se.pdf. IAS 39
implementerades 1 januari 2005 avseende finansiella instrument.

Resultat och kassaflöde

Andra
Tredje kvartalet kvartalet Januari - september
För- För- För-
SEK miljarder 2005 2004 ändring 2005 ändring 2005 2004 ändring
Fakturering 36,2 31,8 14% 38,4 -6% 106,2 92,5 15%
Bruttomarginal 45,2% 47,1% - 45,9% - 46,4% 46,6% -
Rörelseresultat 7,8 6,6 19% 8,3 -6% 22,7 17,8 28%
Rörelsemarginal 21,6% 20,7% - 21,6% - 21,4% 19,2% -
Resultat efter
finansiella poster 8,0 6,4 - 8,5 - 23,3 17,5 -
Nettoresultat 1) 5,3 4,3 - 5,8 - 15,8 11,9 -
Vinst per aktie 1) 0,34 0,27 - 0,37 - 1,00 0,75 -
Kassaflöde före
finansiella
investeringsaktiviteter -1,1 5,2 - 5,4 - -2,2 12,4 -
Kassaflöde före
finansiella
investeringsaktiviteter
exkl. överföring till
pensionsstiftelse -1,1 5,2 - 5,4 - 6,1 12,4 -

1) Hänförligt till aktieägare i moderbolaget, exklusive
minoritetsintresse.

Faktureringen ökade med 14% jämfört med samma kvartal föregående år
och minskade med 6% jämfört med föregående kvartal. Faktureringen i
andra kvartalet inkluderade utrustning värd nära två miljarder
kronor som ursprungligen var beräknad att inkomma under tredje
kvartalet.

Jämfört med kurserna för ett år sedan har i princip inga materiella
valutakurseffekter uppstått under kvartalet. För
niomånadersperioden påverkade valutakurseffekter faktureringen
negativt med 2%.

Bruttomarginalen var 45,2% i kvartalet. Bruttomarginalen minskade
något jämfört med föregående kvartal vilket är en effekt av det
snabbt växande tjänsteområdet och en hög andel installation av
nätutrustning. Rörelsemarginalen var 21,6%, oförändrad jämfört med
föregående kvartal.

Nettoeffekten på rörelseresultatet av valutakursförändringar var
SEK -0,6 miljarder under kvartalet jämfört med kurserna för ett år
sedan.

Finansnettot uppgick till SEK 0,2 miljarder under kvartalet.

Kassaflöde före finansiella investeringsaktiviteter var SEK -1,1
miljarder i tredje kvartalet. Rapporterat kassaflöde och sysselsatt
kapital har påverkats negativt med cirka SEK 2,0 miljarder på grund
av valutakurseffekter. Dessutom har kundfordringar och pågående
arbete ökat till följd av en höjd affärsaktivitet, ökad andel
större projekt samt en normal säsongsmässig förberedelse inför
fjärde kvartalets fakturering.

Balansräkning och andra nyckeltal

Nio Sex Tre
månader månader månader Helår
SEK miljarder 2005 2005 2005 2004
Netto likvida
medel 41,3 42,4 43,1 42,9
Totala räntebärande
avsättningar och
skulder 29,3 29,8 28,4 33,6
Genomsnittlig kredittid
för kundfordringar,
dagar 102 90 97 75
Lageromsättnings-
hastighet, ggr 4,5 4,4 4,0 5,7
Riskexponering för
kundfinansiering,
netto 4,5 4,4 4,2 3,6
Soliditet 49,2% 46,5% 46,5% 43,8%

Soliditeten är 49,2% och ökade med 5,4 procentenheter under
niomånadersperioden. Nettot av finansiella tillgångar och skulder
minskade med SEK 1,1 miljarder under kvartalet till SEK 41,3 (42,4)
miljarder, huvudsakligen till följd av en ökad affärsaktivitet.

Genomsnittlig kredittid för kundfordringar ökade med tolv dagar
till 102 dagar jämfört med andra kvartalet till följd av en högre
andel fakturering på marknader med längre betalningsvillkor. Lager,
inklusive pågående arbete, ökade under kvartalet med SEK 0,5
miljarder till SEK 19,8 (19,3) miljarder.

Nettoförändringen av uppskjutna skattefordringar uppgick till SEK
-2,0 miljarder under kvartalet. Balansen minskade från SEK 20,8
miljarder vid slutet av 2004 till SEK 16,9 miljarder.

Den totala effekten på kassaflödet av omstruktureringsåtgärder
uppgick till SEK -0,2 miljarder under kvartalet. Cirka SEK 2,1
miljarder av reserveringar för omstruktureringskostnader återstår
att utnyttjas under 2005 eller senare.

MARKNADS- OCH AFFÄRSUTVECKLING I SAMMANDRAG

Ökningen av såväl antalet abonnenter som uttnyttjandet av
mobiltelefoni fortsätter, vilket stimulerar till en stabil
långsiktig industritillväxt. Tillväxtmarknaderna svarar för
merparten av denna ökning där till exempel antalet GSM-abonnenter i
Afrika passerat 100 miljoner.

På mer mogna marknader drivs tillväxten huvudsakligen av nya och
mer innehållsrika tjänster. Mobil och fast bredbandsaccess växer
snabbt. Uppgraderingarna till bredbandsaccess kommer att leda till
en ökad röst- och datatrafik, vilket driver en ökad efterfrågan på
transmissionskapacitet.

En intensifierad tariffkonkurrens mellan operatörerna medför också
en ökad användning. Denna utveckling har redan ägt rum i USA och
har nu inletts även i Västeuropa. Till följd av sänkta tariffer och
ökad trafik, så ökar branschens fokus på operativ effektivitet och
affärsmodeller.

Utbyggnaden av WCDMA fortsätter på marknader över hela världen
samtidigt som vi ser ett starkt stigande intresse för HSDPA. Med
HSDPA kommer operatörer att kunna erbjuda sina kunder ett större
tjänsteutbud med nedladdning av musik och video, TV och
företagstjänster.

Så kallad triple play, där telefoni, Internet och etersänd media
levereras i samma infrastruktur, fortsätter att vara i fokus både
för mobil- och fastnätsoperatörer. Konvergens skapar möjligheter
att erbjuda sådana tjänster i såväl fasta nät som mobilnät. Nyligen
annonserade vi att Ericsson, tillsammans med Rogers Communications
Inc. i Kanada, kommer att göra försök med en konvergerad
IMS-plattform och triple play, vilket bekräftar det ökade intresset
för konvergens.

I takt med konsumenternas ändrade behov och en ökad konkurrens ökar
operatörernas fokus på tjänsteerbjudanden. Vårt serviceerbjudande
är en nyckelkomponent i att hjälpa operatörerna med att minska sina
kostnader och att kunna erbjuda mer innehållsrika tjänster.

Regional översikt

I Västeuropa var faktureringen i det närmaste oförändrad jämfört
med tredje kvartalet föregående år. Italien och Spanien utvecklades
starkt under kvartalet. I Östeuropa, Mellanöstern och Afrika ökade
faktureringen med 8% jämfört med tredje kvartalet föregående år.
Marknader i Afrika visade också en god utveckling med stark
fakturering i Sydafrika.

Faktureringen i Asien och Oceanien ökade med 20% jämfört med tredje
kvartalet föregående år. Australien, Indien, Indonesien och Japan
visade en särskilt stark utveckling. Faktureringen i Kina minskade
under kvartalet. Abonnenttillväxten och trafikökningen fortsätter
på höga nivåer samtidigt som operatörerna förbereder sig för 3G.

Faktureringen i Nordamerika visar en stark återhämtning och ökade
med 35% jämfört med tredje kvartalet föregående år. Operatörerna
fortsätter att konkurrera med såväl kvalitet som tjänsteutbud på
alla områden. I den här konkurrensen möts såväl traditionella
fastnätsoperatörer som mobiloperatörer och kabel-TV-bolag, vilket
sammantaget stimulerar till ytterligare investeringar.

Latinamerika visade en positiv utveckling och faktureringen ökade
med 40% jämfört med tredje kvartalet föregående år på grund av en
fortsatt stark GSM-försäljning. Brasilien och Mexiko bidrog
särskilt till den starka faktureringsökningen.

Abonnenttillväxt

Under tredje kvartalet har tolv nya WCDMA-nät lanserats
kommersiellt och antalet uppgår nu till totalt cirka 80 stycken. Vi
är leverantör till 44 av dessa nät. Under kvartalet ökade antalet
WCDMA-abonnemang med cirka sex miljoner till mer än 34 miljoner och
har ökat med drygt 18 miljoner under årets första nio månader.

Nettoökningen av antalet mobilabonnenter översteg 100 miljoner
under tredje kvartalet. Vid kvartalets slut var
mobiltelefontätheten i världen 32% med fler än två miljarder
abonnemang, av vilka nära 1,6 miljarder inom GSM. Den starka
ökningen av antalet mobilabonnemang fortsätter och förväntas
överstiga tre miljarder inom fem år.

UTSIKTER

Alla uppskattningar mäts i USD och refererar till marknadstillväxt
jämfört med föregående år.

Trafiktillväxten i världens mobilnät förväntas fortsätta till följd
av såväl nya tjänster som nya abonnenter. För år 2005 står vi fast
vid vår bedömning att världsmarknaden för mobilsystem kommer att
växa måttligt jämfört med 2004, mätt i USD.

Vi vidhåller att den tillgängliga marknaden för professionella
tjänster kommer att visa god tillväxt.

För år 2006 bedömer vi att världsmarknaden för mobilsystem kommer
att växa måttligt jämfört med 2005, mätt i USD.

Vi bedömer också att den tillgängliga marknaden för professionella
tjänster kommer att visa god tillväxt.

Genom vårt tekniska ledarskap och globala närvaro är vi väl
positionerade för att dra fördel av möjligheterna på marknaden.

RESULTAT PER SEGMENT

2004 års resultat är justerat i enlighet med IFRS, se
www.ericsson.com/investors/doc/ifrs_statement_se.pdf. IAS 39
implementerades 1 januari 2005 avseende finansiella instrument.

System

Andra Januari -
Tredje kvartalet kvartalet september
För- För- För-
SEK miljarder 2005 2004 ändring 2005 ändring 2005 2004 ändring
Fakturering 33,9 29,6 15% 36,1 -6% 99,1 86,1 15%
Mobilnät 26,8 23,8 13% 28,8 -7% 79,0 69,1 14%
Fasta nät 1,1 1,0 11% 1,1 1% 3,3 3,0 9%
Professionella
tjänster 6,0 4,8 25% 6,2 -3% 16,8 14,0 20%
Rörelseresultat 7,1 5,9 - 8,2 - 21,5 15,3 -
Rörelsemarginal 21% 20% - 23% - 22% 18% -

Faktureringen inom mobilnät ökade med 13% jämfört med samma kvartal
föregående år. Justerat för valutakurseffekter ökade faktureringen
med 16% för niomånadersperioden. Den lägre rörelsemarginalen
jämfört med föregående kvartal är en effekt av lägre fakturering
och en hög andel installation av nätutrustning.

I den gradvisa utvecklingen från GSM till WCDMA bygger de flesta
kunder nätverk som kombinerar GSM och WCDMA. Av faktureringen inom
radioaccess var 53% WCDMA/EDGE-relaterat. Den starka
abonnenttillväxten fortsätter och är positiv för faktureringen inom
mobilnät.

Faktureringen för affärsenheten Global Services (det vill säga
installation av nätutrustning och professionella tjänster) ökade
med nära 30% jämfört med samma kvartal föregående år. Faktureringen
inom professionella tjänster utvecklades starkt under kvartalet och
växte med 25% jämfört med samma kvartal föregående år. Som ett
resultat av denna tillväxt har antalet anställda inom
tjänsteområdet ökat med 800 under kvartalet.

Övriga verksamheter

Andra Januari -
Tredje kvartalet kvartalet september
För- För- För-
SEK miljarder 2005 2004 ändring 2005 ändring 2005 2004 ändring
Fakturering 2,5 2,8 -12% 2,7 -6% 7,9 8,1 -2%
Rörelseresultat 0,1 0,2 - -0,1 - 0,1 0,8 -
Rörelsemarginal 5% 9% - -4% - 1% 10% -


Faktureringen inom Övriga verksamheter minskade med 12% jämfört med
föregående kvartal, huvudsakligen till följd av en minskad
efterfrågan på försvarssystem och inom Ericsson Power Modules.
Ericsson Mobile Platforms fortsätter att visa en särskilt stark
utveckling. Kabelverksamheten visade god utveckling som ett
resultat av en ökad utrullning av fiberoptiska bredbandsnät.

SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS

Information om transaktioner med Sony Ericsson Mobile
Communications finns i tabellverket under Finansiella rapporter
och övrig information.

Sony Ericsson Mobile Communications (Sony Ericsson) rapporterade en
volymökning med 29% jämfört med samma period föregående år och med
17% jämfört med föregående kvartal. Detta avspeglar en stabil
tillväxt och ökning av marknadsandelar. De ökade investeringarna i
produktutveckling och marknadsföring har nu börjat ge positiva
effekter. Faktureringen ökade med 22% jämfört med samma period
föregående år. Ericssons andel av Sony Ericssons resultat före
skatt var SEK 0,7 miljarder för tredje kvartalet. Samriskbolaget
rapporterar nu positiv ackumulerad vinst för första gången, vilket
är en betydande milstolpe.

INFORMATION OM MODERBOLAGET

Faktureringen för niomånadersperioden uppgick till SEK 0,9 (1,2)
miljarder och resultat efter finansiella poster var SEK 6,6 (7,6)
miljarder.

Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för
niomånadersperioden inkluderar ökade kort- och långfristiga
fordringar på dotterbolag med SEK 4,0 miljarder och en minskning av
andra kortfristiga fordringar med SEK 4,7 miljarder. Kort- och
långfristiga skulder till dotterbolag minskade med SEK 10,2
miljarder. Vid utgången av kvartalet uppgick kassa och kortfristiga
placeringar till SEK 65,7 (71,9) miljarder.

I enlighet med villkoren i Ericssons aktiesparplaner och
optionsprogram såldes eller fördelades under tredje kvartalet 17
724 805 egna aktier till Ericssons anställda. Innehavet av egna
aktier uppgick den 30 september 2005 till 275 267 862 B-aktier.

Stockholm den 21 oktober 2005


Carl-Henric Svanberg
VD och koncernchef

Datum för nästa rapport: 31 januari 2006

Granskningsrapport

Vi har översiktligt granskat bokslutskommunikén för tredje
kvartalet för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ.) per den 30
september 2005. Vår översiktliga granskning har skett enligt den
rekommendation som FAR utfärdat.

En översiktlig granskning är begränsad till diskussion med
företagets personal och till analytisk granskning av finansiell
information och ger således en lägre säkerhet än en revision. Vi
har inte utfört någon revision av denna delårsrapport och således
avger vi inget revisionsutlåtande.

Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten
inte uppfyller kraven på delårsrapporter enligt
årsredovisningslagen och IAS 34.

Stockholm den 21 oktober 2005


Bo Hjalmarsson Peter Clemedtson Thomas Thiel
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Auktoriserad
revisor
PricewaterhouseCoopers AB PricewaterhouseCoopers ABPRESS- OCH ANALYTIKERKONFERENSER

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi
till:
www.ericsson.com/investors/financial_reports/2005/9month05-sv.pdf

I anslutning till att kvartalsrapporten publiceras inbjuder
Ericsson till en presskonferens för media, investerare och
analytiker torsdagen den 21 oktober kl 9.00 på huvudkontoret på
Torshamnsgatan 23, Stockholm.

Ericssons telefonkonferens för analytiker och media börjar kl
15.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas via Internet på
www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors, där även
presentationsmaterialet finns tillgängligt.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA
Henry Sténson, informationsdirektör
Telefon: 08 719 40 44
E-post: press.relations@ericsson.com eller
investor.relations@ericsson.com

Investerare:
Gary Pinkham, chef, Investerarrelationer
Telefon: 08 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Susanne Andersson, Investerarrelationer
Telefon: 08 719 4631
E-post: investor.relations@ericsson.com

Glenn Sapadin, Investerarrelationer Nordamerika
Telefon: +1 212 843 8435
E-post: investor.relations@ericsson.com

Media:
Pia Gideon, informationschef
Telefon: 08 719 28 64, 070 519 89 03
E-post: press.relations@ericsson.com

Åse Lindskog, presschef
Telefon: 08 719 97 25, 0730 24 48 72
E-post: press.relations@ericsson.com

Ola Rembe
Telefon: 08 719 97 27, 0730 24 48 73
E-post: press.relations@ericsson.com
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
Org. nr: 556016-0680
Torshamnsgatan 23
164 83 Stockholm
Tel: 08 719 00 00
www.ericsson.com


Hela rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från
nedanstående länk

Attachment: http://hugin.info/1061/R/1017091/159266.pdf