Ericsson

Ericsson redovisar fortsatt stabil utveckling

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 08:43 CEST

Tredje kvartalet i sammandrag
* Fakturering SEK 31,8 (28,0) miljarder, niomånadersperioden SEK 92,5
(81,5) miljarder
* Bruttomarginal 47,1% (35,9%) )
* Rörelsemarginal 22,7% (5,2%) 2)
* Resultat efter finansnetto SEK 7,0 (1,1) 2) miljarder
* Nettoresultat SEK 4,8 (-3,9) miljarder, niomånadersperioden SEK
13,0 (-11,0) miljarder
* Vinst per aktie SEK 0,30 (-0,25), niomånadersperioden SEK 0,82
(-0,69)


Tredje kvartalet Andra kvartalet
SEK miljarder 2004 2003 Förändring 2004 Förändring
Orderingång,
netto 29,0 28,1 3% 33,1 -13%
Fakturering 31,8 28,0 14% 32,6 -2%
Bruttomarginal
(%) 47,1% 35,9%1) - 47,8% -
Rörelseresultat 7,2 1,5 2) - 7,7 3) -
Resultat efter
finansiella poster 7,0 1,1 2) - 7,8 3) -
Nettoresultat 4,8 -3,9 - 5,3 -
Vinst per aktie 0,30 -0,25 - 0,33 -
Kassaflöde före
Finansiering-
saktiviteter 5,2 9,1 - 4,3 -


1) Justerat för omstruktureringskostnader i tredje kvartalet 2003
SEK 1,1 miljarder.
2) Justerat för omstruktureringskostnader i tredje kvartalet 2003,
netto, SEK 5,4 miljarder.
3) Inklusive positiv rörelsefrämmande post på SEK 0,3 miljarder.

Nettofaktureringen uppgick till SEK 31,8 (28,0) miljarder, en
ökning med 14% jämfört med samma period föregående år.
Nettofaktureringen minskade något jämfört med andra kvartalet. Det
beror på säsongseffekter samt gradvis avtagande effekt från
operatörer som kompenserar för tidigare års återhållsamma
investeringar. Valutakurseffekter påverkade faktureringen negativt
med 6% jämfört med samma period föregående år. Orderingången ökade
med 3% jämfört med samma period föregående år till SEK 29,0 (28,1)
miljarder och minskade jämfört med andra kvartalet.

Bruttomarginalen uppgick till 47,1% (35,9%) jämfört med 47,8%
föregående kvartal. Resultat efter finansiella poster var SEK 7,0
(1,1) miljarder jämfört med SEK 7,5 miljarder exklusive en positiv
rörelsefrämmande post på SEK 0,3 miljarder under andra kvartalet.
Valutakurseffekter, netto, jämfört med kurserna för ett år sedan,
påverkade rörelseresultatet negativt med SEK -1,0 miljarder under
kvartalet.

Kassaflödet före finansieringsaktiviteter uppgick till SEK 5,2
(9,1) miljarder jämfört med SEK 4,3 miljarder föregående kvartal.
Pågående arbete ökade till följd av ökad affärsaktivitet. Den
finansiella ställningen stärktes och nettot av finansiella
tillgångar och skulder, det vill säga netto likvida medel, uppgick
till SEK 36,8 (20,5) miljarder.

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

"Vi är stolta över att rapportera fortsatt stabil utveckling",
säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Genom
vårt ledarskap inom industrin har vi gjort betydande framsteg på
marknader över hela världen. Förståelse för konsumenternas behov,
teknikledarskap och goda relationer gentemot våra kunder är
avgörande för att vi ytterligare ska stärka vår ledande ställning.

Vi fortsätter att redovisa bra marginaler och ett starkt resultat.
Detta är ett bevis på våra anställdas ständiga fokus på att möta
såväl våra kunders behov som att jobba med intern effektivitet. Vår
ambition är att fortsätta leverera industrins bästa marginaler.

Förmågan att erbjuda konsumenterna snabba och enkla tjänster är en
viktig framgångsfaktor för vår industris utveckling. Konsumenterna
vill ha personliga, tillförlitliga och lättanvända tjänster med
bredbandskapacitet för både fast och mobil kommunikation.
Konvergerande tekniker kommer att möjliggöra samma tjänster oavsett
accessmetod. Vår förmåga att erbjuda helhetslösningar med
teknikledande infrastruktur, telefonteknik och integrationskunnande
för nätverk kommer att vara en väsentlig faktor för fortsatt
framgång.

Ericsson 3G Evolved med HSDPA är avgörande för att erbjuda
konsumenterna ett rikare tjänsteutbud via mobilt bredband. Vår
starka ställning inom 3G och vårt teknikledarskap har gjort det
möjligt för oss att ta ett tidigt ledarskap inom HSDPA.

Vi ser nu de positiva effekterna av vår omstrukturering som gjort
det möjligt för oss att öka vårt fokus på framtida tillväxtområden.
Vi är väl positionerade för lönsam tillväxt och fortsatt
marknadsledarskap", avslutar Carl-Henric Svanberg.

MARKNADSUTSIKTER

De underliggande tillväxtfaktorerna är fortsatt stabila. Röst- och
datatrafik ökar stadigt till följd av såväl nya tjänster som ny,
mer effektiv teknik. Operatörer har fokus på att öka intäkterna via
nya tjänster och mera användning. Tillväxten av antalet abonnenter
fortsätter på en hög nivå.

Europa fortsätter visa en stark utveckling till följd av fortsatt
utbyggnad av 3G och kapacitetsförbättringar i GSM-näten.
Investeringarna i WCDMA radionät i Västeuropa närmar sig snabbt
GSM-nivåerna. Operatörernas mer aggressiva prisstrategier bidrar
till marknadsdynamiken. I Ryssland, Centraleuropa, Mellanöstern och
Afrika är aktivitetsnivån hög med flera nya nät som byggs ut och
stark abonnenttillväxt.

Asien och Oceanien fortsätter att utvecklas väl med ökad användning
och abonnenttillväxt. Antalet minuter som varje abonnent ringer för
per månad ökar stadigt och Indien och Kina är för närvarande på
nivåer som är dubbelt så höga som i Europa. Japan leder
3G-utrullningen med en stark efterfrågan på tjänster och dramatisk
ökning av dataanvändning.

Den nordamerikanska marknaden fortsätter att visa en hälsosam
utveckling med ökat fokus på tjänstekvalitet. Den legala processen
i samband med sammanslagningen av Cingular/AWS fortsätter att
påverka marknaden. Latinamerika, där konsolidering av operatörer
redan skett, visar nu en sund utveckling. Utvecklingen är särskilt
uppmuntrande i Brasilien och Mexiko med stark GSM-tillväxt för
såväl täckning som kapacitet.

Under kvartalet har nio nya WCDMA nät lanserats kommersiellt och
antalet uppgår nu till totalt 45 stycken. Under kvartalet ökade
antalet WCDMA-abonnemang från cirka 7 miljoner till mer än 10
miljoner. Antalet CDMA2000 1xEV-DO-abonnemang överstiger nu 9
miljoner.

Mobiltelefontätheten i världen är 25% med totalt 1,6 miljarder
abonnemang av vilka 1,1 miljarder inom GSM. Det totala antalet
abonnemang kan passera två miljarder redan år 2006 och förväntas
överstiga 2,5 miljarder år 2009.

UTSIKTER

Trafiktillväxten i världens mobiltelefonnät leder till att
världsmarknaden för mobilsystem växer något eller ökar måttligt
under år 2004. Till denna underliggande tillväxt tillkommer en
extra effekt genom att operatörer kompenserar för tidigare års
återhållsamma investeringar. Den här effekten har börjat avta och
vi förväntar oss att marknaden gradvis ska återgå till ett mer
normalt tillväxtmönster.

De tillfälliga kompensationsinvesteringarna driver upp den totala
tillväxten i mobilsystemmarknaden i år. Därför förväntar vi oss att
världsmarknaden för mobilsystem, jämfört med den totala tillväxten
år 2004, kommer att växa något 2005. Exklusive effekten av dessa
kompensationsinvesteringar innevarande år uppskattar vi att den
underliggande marknadstillväxten är måttlig under 2005.

Vi vidhåller att den tillgängliga marknaden för professionella
tjänster förväntas fortsätta visa god tillväxt.

Alla uppskattningar mäts i USD och refererar till marknadstillväxt
jämfört med föregående år.
Genom vårt teknikledarskap och globala närvaro är vi väl
positionerade för att dra fördel av möjligheterna på marknaden.

KONCERNENS RESULTAT

FINANSIELL ÖVERSIKT
Omstruktureringskostnader har exkluderats från alla jämförelsetal.

Resultat
Orderingången var SEK 29,0 (28,1) miljarder, en ökning med 3%
jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av stark utveckling
i Latinamerika, Centraleuropa, Mellanöstern och Afrika liksom
sydöstra Asien. Indien har under året uppvisat en särskilt
spännande utveckling och marknadsledarskapet har väsentligt
stärkts. Orderingången minskade jämfört med föregående kvartal
huvudsakligen till följd av en tillfälligt svagare tillväxt i Kina
samt fortsatt effekt av konsolideringen av operatörer i
Nordamerika. I kvartalet ingår också en orderjustering på SEK -0,8
miljarder avseende en order i Costa Rica.

Faktureringen uppgick till SEK 31,8 (28,0) miljarder, en ökning med
14% jämfört med samma period föregående år till följd av stark
utveckling i Latinamerika, Europa och Afrika. Valutakurseffekter
påverkade försäljningen negativt med 6%. Jämfört med föregående
kvartal minskade faktureringen med 2%.

Bruttomarginalen minskade med 0,7 procentenheter jämfört med
föregående kvartal till 47,1% (35,9%).

Rörelseomkostnaderna uppgick till SEK 8,9 (9,4) miljarder till
följd av lägre antal anställda och minskade IS/IT-relaterade
kostnader. Posten inkluderar också en ökning av
kundkreditriskexponeringen med SEK 0,4 miljarder.

Övriga rörelseintäkter minskade jämfört med föregående kvartal från
SEK 0,8 miljarder till SEK 0,5 miljarder. Denna post inkluderar
också intäkter från patent- och licensieringsverksamheten som
uppvisar en stabil utveckling.

Rörelseresultatet var SEK 7,2 (1,5) miljarder jämfört med SEK 7,4
miljarder, exklusive positiv rörelsefrämmande post på SEK 0,3
miljarder, i föregående kvartal. Rörelsemarginalen var 22,7%
(5,2%). Resultat efter finansiella poster var SEK 7,0 (1,1)
miljarder jämfört med SEK 7,8 miljarder i andra kvartalet.

Nettoeffekten på rörelseresultatet av valutakursförändringar var
SEK -1,0 miljarder under kvartalet jämfört med kurserna för ett år
sedan. Rensat för effekterna av valutasäkringar skulle denna effekt
varit SEK -0,5 miljarder.

Finansnettot har påverkats negativt med SEK 0,2 miljarder på grund
av kostnader i samband med obligationsåterköp.

Nettoresultatet var SEK 4,8 (-3,9) miljarder för kvartalet.

Vinst per aktie uppgick till SEK 0,30 (-0,25).

Vid utgången av kvartalet uppgick antalet anställda till 50 300 (53
400) av vilka 21 800 (25 200) i Sverige.

Balansräkning och finansiering
Uppgifter inom parentes avser utgången av 2003.

Den finansiella ställningen var fortsatt stark med ett netto av
finansiella tillgångar och skulder, det vill säga netto likvida
medel, på SEK 36,8 (27,0) miljarder jämfört med SEK 31,7 miljarder
vid utgången av andra kvartalet 2004. Jämfört med föregående
kvartal minskade likvida medel med SEK 5,4 miljarder till SEK 72,6
(73,2) miljarder.

Skulder har minskats med SEK 10,5 miljarder på grund av
återbetalning av förfallna skulder samt obligationsåterköp.

Genomsnittlig kredittid för kundfordringar var oförändrat 88 (79)
dagar. Lager, inklusive pågående arbete, ökade med SEK 1,7
miljarder jämfört med föregående kvartal till SEK 16,5 (11,0)
miljarder till följd av ökad affärsaktivitet.
Lageromsättningshastigheten var 4,8 (6,1), en minskning från 5,1 i
andra kvartalet.

Riskexponering för kundfinansiering, brutto, ökade med SEK 0,4
miljarder jämfört med föregående kvartal till SEK 9,8 (12,3)
miljarder. Kundfinansieringsfordringar, netto, i balansräkningen,
ökade jämfört med föregående kvartal med SEK 0,4 miljarder till
SEK 3,4 (4,0) miljarder.

Soliditeten var 40,9% (34,4%) jämfört med 37,5% vid utgången av
föregående kvartal.

Kassaflöde
Operativt kassaflöde var fortsatt starkt och uppgick till SEK 6,5
(9,9) miljarder. Kassaflödet före finansieringsaktiviteter var SEK
5,2 (9,1) miljarder. Effekten på kassaflödet av investeringar var
SEK -1,3 (-0,8) miljarder netto. Kassaflödet har påverkats av en
ökad nivå i pågående arbete till följd av ökad affärsaktivitet.

Betalningsberedskapen minskade med SEK -1,1 miljarder jämfört med
föregående kvartal till SEK 82,0 (71,4) miljarder.

Den totala effekten av omstruktureringskostnadernas påverkan på
kassaflödet under 2004 uppskattas till SEK 5,0 miljarder. Av detta
har SEK 1,1 miljarder betalats ut under tredje kvartalet.

RESULTAT PER SEGMENT

SYSTEM


Tredje kvartalet Andra kvartalet
SEK miljarder 2004 2003 Förändring 2004 Förändring
Orderingång 27,4 26,5 3% 31,2 -12%
Mobilnät 22,8 21,5 6% 25,5 -10%
Fasta nät 0,7 1,5 -56% 1,1 -38%
Professionella
tjänster 3,9 3,5 11% 4,6 -16%

Fakturering 29,6 25,9 14% 30,4 -2%
Mobilnät 23,8 19,8 20% 24,3 -2%
Fasta nät 1,0 1,7 -39% 1,1 -9%
Professionella
tjänster 4,8 4,4 9% 5,0 -4%
Rörelseresultat 6,5 1,41) - 6,3 -
Rörelsemarginal (%) 22% 5%1) - 21% -

1) Justerat för omstruktureringskostnader i tredje kvartalet 2003,
netto, SEK 4,2 miljarder.

Orderingången för System ökade med 3% till SEK 27,4 (26,5)
miljarder jämfört med samma period föregående år. Orderingången
minskade jämfört med föregående kvartal. Faktureringen för System
ökade 14% jämfört med samma period föregående år och minskade med
2% jämfört med andra kvartalet.

Tillväxten för GSM/WCDMA-spåret har ökat med cirka 25% jämfört med
samma period föregående år. Försäljningen av WCDMA-utrustning och
relaterade installationstjänster, som andel av total fakturering
inom Mobilnät, ökade till 15% och av faktureringen svarade
WCDMA/EDGE-relaterade radioaccessprodukter för 32%.

Faktureringsutvecklingen för Professionella tjänster var fortsatt
positiv under kvartalet och växte med 15% i lokala valutor jämfört
med samma period föregående år. Professionella tjänster utgör nu
cirka 16% av den totala försäljningen inom System. Orderingången
fluktuerar mellan kvartalen och utvecklingen liksom ackumulerade
order är generellt sett uppmuntrande.
ÖVRIGA VERKSAMHETER


Tredje kvartalet Andra kvartalet
SEK miljarder 2004 2003 Förändring 2004 Förändring
Orderingång 2,5 2,0 25% 2,7 -9%
Fakturering 2,8 2,5 13% 2,8 1%
Rörelseresultat 0,3 0,1 1) - 0,6 -
Rörelsemarginal (%) 9% 5% 1) - 20% -


1) Justerat för omstruktureringskostnader i tredje kvartalet 2003
med SEK 1,1 miljarder.

Orderingången ökade jämfört med samma period föregående år och
minskade jämfört med andra kvartalet. Faktureringen ökade både
jämfört med samma period föregående år och med andra kvartalet.
Minskningen av rörelseresultatet beror på slutförandet av redan
överenskomna neddragningsaktiviteter inom Ericsson Microwave
Systems.

SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS

Sony Ericsson Mobile Communications (Sony Ericsson) rapporterade
fortsatt tillväxt i fakturering och vinst. Faktureringen ökade med
29% jämfört med samma period föregående år och nettoresultatet
ökade väsentligt under samma period. Ericssons andel av Sony
Ericssons resultat efter finansiella poster var SEK 0,6 miljarder
jämfört med SEK 0,5 miljarder föregående kvartal.

Antalet levererade enheter uppgick till 10,7 miljoner i kvartalet,
en ökning med 51% jämfört med samma period föregående år. Ökningen
avspeglar ett starkt produkterbjudande med lansering av nya
produkter såsom den första GSM-telefonen med megapixelkamera och
den andra 3G UMTS-telefonen. Genomsnittligt försäljningspris ökade
som förväntat jämfört med föregående kvartal till följd av
påbörjade leveranser av nya produkter inom mellanprissegmentet och
av avancerade telefoner för såväl GSM som den japanska marknaden.

Transaktioner med Sony Ericsson Mobile Communications


Tredje Tredje Jan-sept Jan-sept
Kvartalet Kvartalet 2004 2003
SEK miljoner 2004 2003
Försäljning till
Sony Ericsson 166 534 1065 2044
Royalty från
Sony Ericsson 157 145 467 355
Inköp från
Sony Ericsson 51 590 465 1343
Aktieägar-
tillskott - - - 1384
Fordringar på
Sony Ericsson 265 249 265 249
Skulder till
Sony Ericsson 9 495 9 495


INFORMATION OM MODERBOLAGET

Faktureringen för niomånadersperioden uppgick till SEK 1,2 (1,3)
miljarder och resultat efter finansiella poster var SEK 7,6 (3,5)
miljarder. Omstruktureringskostnader har exkluderats från 2003 års
resultat efter finansiella poster.

Större förändringar i bolagets finansiella ställning för
niomånadersperioden inkluderar minskade investeringar i dotterbolag
med SEK 13,0 miljarder och ökade kort- och långfristiga fordringar
på dotterbolag med SEK 14,4 miljarder. Reverser och obligationer
minskade med SEK 9,8 miljarder. Vid utgången av kvartalet uppgick
kassa och kortfristiga placeringar till SEK 67,1 (68,4) miljarder.

I enlighet med villkoren i Ericssons Aktiesparplaner och
optionsprogram såldes eller fördelades under tredje kvartalet 1 029
239 egna aktier till Ericssons anställda. Innehavet av egna aktier
uppgick den 30 september 2004 till 301 862 534 B-aktier.

ÖVRIG INFORMATION

Med hänvisning till det tidigare aviserade publika
kontanterbjudandet på de 28,44% av aktierna i Ericssons italienska
dotterbolag Ericsson S.p.A. som Ericsson då inte ägde har nu
Ericsson mer än 90% av aktierna i Ericsson S.p.A. Som en konsekvens
av detta ska Ericsson ge ett erbjudande avseende resterande
utestående aktier emitterade av Ericsson S.p.A. När denna process
är avslutad kommer Ericsson S.p.A. att avnoteras i enlighet med
Borsa Italias regelverk.

I enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 31 augusti i år har
omvandlingen av röstvärdesskillnaden mellan A- och B-aktier i
Ericsson påbörjats. Efter omvandlingen av röstvärdesskillnaden
kommer en A-aktie att berättiga till en röst och en B-aktie till en
tiondels röst. Efter kvartalets utgång har aktieägare i Ericsson i
den första omvandlingsomgången anmält 265 519 834 B-aktier för
omvandling till lika många
A-aktier, vilket aviserades den 5 oktober. Detta innebär att 40,46%
av omvandlingsrätterna nu utnyttjats för omvandling. Som ett
resultat av den första omvandlingsomgången uppgår antalet aktier i
Ericsson till 921 738 474 A-aktier och 15 210 520 204 B-aktier.
A-aktierna representerar 37,7% av rösterna i Ericsson och
B-aktierna representerar 62,3% av rösterna.

Stockholm den 22 oktober 2004

Carl-Henric Svanberg
VD och koncernchef

Datum för nästa rapport: 10 februari 2005
Granskningsrapport
Vi har översiktligt granskat bokslutskommunikén för
niomånadersperioden för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ.) per
den 30 september 2004. Vår översiktliga granskning har skett enligt
den rekommendation som FAR utfärdat.

En översiktlig granskning är begränsad till diskussion med
företagets personal och till analytisk granskning av finansiell
information och ger således en lägre säkerhet än en revision. Vi
har inte utfört någon revision av denna delårsrapport och således
avger vi inget revisionsutlåtande.

Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten
inte uppfyller kraven på delårsrapporter enligt
årsredovisningslagen.

Stockholm den 22 oktober 2004


Bo Hjalmarsson Peter Clemedtson Thomas Thiel
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Auktoriserad
revisor
PricewaterhouseCoopers AB PricewaterhouseCoopers AB


En ordlista för tekniska termer finns i årsredovisningen och på:
www.ericsson.com/about

För den fullständiga rapporten ber vi att få hänvisa till:
www.ericsson.com/investors/financial_reports/2004/9month04-sv.pdf


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA

Henry Sténson, informationsdirektör
Telefon: 08 719 4044
E-post: press.relations@ericsson.com or
investor.relations@ericsson.com

Investerare:
Gary Pinkham, chef, investerarrelationer
Telefon: 08 719 00 00, E-post: investor.relations@ericsson.com

Lotta Lundin, investerarrelationer
Telefon: 08 719 6553, E-post: investor.relations@ericsson.com

Glenn Sapadin, investerarrelationer
Telefon: +1 212 843 8435, E-post: investor.relations@ericsson.com

Media:
Pia Gideon, informationschef
Telefon: 08 719 28 64, 070 519 89 03, E-post:
press.relations@ericsson.com

Åse Lindskog, presschef
Telefon: 08 719 97 25, 0730 24 48 72, E-post:
press.relations@ericsson.com

Ola Rembe, biträdande presschef
Telefon: 08 719 97 27, 0730 24 48 73, E-post:
press.relations@ericsson.com


Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
Org. nr: 556016-0680
Torshamnsgatan 23
164 83 Stockholm
Tel: 08 719 00 00
www.ericsson.comHela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande
länk.

http://hugin.info/1061/R/965288/140049.pdf