Ericsson

Ericsson redovisar vinst för tredje kvartalet före omstruktureringskostnader

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 08:27 CET

Tredje kvartalet i sammandrag
* Fakturering SEK 28,0 miljarder - tre kvartal med orderingång större
än fakturering
* Nettoresultat SEK -3,9 miljarder - justerat resultat efter fin.
poster SEK 1,0 miljarder
* Vinst per aktie SEK -0,25
* Justerad bruttomarginal 35,9% - upp 0,8 procentenheter från förra
kvartalet trots svagare USD
* Rörelseomkostnader i årstakt minskade till SEK 38 miljarder - ned
med SEK 4 miljarder från förra kvartalet
* Kassaflöde före finansieringsaktiviteter SEK 9,1 miljarder -
positivt netto av finansiella tillgångar och skulder på SEK 20,5
miljarder


Tredje kvartalet Andra kvartalet
SEK miljarder 2003 2002 Förändring 2003 Förändring
Orderingång, netto 28,1 20,5 37% 28,3 -1%
Fakturering 28,0 33,5 -16% 27,6 2%
Justerad
bruttomarginal (%) 35,9% 32,6% - 35,1% -
Justerat rörelseresultat 1,3 -3,2 - -0,2 -
Justerat resultat efter
finansiella poster 1,0 -3,6 - -0,2 -
Nettoresultat -3,9 -5,0 - -2,7 -
Vinst per aktie -0,25 -0,41 - -0,17 -
Kassaflöde före
finansieringsaktiviteter 9,1 -2,7 - 5,1 -
Rörelseomkostnader i
årstakt 38 52 -27% 42 -9%
Antal anställda 53 401 71 723 -26% 57 644 -7%Orderingången var större än faktureringen för tredje kvartalet i
följd. Orderingången minskade med 1% till SEK 28,1 (20,5) miljarder
jämfört med föregående kvartal. Faktureringen under tredje kvartalet
ökade 2% jämfört med föregående kvartal till SEK 28,0 (33,5)
miljarder. Valutakurseffekter påverkade faktureringen negativt med 9%
jämfört med samma period föregående år.

Den justerade rörelsemarginalen ökade med 0,8 procentenheter till
35,9% (32,6%) jämfört med föregående kvartal som ett resultat av
pågående omstruktureringar. Minskningen av rörelseomkostnaderna löper
väl enligt plan med en årstakt på SEK 38 (52) miljarder. Justerat
resultat efter finansiella poster var SEK 1,0 (-3,6) miljarder
jämfört med SEK -0,2 miljarder under andra kvartalet.
Valutakurseffekter, netto, hade en negativ inverkan med SEK 0,9
miljarder på rörelseresultatet under kvartalet.

Minskat rörelsekapital och lägre kundfinansiering var huvudsakliga
bidrag till ett positivt kassaflöde före finansieringsaktiviteter på
SEK 9,1 (-2,7) miljarder. Den finansiella ställningen stärktes
avsevärt. Nettot av finansiella tillgångar och skulder uppgår nu till
SEK 20,5 miljarder och betalningsberedskapen är fortsatt hög på
SEK 71,4 (66,6) miljarder.

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER
"Ericsson visar vinst igen, vilket är en viktig milstolpe, men mycket
återstår att göra innan vi når god lönsamhet", säger Carl-Henric
Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Kostnadsbesparingarna
samt förbättringarna i kassaflöde och bruttomarginal har åstadkommits
av engagerade medarbetare med en tydlig förståelse för behovet av att
kontrollera vårt eget öde.

Våra mål är tydliga. Vi ska nå en årstakt i rörelseomkostnaderna på
SEK 33 miljarder i tredje kvartalet 2004. Vi fortsätter att fokusera
på kostnader och att nå världsklass i våra interna processer. Vi ska
än snabbare möta kundernas förändrade behov samt utnyttja vårt
teknik- och marknadsledarskap. Därigenom ska vi säkerställa den
lönsamhet och de kostnadsfördelar som är tillgängliga för
marknadsledaren.

Vi är väl positionerade för att utnyttja nya möjligheter och är
stärkta av vår fortsatta ledarposition på marknaden. Vi har vunnit
ett antal nyckelkontrakt inom de snabbt växande marknaderna för
3G/EDGE och MMS. Vår mycket starka position inom 2G GSM fortsätter
vara en viktig plattform för vidare expansion. Vi ser också ett ökat
intresse för vårt starka serviceerbjudande, där professionella
tjänster har blivit en naturlig förlängning av våra nätkontrakt.

I vår föränderliga industri förutsätter ledarskapet en tydlig
förståelse för operatörernas och konsumenternas behov på olika
marknader. Det kräver en förmåga att kunna stödja operatörerna i
lanseringen av nya tjänster, att förstå deras förändrade
affärsmodeller och att kunna möta deras höga kvalitetskrav med
helhetslösningar. En förutsättning är att vi håller världsklass i
interna processer i alla delar av verksamheten", avslutar Carl-Henric
Svanberg.

MARKNADSUTSIKTER
Tjänster med rika upplevelser för användarna, såsom att sända och ta
emot bilder, ladda ner musik, läsa e-post och nyheter med hjälp av
mobiltelefonen, tar fart. Detta driver behovet av högre kapacitet och
hastighet, förbättrad interoperabilitet och högre tjänstekvalitet i
mobilnäten.

Operatörernas intresse för nya tjänster drivs inte bara av
möjligheterna till nya affärer, utan också av att kunna attrahera och
behålla kunder som talar mycket i telefon eftersom sådana abonnenter
tar till sig nya tjänster tidigt. I dag finns det fler än 160
kommersiellt lanserade MMS-system. Inom MMS har vi en marknadsandel
på 50%.

Bredband i fasta nät erbjuder dramatiskt ökad överföringshastighet
och växer starkt. Mobilitet har nått sin fantastiska framgång tack
vare fördelarna med bekvämlighet och nåbarhet. Med 3G kombineras
mobilitet och bredbandskapacitet, vilket skapar uppenbara nya
möjligheter.

Antalet WCDMA-abonnemang accelererar och vid utgången av tredje
kvartalet uppgick de till 1,7 miljoner. Takten i utbyggnaden följer
samma mönster som när GSM introducerades för tio år sedan. Många
större operatörer har nu datum för sina lanseringar. Inom
CDMA-standarden växer antalet CDMA2000-användare snabbt.

Antalet mobiltelefonabonnemang i världen fortsätter att öka i en takt
som gör att de kommer att närma sig 2 miljarder år 2008. Tillväxten
är särskilt starkt i Kina, Indien och Ryssland, delvis beroende på
sänkta tariffer. I dag är mobiltelefontätheten i världen endast 20%
med totalt 1,28 miljarder abonnemang. Mobiltelefontätheten i Asien
och Oceanien är endast 12% medan Västeuropa har en täthet på 80% och
Nordamerika 51%. Vi förväntar oss att det tillkommer mellan 165 och
180 miljoner nya abonnenter netto i år.

Industrin är under återhämtning. Operatörerna är framgångsrika i att
minska sina skulder och stärker sin finansiella ställning. Fokus
ändras gradvis från finansiell omstrukturering till affärsutveckling
vilket får oss att tro att marknaden stabiliseras och att den
dramatiska marknadsnedgången nu är bakom oss.

UTSIKTER
Vi bibehåller vår uppfattning om att världsmarknaden för mobilsystem,
mätt i USD, kan komma att minska med mer än 10% i år, jämfört med
2002. Den tillgängliga marknaden för professionella tjänster
förväntas fortsätta visa god tillväxt.

Vi räknar med att behålla våra marknadsandelar inom mobilsystem och
professionella tjänster detta år. Men, eftersom vi rapporterar vår
fakturering i SEK, kommer den på grund av växelkurseffekter att
minska mer än totalmarknaden, vilken mäts i USD. På grund av
säsongsvariationer förväntas faktureringen för fjärde kvartalet
uppvisa en avsevärd ökning jämfört med tredje kvartalet.

Vi förväntar oss att marknaden för mobilsystem 2004 kommer att vara i
nivå med 2003.

OMSTRUKTURERING AV VERKSAMHETEN
Åtgärderna för att minska kostnaderna för sålda varor och tjänster
bidrog till en förbättring av den justerade bruttomarginalen till
35,9% (32,6%), en ökning med
0,8-procentenheter från 35,1% föregående kvartal. Målet om en årstakt
i rörelseomkostnader på SEK 38 miljarder uppnåddes ett kvartal
tidigare än beräknat. Rörelseomkostnaderna minskade med SEK 4
miljarder jämfört med föregående kvartal. Det tidigare aviserade
kostnadsmålet för kostnad sålda varor och tjänster samt
rörelseomkostnader för tredje kvartalet 2004 kvarstår.

Totala kostnader för omstruktureringsåtgärder uppgick till SEK 5,4
miljarder under kvartalet och SEK 12,4 miljarder för
niomånadersperioden. De totala omstruktureringskostnaderna för 2003
uppskattas fortfarande till SEK 16,3 miljarder, vilket omfattar
samtliga kostnader för annonserade besparingsprogram.
Omstruktureringsomkostnadernas påverkan på kassaflödet var SEK 2,7
miljarder i kvartalet.

Under kvartalet minskade antalet anställda med 4 200 till 53 400 (71
700). Det tidigare målet om att nå 47 000 anställda under 2004
kvarstår.

KONCERNENS RESULTAT

FINANSIELL ÖVERSIKT

Resultat

Såväl orderingång som fakturering var i princip oförändrade jämfört
med andra kvartalet. Orderingången var större än faktureringen för
tredje kvartalet i följd.

Orderingången var SEK 28,1 (20,5) miljarder. Jämfört med samma period
föregående år ökade orderingången med 37%, huvudsakligen till följd
av en avsevärd förbättring av efterfrågan i Kina och Indien. Justerat
för valutakurseffekter samt annulleringar av order i tredje kvartalet
2002 var ökningen 16%.

Ökad orderingång i Västeuropa kompenserade för svagare orderingång i
Central- och Östeuropa. Orderingången i Asien och Oceanien minskade
något jämfört med andra kvartalet. Nord- och Latinamerika ökade något
till följd av ökad orderingång i Latinamerika och en stabil
efterfrågan i USA.

Faktureringen ökade med 2% jämfört med föregående kvartal till SEK
28,0 (33,5) miljarder men minskade med 16% jämfört med samma period
föregående år. Justerat för valutakurseffekter minskade faktureringen
med 7% jämfört med samma period föregående år. Faktureringen i Asien
och Oceanien samt Latinamerika ökade jämfört med föregående kvartal
med betydande förbättringar i Kina, Japan och Mexiko. Ökningen
motverkades av lägre fakturering i Europa medan faktureringen i
Mellanöstern och Afrika fortsatte att utvecklas positivt.

Bruttomarginalen justerad för omstruktureringskostnader förbättrades
för tredje kvartalet i följd till 35,9% (32,6%), en ökning från 35,1%
föregående kvartal. De fortsatta kostnadsbesparingarna och ett
förbättrat kapacitetsutnyttjande var de huvudsakliga bidragen till
förbättringen.

Justerade rörelseomkostnader minskade med SEK 0,5 miljarder jämfört
med föregående kvartal till SEK 9,6 (13,7) miljarder.
Rörelseomkostnaderna inkluderar SEK 0,5 miljarder avseende
riskavsättningar för kundfinansiering. Årstakten i rörelseomkostnader
var SEK 38 (52) miljarder, en reducering från SEK 42 miljarder i
andra kvartalet.

Justerat rörelseresultat var SEK 1,3 (-3,2) miljarder jämfört med SEK
-0,2 miljarder föregående kvartal. Justerat resultat efter
finansiella poster var SEK 1,0 (-3,6) miljarder jämfört med SEK -0,2
miljarder i andra kvartalet. Nettoeffekten på rörelseresultatet av
valutakursförändringar var SEK -0,9 miljarder under kvartalet och SEK
-1,5 miljarder för niomånadersperioden, jämfört med kurserna för ett
år sedan. Rensat för effekterna av valutasäkringar skulle denna
effekt varit SEK -2,2 miljarder för niomånadersperioden.

Nettoresultatet var SEK -3,9 (-5,0) miljarder för kvartalet.
Finansiella kostnader ökade något under kvartalet till följd av höjda
räntor bundna till vår kreditvärdering.

Vinst per aktie uppgick till SEK -0,25 (-0,41).

Balansräkning och finansiering
Den finansiella positionen förbättrades avsevärt då nettot av
finansiella tillgångar och skulder ökade jämfört med föregående
kvartal från SEK 11,0 miljarder till SEK 20,5 (3,8) miljarder.
Likvida tillgångar förbättrades med SEK 7,2 miljarder jämfört med
andra kvartalet.

Genomsnittlig kredittid för kundfordringar var 93 (109) dagar, en
minskning med åtta dagar jämfört med föregående kvartal.
Lageromsättningshastigheten var mer än 5,7 (4,3) gånger.

Riskexponering för kundfinansiering var oförändrad på SEK 11,8 (24,9)
miljarder under kvartalet. Kundfinansieringsfordringar i
balansräkningen minskade jämfört med föregående kvartal från SEK 10,0
miljarder till SEK 4,3 (12,7) miljarder, huvudsakligen till följd av
erhållna betalningar för försäljningen av konvertibellånet i France
Telecom och andra krediter som genomfördes under andra kvartalet. Ett
antal kreditåtaganden förföll outnyttjade, vilket minskade utestående
kreditåtaganden från SEK 11,0 miljarder i andra kvartalet till SEK
6,7 (14,0) miljarder.

En lånefacilitet på USD 1 miljard med förfallodatum under 2004 har
förlängts till 2007.

Soliditeten var 34,5% (36,0%) jämfört med 36,0% i slutet av
föregående kvartal.

Kassaflöde
Kassaflödet före finansieringsaktiviteter förbättrades avsevärt
jämfört med föregående kvartal och uppgick till SEK 9,1 (-2,7)
miljarder. Betalning för kundkrediter bidrog med SEK 5,3 miljarder
netto. Effekten på kassaflödet av investeringar var
SEK -0,8 miljarder netto.

Betalningsberedskapen ökade med SEK 2,6 miljarder jämfört med
föregående kvartal till SEK 71,4 (66,6) miljarder.
Betalningsberedskapen beräknas uppgå till cirka SEK 70 miljarder vid
årets slut, inklusive återbetalningar av lån på SEK 2,2 miljarder som
förfaller i fjärde kvartalet.

RESULTAT PER SEGMENT

SYSTEM


Tredje kvartalet Andra kvartalet
SEK miljarder 2003 2002 Förändring 2003 Förändring
Orderingång 26,5 17,9 48% 26,3 1%
Mobilnät 21,5 12,4 73% 20,0 7%
Fasta nät 1,5 1,8 -14% 1,7 -12%
Professionella
tjänster 3,5 3,7 -7% 4,6 -24%

Fakturering 25,9 30,6 -15% 25,2 3%
Mobilnät 19,8 23,9 -17% 18,9 5%
Fasta nät 1,7 2,4 -30% 2,2 -23%
Professionella
tjänster 4,4 4,3 2% 4,1 8%
Justerat
rörelseresultat 1,2 -1,1 - 0,6 -
Justerad
rörelsemarginal (%) 5% -4% - 2% -Orderingången för System ökade till SEK 26,5 (17,9) miljarder jämfört
med föregående kvartal. Orderingången för Mobilnät ökade med 7%,
huvudsakligen drivet av 3G-order inom både WCDMA och CDMA2000.

Faktureringen för System ökade med 3% jämfört med andra kvartalet
till SEK 25,9 (30,6) miljarder till följd av en stark utveckling inom
Professionella tjänster. GSM/WCDMA minskade med 4% jämfört med
föregående kvartal och justerat för valutakurseffekter var nedgången
9% jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av
WCDMA-utrustning och relaterade installationstjänster, som andel av
total fakturering inom Mobilnät, var stabil.

Faktureringen för Professionella tjänster ökade med 8% jämfört med
föregående kvartal till SEK 4,4 (4,3) miljarder och utgör nu 17% av
den totala försäljningen inom System. Justerat för valutakurseffekter
var ökningen 12% jämfört med samma period föregående år.

Effekter av omstruktureringsåtgärderna bidrog till ökningen av
justerat rörelseresultat till SEK 1,2 (-1,1) miljarder.

ÖVRIGA VERKSAMHETER


Tredje kvartalet Andra kvartalet
SEK miljarder 2003 2002 Förändring 2003 Förändring
Orderingång 2,0 3,1 -35% 2,3 -13%
Orderingång exklusive
avyttringar 2,0 2,4 -17% 2,3 -13%
Fakturering 2,5 3,4 -26% 2,5 0%
Fakturering exklusive
avyttringar 2,5 2,6 -4% 2,5 0%
Justerat rörelseresultat 0,1 -1,2 - -0,3 -
Justerat rörelseresultat
exklusive avyttringar 0,1 -0,7 - -0,3 -
Justerad rörelsemarginal (%) 5% -35% - -14% -
Justerad rörelsemarginal
exklusive avyttringar (%) 5% -27% - -14% -Orderingången för jämförbara enheter, exklusive avyttrade enheter,
minskade med 17% jämfört med samma period föregående år och med 13%
jämfört med andra kvartalet.

Faktureringen för jämförbara enheter var oförändrad jämfört med såväl
samma period föregående år som andra kvartalet och justerat
rörelseresultat förbättrades jämfört med andra kvartalet delvis till
följd av positiva engångseffekter.

TELEFONER
Sony Ericsson Mobile Communications (SEMC) rörelseresultat
förbättrades under kvartalet. Ericssons andel av resultatet var SEK
0,2 (-0,6) miljarder jämfört med
SEK -0,2 miljarder i andra kvartalet. Denna förbättring beror på
positivt mottagande i marknaden av nya bildtelefoner, förbättringar i
leveranskedjan samt ökad intern effektivitet. Jämfört med samma
period föregående år ökade leveranserna av GSM-telefoner med 73% och
leveranserna till den japanska marknaden ökade med 130%,
huvudsakligen som en följd av ökad efterfrågan på bildtelefoner.

SEMC räknar med att redovisa vinst för andra halvåret 2003. Volymer
och fakturering förväntas öka under fjärde kvartalet, men till följd
av att andelen lågpristelefoner ökar i produktmixen kan den nuvarande
vinstnivån eventuellt inte upprätthållas under nästa kvartal.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner med Sony Ericsson Mobile Communications (SEMC)


Tredje kvartalet Tredje kvartalet
SEK miljoner 2003 2002
Försäljning till SEMC 989 1 684
Royalty från SEMC 145 61
Inköp från SEMC 590 1 049

Fordringar på SEMC 249 361
Skulder till SEMC 495 1 046


INFORMATION OM MODERBOLAGET
Faktureringen för niomånadersperioden uppgick till SEK 1,3 (1,2)
miljarder och resultat efter finansiella poster, exklusive
omstruktureringskostnader, var SEK 3,5 (0,3) miljarder.

Större förändringar i bolagets finansiella ställning under
niomånadersperioden var ökade kort- och långfristiga kommersiella och
finansiella fordringar på dotterbolag med SEK 23,2 miljarder,
huvudsakligen finansierade genom ökad intern upplåning med SEK 26,6
miljarder. Vid utgången av kvartalet uppgick kassa och kortfristiga
placeringar till SEK 65,3 (59,3) miljarder.

I enlighet med villkoren i Ericssons Aktiesparplan 2001 fördelades
under tredje kvartalet 2 010 687 egna aktier till anställda.
Innehavet av egna aktier uppgick den 30 september 2003 till 307 542
178 B-aktier.

Stockholm den 30 oktober 2003


Carl-Henric Svanberg
VD och koncernchef

Datum för nästa rapport: 6 februari 2004

Granskningsrapport
Vi har översiktligt granskat niomånadersrapporten för
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) per den 30 september 2003
enligt den rekommendation som FAR utfärdat.

En översiktlig granskning är begränsad till diskussion med företagets
personal och till analytisk granskning av finansiell information och
ger således en lägre säkerhet än en revision. Vi har inte utfört
någon revision av denna delårsrapport och således avger vi inget
revisionsutlåtande.

Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte
uppfyller kraven på delårsrapporter enligt årsredovisningslagen.
Stockholm den 30 oktober 2003


Carl-Eric Bohlin Bo Hjalmarsson Thomas Thiel
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Auktoriserad
revisor
PricewaterhouseCoopers AB PricewaterhouseCoopers AB

En ordlista för tekniska termer finns i årsredovisningen och på:
www.ericsson.com/about


För den fullständiga rapporten ber vi att få hänvisa till:
www.ericsson.com/investors/9month03-sv.pdf

FINANSIELLA RAPPORTER OCH ÖVRIG INFORMATION

Finansiella rapporter Sida

Resultaträkning för koncernen 10
Koncernens balansräkning 11
Kassaflödesanalys för koncernen 12
Förändring i eget kapital 13
Resultaträkning för koncernen isolerade kvartal 14


Övrig information

Redovisningsprinciper och rapportering 15
Orderingång per segment per kvartal 16
Fakturering per segment per kvartal 17
Justerat rörelseresultat, rörelsemarginal och
anställda per segment per kvartal 18
Orderingång per marknadsområde per kvartal 19
Fakturering per marknadsområde per kvartal 20
Extern orderingång per marknadsområde per segment 21
Extern fakturering per marknadsområde per segment 21
Topp 10 marknader i orderingång och fakturering 22
Riskexponering för kundkrediter 22
Utveckling av fakturering och omkostnader
isolerade kvartal 22
Övrig information 23Fullständig rapport inklusive tabeller kan även laddas ner från
medföljande länk.

http://hugin.info/1061/R/922734/124875.pdf

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Henry Sténson, Senior Vice President, Communications
Telefon: 08 719 4044, E-post: henry.stenson@ericsson.com

Investerare:
Gary Pinkham, Vice President, Investor Relations
Telefon: 08 719 00 00, E-post: investor.relations@ericsson.com

Lotta Lundin, Investor Relations
Telefon: 08 719 6553, E-post: lotta.lundin@ericsson.com

Glenn Sapadin, Investor Relations
Telefon: +1 212 843 8435, E-post: investor.relations@ericsson.com

Media:
Pia Gideon, Vice President, Market and External Communications
Telefon: 08 719 28 64, 070 519 89 03, E-post: pia.gideon@ericsson.com

Åse Lindskog, Director, Media Relations
Telefon: 08 719 97 25, 0730 24 48 72, E-post:
ase.lindskog@ericsson.com

Ola Rembe, Director, Media Relations
Telefon: 08 719 97 27, 0730 24 48 73, E-post: ola.rembe@ericsson.com