Röster För Barn (Voices for children)

Ersättningsnämnden har tolkningsrätten, säger Maria Larsson

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2013 17:02 CET

43 % av dem som söker ersättning för vanvård nekas ersättning då vanvården inte varit av allvarlig art. Tolkningen av lagen har skjutits till propositionen utformning och i allt vesäntligt lagts på politikernas ansvar. I ett brev från Socialdepartementet skriver dock Maria Larssons, politiska sekreterare Ulric Lindgren, att det är ytterst nämnden som svarar för tolkningen för vilka kriterier som ska räknas för ersättning. Detta har Anne Skåner, Röster för Barn, lyft i flera debattinlägg på sin Blogg RosenRasande http://anneskaner.worpress.com men hela tiden mötts av argument om att felet enbart ligger i den politiska skrivningen.

Följande skrivs från Socialdepartementet:

Alla former av övergrepp och försummelser mot barn är oursäktliga. Ersättningen enligt ersättningslagen betalas dock endast ut till de fall då övergreppen och försummelserna är av allvarlig art. Det är svårt att formulera precisa kriterier för vad som ska vara allvarlig art och nämnden har därför fått ett betydande utrymme att avgöra vad i de enskilda fallen som ska anses utgöra ”allvarlig art”. Därmed finns det inte fastslagit i lagen vilka övergrepp och försummelser som menas, utan det är upp till nämnden att uttolka och besluta om.

Lagförslaget redovisas i propositionen Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården (prop. 2011/12:160), där det bl.a. uppmärksammats att nämnden har att göra svåra bedömningar och att nämnden därför fått en sammansättning med särskild sakkunskap, ett kansli med bred kompetens och en möjlighet att inhämta sakkunnigutlåtanden.

För mer information anne.skaner@bredband.net