Eskilstuna kommun

Eskilstuna har god tillgänglighet på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 14:05 CEST

Undersökningen ”Kolla läget” från Myndigheten för delaktighet visar att Vuxenförvaltningens arbete för att få ut bland annat personer med funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden har gett resultat. Vi får högsta poäng på sju av de 14 frågeområden. Dessa frågor handlar om mål, praktik, anställning, riktade projekt, kompetenshöjande insatser med mera.

De områden där vi ser förbättringspotential är att vi inte prioriterar unga vid sommarjobb samt att vi inte i tillräckligt hög grad använder FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i arbetet med att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i arbetslivet på lika villkor.

Hur ligger vi till i jämförelse med resten av Sverige?

Eskilstuna ligger på plats tre i Sverige i undersökningen, vilket är ett mycket gott resultat.

Vad händer med resultaten?

Resultaten visar att vi kan fortsätta utveckla vårt arbete i den form vi har det i dag. Den områdeschef som är berörd av undersökningen analyserar alltid sina resultat och genomför mindre ändringar under året. Är det förbättringar av större art som behöver göras, måste nämnden ta beslut om det.

Om undersökningen

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft i Sverige 2009. Ansvaret för implementeringen av konventionen ligger på hela det offentliga Sverige, det vill säga både staten, landsting och kommuner.

Myndigheten för delaktighet (dåvarande Handisam) fick 2011 i uppdrag att ta fram ett förslag till ett frivilligt uppföljningssystem för kommuner och landsting. Förslaget som lämnades under 2012 resulterade i ett uppdrag till Handisam att genomföra förslaget.

Uppföljningen följer de politikområden som satts upp i den nationella strategin för genomförande av funktionshinderspolitiken och som har bäring på lokal nivå. Uppföljning är inget ändamål i sig. Meningen med uppföljningen är att den ska hjälpa till att driva på utvecklingen framåt och skapa möjlighet för kommuner att se hur andra arbetar. Genom att både identifiera framgångsrika metoder och utvecklingsmöjligheter i kommunernas arbete skapas underlag för utveckling framåt.

Enkäten besvarades av 171 kommuner och svarsfrekvensen var 59 procent. Uppföljningen baseras på kommunernas struktur för arbetet, vilka insatser som görs och vad detta gett för resultat.

Den sammanlagda poängen grundar sig på kommunernas svar i enkäterna. Vissa kommuner har inte besvarat alla frågor och kan därför ha en lägre poäng än andra. De kommuner som saknar poäng har inte svarat på enkäterna och hamnar därmed längst ned på listan.

Enkäten om arbetsmarknad innehåller en fråga om tillgänglighetskrav vid upphandling av verksamheter respektive it-system vilket inte alla kommuner har upphandlat. De kommuner som genomfört sådana upphandlingar har därför haft möjligheten att samla in fler poäng än andra
kommuner. För att göra poängsättningen så rättvis som möjligt har därför varje kommuns totala poäng dividerats med antal möjliga poäng för just den myndigheten. Eskilstuna kommun har ingen sådan tjänst, och har därför inte fått några poäng för denna fråga.

Läs mer här: http://kollalaget.mfd.se/start/arbetsmarknad/#

För med information, kontakta biträdande förvaltningschef Johan Lindström, 070-340 24 81

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Vi är också stolta över att vi 2012 utsågs till Sveriges miljöbästa kommun och Årets studentstad. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.