Landsbygdsdepartementet

Etisk prövning av djurförsök – Genteknik och bioteknik på djur

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 16:27 CET

Djurförsöksetiska utredningen överlämnar i dag sitt slutbetänkande Etisk prövning av djurförsök – Genteknik och bioteknik på djur (SOU
2003:107) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

Utredning anser att regelverket för bedömning av djurförsök skall vara
teknik- och metodneutralt. Genteknik och andra biotekniska metoder på djur som t.ex. kloning bör därför prövas på samma sätt som andra typer av djurförsök. Det viktiga är att bedöma djurens lidande. Utmärkande för genetiskt modifierade djur och vissa andra djur som har förändrad arvsmassa är att de kan lida eller känna ett visst obehag till följd av sin särskilda genetiska konstitution. Det innebär att djuren kan vara utsatta för lidande eller obehag redan innan de används i ett djurförsök. För att inte utsätta försöksdjur för ett onödigt lidande föreslår utredningen att avel med försöksdjur med förändrad arvsmassa och avel med försöksdjur som kan medföra lidande eller obehag skall godkännas av en djurförsöksetisk nämnd innan aveln får påbörjas.

Utredningen föreslår också att de inrättningar som bedriver verksamhet med djur av detta slag skall identifiera en nyckelperson som skall ha ansvar för att nödvändiga utvärderingar görs av djurens hälsa och välbefinnande och att uppgifter om djuren dokumenteras på ett bra sätt. Det finns enligt utredningens mening ett behov av en ökad överblick över försöksdjur som riskerar att utsättas för lidande eller obehag redan innan de används i försök. Utredningen förslår därför att ansökningar om godkännande av djurförsök och den officiella statistiken över antalet använda försöksdjur kompletteras på ett antal punkter. Bl. a. föreslås att dessa kompletteras med uppgifter om svårighetsgraden av eventuellt lidande eller obehag till följd av den genetiska konstitutionen i sig.

För att förtydliga regelverket kring försöksdjur föreslår utredningen också att det i djurskyddslagen förs in uttryckliga definitioner av begreppen framställning och avel med djur. Dessutom föreslås att försöksdjur uttryckligen undantas från tillämpningsområdet för avelsförbudet och förbudet mot tillförsel av hormoner till djur under förutsättning att åtgärderna har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd.

Särskild utredare
Madeleine Emmervall
08-550 362 07

Utredningssekreterare
Lisen Sjöling
08-405 16 56