Länsstyrelsen i Jönköpings län

Ett artrikt våtmarksområde blir naturreservat

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 15:09 CET

Torsdagen den 16 november fattade Länsstyrelsen beslut om att bilda naturreservatet Långelaggen i Gnosjö kommun.

- Långelaggen är en värdefull högmosse och i dess anslutning finns en örtrik sumpskog och ett rikkärr, säger naturvårdshandläggare Helena Gralén vid Länsstyrelsen.

Långelaggen
Naturreservatet Långelaggen är 66 ha stort. Det ligger strax söder om Nissafors. Mossen är svagt väld med små gölar. I kanterna växer det en mer eller mindre tät tallsumpskog. Den i stort sett öppna mossen är glest bevuxen med martall och björk. Arterna klockljung och myrlilja växer i Långelaggen och de är typiska arter för mossar i västra Sverige.

Rikkärr och sumpskog
Rikkärret och sumpskogen finns öster om själva mossen i sluttningen upp mot byn Stora Svalås. Flera mineralrika källflöden tränger fram i sluttningen och, tillsammans med tidigare slåtterverksamhet, skapar förutsättningar för en artrik vegetation med flera exklusiva arter. Kärlväxter gräsull, skärmstarr, slåtterblomma och gullpudra växer i den källpåverkade miljön. Även de rödlistade mossorna käppkrokmossa och dunmossa förekommer i området.

Skötsel av rikkärret
Rikkärret har tidigare använts för slåtter men håller på att växa igen sedan slåttern upphört. Träd och buskar som växer i kärret ska röjas bort och sedan ska området slås minst vartannat år, för att gynna den artrika floran.
- Rikkärr är mycket ovanligt i denna del av länet och vi vill genom skötseln värna om de höga naturvärden som är knutna till kärret, berättar Helena Gralén.

Bakgrund
Den 16 november fattade Länsstyrelsen även beslut om utvidgning av naturreservatet Svarta hål i Vetlanda kommun. I Jönköpings län finns det 86 naturreservat.

Kontaktperson

Helena Gralén
Naturvårdshandläggare
Telefon: 036-39 51 40
Mobiltelefon: 070-508 67 19
E-post: lansstyrelsen@f.lst.se