Svenska Ishockeyförbundet

Ett beslut i Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 12:10 CEST

Här nedan bifogas ett beslut i Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd i dag, tisdagen den 19 oktober 2010.

För eventuella frågor ring:

Disciplinnämndens Cecilia Hager, mobiltel: 070 – 932 06 20

 

Med vänliga hälsningar

 

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET

Marknads- och kommunikationsavdelningen

 

Anders Feltenmark

Informationsassistent

 

Johanneshov den 19 oktober 2010                                                                          Ärendenr: 17-10/11

BESTRAFFNINGSÄRENDE

Förening:                     Djurgårdens IF

Adress:                         Box 2, 121 25 Stockholm-Globen

Matchdatum:                2010-09-28

Mellan:                        AIK IF – Djurgårdens IF

Domare/anmälare:      Lars-Johan Ryhed, domarsupervisor

 

BESLUT

Efter händelser i elitseriematchen mellan AIK IF och Djurgårdens IF den 28 september 2010 finner Disciplinnämnden följande.

Anmälan lämnas utan bifall.

 

BAKGRUND

Svenska Ishockeyförbundets Tävlingsnämnd har den 6 oktober 2010 hänskjutit ett ärende till Disciplinnämnden som avser supporterbråk och inkastande av föremål under elitseriematchen mellan AIK IF och Djurgårdens IF den 28 september 2010.

Av anmälan från domarsupervisor Lars-Johan Ryhed framgår att följande inträffade före och under matchen mellan AIK IF och Djurgården IF den 28 september 2010. Under nationalsången kastades en bengalisk eld in från kortsidan från en supporter som stod i Djurgården IF:s hejarklack. Vidare kastades ett större metallföremål in vid DIF-spelarnas utgång när domarteamet/spelarna lämnade isen och passerade inne i tunneln vid den andra periodpausen. Föremålet träffade spelartunneltaket. Lars-Johan Ryhed har härefter kompletterat anmälan med ytterligare en incident. Under spelarnas uppvärmning gjorde ett antal supportrar från DIF:s läktarsektion en rusning över ena långsidan fram till kortsidan där AIK:s supportrar stod. Flera av dessa personer var maskerade och försökte starta slagsmål mot AIK:s supportrar.

Disciplinnämnden har tagit del av den utredning som fanns tillgänglig hos Tävlingsnämnden, dvs. yttranden från AIK IF och Djurgårdens IF. Disciplinnämnden har berett dessa aktörer tillfälle att komma in med kompletterande synpunkter. Disciplinnämnden har även tagit del av filmsekvenser som åberopats av anmälaren.

I ärendet har vidare Svenska Hockeyligan AB beretts tillfälle att, i egenskap av ansvariga för säkerheten vid arrangemanget inge den händelserapport som upprättats under den aktuella elitseriematchen. Svenska Hockeyligan AB har dock inte tillställt Disciplinnämnden händelserapporten.

Djurgårdens IF har yttrat sig under handläggningen hos Disciplinnämnden och har bestritt ansvar för samtliga anmälda incidenter. Djurgårdens IF har till stöd för sitt bestridande anfört i huvudsak följande. När det gäller rusningen har det rört sig om cirka 15-20 personer som långsamt förflyttat sig över långsidan. De har inte kommit från Djurgårdens IF:s supportersektion utan ifrån en annan sektion och de har således haft okänd lagtillhörighet. Det går inte att fastställa att de hade tänkt starta ett slagsmål. Ett sådant agerande strider inte mot tävlingsbestämmelserna. När det sedan gäller den bengaliska elden är det Djurgården IF:s uppfattning att det är oklart varifrån den bengaliska elden kom. Det är inte sannolikt att den kom ifrån Djurgårdens IF:s supportersektion eftersom den i så fall måste ha kastats över ett skyddsnät. När det slutligen gäller det inkastade föremålet har säkerhetspersonalen inte noterat att något föremål har kastats in. Däremot kastade en ordningsvakt i periodpausen ner ett föremål som låg löst för att detta inte skulle kunna användas av supportergrupper. I vart fall går det inte att fastställa att det varit en DIF-anhängare som kastat föremålet.

SKÄL

Enligt 5 kap. 14 § SIF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvariga för sina respektive spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under en match. Såsom ansvarsreglerna i 5 kap. 14 § i tävlingsbestämmelserna är utformade föreligger ett strikt ansvar för en förening när det gäller egna supportrars uppförande. Detta innebär att Djurgårdens IF har ett mycket långtgående ansvar för incidenter som orsakas av dess supportrar.

Det kan till en början konstateras att Disciplinnämnden ser mycket allvarligt på de anmälda incidenterna som sedda för sig allvarligt skadar den svenska ishockeyn och dessutom innebär stor fara för såväl spelare, funktionärer som publik.

Vid bedömningen av om Djurgårdens IF ska fällas till ansvar för de anmälda händelserna ska det beaktas om det är tillräckligt utrett att det har varit Djurgårdens supportrar som har varit ansvariga för de aktuella incidenterna. Nedan behandlas varje anmäld händelse för sig.

 

Rusningen

Av anmälan och de filmsekvenser som Disciplinnämnden tagit del av framgår att ett antal personer rört sig snabbt över långsidan mot AIK-anhängarna. Vissa av personerna var maskerade och väl framme vid AIK-anhängarna måttade åtminstone en av dem slag mot en AIK-anhängare. Enligt Disciplinnämndens bedömning utgör detta ett sådant otillbörligt agerande som faller in under Tävlingsbestämmelserna 5:14. Däremot går det utifrån den åberopade utredningen i ärendet inte att säkert fastställa varifrån personerna i fråga kom. Mycket talar för att de kom ifrån en sektion som inte utgjorde supportersektion och det kan därför inte klarläggas att det rört sig om DIF-anhängare. Anmälan lämnas mot denna bakgrund utan bifall.

 

Den bengaliska elden

Utöver anmälan och AIK:s uppgifter finns det i ärendet ingen utredning som stödjer att den bengaliska elden kastades in från Djurgårdens IF:s supportersektion. Mot dessa uppgifter ska ställas att Djurgårdens IF bestritt att det var en Djurgårdssupporter som kastade in den bengaliska elden. Omständigheter som att det var ett skyddsnät uppsatt för supportersektionen och att det vore osannolikt att en Djurgårdsanhängare skulle kasta en bengalisk eld nära sitt eget lag talar enligt Djurgårdens IF:s  mening emot att det varit fråga om en DIF-anhängare utan istället för att den kom från den näraliggande sittplatssektionen. I brist på någon annan utredning än anmälan lämnas anmälan i denna del utan bifall.

 

Det inkastade föremålet

Även i denna del saknas det utöver anmälan utredning som styrker att det kastats in ett föremål på spelartunneltaket från en DIF-anhängare. Det kan här noteras att AIK inte har uppmärksammat att ett föremål kastats in och att det finns motstående uppgifter från Djurgårdens IF att det visserligen kastades in ett föremål men att detta gjordes av en ordningsvakt i syfte att undvika att supportrar skulle använda sig av det. Mot dessa uppgifter är det enligt Disciplinnämndens bedömning inte utrett att det har kastats in ett föremål av en supporter som stod i DIF:s hejarklack. Anmälan lämnas således utan bifall även i denna del.

 

I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.

I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Ulf Lindgren och Stefan Persson.

Ulf Lindgren var skiljaktig och ansåg att Djurgårdens IF skulle fällas till ansvar för samtliga anmälda gärningar.

 

På disciplinnämndens vägnar

Cecilia Hager