GfK Sverige AB

Ett könsneutralt personligt pronomen som ”hen” får ett svalt mottagande av befolkningen.

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2012 15:49 CET

Det finns inga signifikanta skillnader i attityder mellan män och kvinnor i denna fråga. I stället är båda könen i dag ungefär lika negativt inställda till att införa begreppet i det svenska språket.

Personer under 29 år är visserligen mer positiva till att ersätta han/hon med hen än andra äldre åldersgrupper, men även i denna yngre åldersgrupp är en klar majoritet, 59 procent, emot detta begrepp.

Hen som begrepp mottas inte heller positivt i någon samhällsgrupp baserad på utbildningsnivå, hushållsinkomst eller om man är arbetare eller tjänsteman, utan dessa grupper följer i princip riksgenomsnittets attityder.

En majoritet av samtliga väljargrupper, oavsett politisk tillhörighet, är emot att byta ut hon/han mot hen i det svenska språket. De borgerliga väljarna är i regel mer negativa till begreppet än riksgenomsnittet då ungefär åtta av tio är negativa. Undantaget är centerväljarna, vilka istället har ungefär samma attityder som riksgenomsnittet.

Även om en majoritet av Miljöpartiets och Vänsterpartiets väljare är emot ett introducerande av begreppet hen, så hittar vi här trots allt det starkaste stödet bland samtliga väljargrupper. Nästan var tredje väljare i dessa partier är positiva till begreppet hen och stödet är allra starkast hos Miljöpartiets väljare.

Kontakt för kompletta tabeller på resultatet:

Peter Rinderud, Opinionsansvarig, GfK Custom Research Sverige. Tel. 08-791 31 36 och 0707-107416. E-post. peter.rinderud@gfk.com

GfK Sverige AB

Peter Rinderud

Opinionsansvarig

Tel: 08-791 31 36

Mobil: 0707-791 31 36

E-post: peter.rinderud@gfk.com

Urvalet är nationellt representativt för Sveriges befolkning mellan 15-84 år och vägs sociodemografiskt på kön, ålder och region. Undersökningen baserar sig på 1 000 telefonintervjuer inom ramen för GfK Samhällsbarometer, vilken mäter svenskarnas attityder till olika frågor. Datainsamlingen för denna studie genomfördes under perioden 1-10 mars från GfKs egna telefoncentral, för bästa kvalitet och kontroll.

Frågeställningen löd

: "Det finns idag en diskussion i samhället om att byta ut de personliga pronomina han" och "hon" till ett gemensamt och neutralt "hen". Är du för eller emot att man byter ut han" och "hon" mot ett gemensamt pronomen "hen" i Sverige?" Med följdfrågan "Starkt eller svagt för/emot?" Tillsammans med "varken för eller emot" och "har ingen uppfattning" bildar den en svarsskala på 1-6, nämligen; 1 = starkt emot, 2 = svagt emot, 3 = varken för eller emot, 4 = svagt för, 5= starkt för, respektive 6=har ingen uppfattning i frågan.

GfK

GfK är ett av de största opinions- och marknadsundersökningsinstituten i världen med 11 000 anställda i fler än 100 länder. I Sverige är GfK bland de största instituten i landet med ca 150 anställda på huvudkontoret i Lund och regionkontoret i Stockholm.

GfK är ett fullserviceinstitut, vilket innebär att GfK själva sköter hela undersökningsprocessen från design av studie till datainsamling och avrapportering. GfK förser sina kunder med faktabaserad marknadskunskap som ger konkurrensfördelar och tillväxt.