Vägverket

Ett moderniserat skattesystem för hållbara transporter

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 08:41 CEST

Vägtrafikbeskattningsutredningen har idag lagt fram sitt betänkande.

Det är en väl genomarbetat utredning som omfattar många förslag till förändringar och förbättringar av nuvarande system. Viktiga förändringar är förslaget om att differentiera fordonsskatten utifrån koldioxid utsläppen, att gå mot en likabehandling av bensin- respektive dieseldrivna fordon. Dessutom föreslås ett stort antal förenklingar av skattesystemet inklusive att likställa lätta lastbilar med personbilar ur skattesynpunkt samt slopande av fordonsskatt för lätta släpvagnar.

Sverige har en bilpark som har högre bränsle förbrukning än resten av EU. Vi släpper ut mera koldioxid per körd kilometer. Ett införande av en fordonsskatt som är differentierad efter koldioxidutsläppen är därför ett steg i rätt riktning. Det kommer dock att behövas många flera samverkande förslag för att ökningen av vägtrafikens utsläpp av koldioxid ska stanna av och kunna pressas tillbaka. Dessutom är det bra att man går mot att skattemässigt likabehandla bensin och dieseldrivna fordon även om förslagen bara är ett steg på vägen, kommenterar Vägverkets miljödirektör Lars Nilsson.

Utredningen har också tagit fram huvuddragen kring utformningen av ett svenskt kilometerskattesystem för tunga lastfordon som enligt utredningen tidigast kan införas 2008.

-Att införa ett kilometerskattesystem för tunga fordon är en mycket genomgripande reform. Att flytta skattebördan från ägandet av fordonet till brukande av våra vägar underlättar konkurrensneutralitet mellan svenska och utländska fordon och förslaget innebär också ökade möjligheter att nå målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar vägtrafik, säger Vägverkets Generaldirektör Ingemar Skogö i en kommentar.

Samtidigt innebär systemet en ökad kostnad för näringslivet som måste beaktas i det fortsatta arbetet. Det krävs också ett långt och seriöst arbete innan ett kilometerskattesystem kan genomföras så att den administrativa hanteringen blir effektiv och smidig utifrån trafikanternas perspektiv. Det är därför bra att utredningen föreslår att systemet inte ska sättas i sjön förrän tidigast 2008, menar Ingemar Skogö.Ytterligare information
Miljödirektör Lars Nilsson, Vägverket Huvudkontoret, Borlänge, tel 0243 – 756 40.