Utrikesdepartementet

Ett modernt och verklighetsanpassat bistånd

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 09:48 CEST

När biståndsbudgeten ökar 2011 stärker regeringen Sveriges insatser inom de områden som är särskilt prioriterade inom biståndet - demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat, samt jämställdhet och kvinnors roll i utveckling. Fokus på Afrika stärks, liksom Sveriges humanitära engagemang. Därutöver görs bland annat en särskild millenniemålssatsning inriktad på barn och unga, liksom en satsning på näringsliv för utveckling (B4D) och informations- och kommunikationsteknologi för utveckling (ICT4D).

Biståndsramen ökar med ca 3,7 miljarder kronor nästa år som ett resultat av Sveriges goda ekonomiska utveckling. Biståndsramen uppgår 2011 till 35,2 miljarder kronor, vilket beräknas motsvara en procent av BNI. Från biståndsramen avräknas ca 4,7 miljarder för bland annat flyktingkostnader, EU-bistånd och bidrag till vissa FN-organs reguljära budget. Dessa avräkningar klassificeras som bistånd enligt OECD-DAC. Biståndet efter avräkningar uppgår till 30,5 miljarder kronor, en ökning med ca 4 miljarder kronor jämfört med 2010.

Humanitär kraftsamling
För att kunna möta de stadigt ökande humanitära behoven i världen stärker regeringen det humanitära biståndet med ca 700 miljoner kronor.

Stärkt fokus på Afrika
Det svenska biståndets fokus på Afrika förstärks ytterligare, bland annat genom att medel för bilateralt utvecklingssamarbete med afrikanska länder ökar till ca 5,6 miljarder kronor. Vidare stärks Afrikaengagemanget bland annat genom antagandet av en ny regional strategi för Afrika, med inriktning på sektorerna demokrati/MR (fokus antikorruption), handel och miljö.


Stärkta insatser för demokrati och mänskliga rättigheter
Regeringen stärker sitt redan stora engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter genom att förstärka sin särskilda spetssatsning på förändringsaktörer som verkar för demokratisering och yttrandefrihet med ytterligare 30 miljoner kronor. Satsningen uppgår därmed till 150 miljoner kronor 2011. Regeringen avsätter också särskilda medel för yttrandefrihetsinsatser inom ramen för globala utvecklingsinsatser. I arbetet läggs särskild vikt vid betydelsen av tillgång till informations- och kommunikationsteknologiska verktyg.

Stärkta insatser på miljö och klimat
Regeringens fyraåriga klimatsatsning i biståndet fortsätter med målet att på effektivaste sätt bidra till långsiktigt anpassningsarbete främst i de fattigaste länderna, samt att bidra till utvecklingsländers åtgärder för att minska halten av växthusgaser. 2011 betalas drygt 1,3 miljarder kronor ut inom ramen för klimatsatsningen. Genom en ökning av medlen till miljölån stärks miljöprofilen i biståndet ytterligare. Regeringen ökar även stödet till vatteninsatser inom ramen för globala utvecklingsinsatser.

Stärkta insatser för jämställdhet och kvinnors roll i utveckling
Satsningen på millenniemål 5 fortsätter med målet att bidra till att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar fram till år 2015. Sverige kommer att ge ett särskilt stöd till FN:s nya jämställdhetsorganisation, UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, och lägga kraft på att delta i utformningen av verksamhetens inriktning. Det svenska stödet till FN:s befolkningsfond UNFPA ökar jämfört med 2010. Genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet i konflikt- och postkonfliktländer prioriteras.

Förstärkt livsmedelssatsning mot hunger och undernäring
Den särskilda livsmedelssatsning i samband med livsmedelskrisen, om 100 miljoner kronor mot hunger och undernäring, som initierades 2009 och följdes upp 2010, fortsätter under 2011. Satsningen ökar till 225 miljoner kronor, varav 25 miljoner kronor avsätts för livsmedelsrelaterad forskning.

Ny millenniemålssatsning på världens barn och unga
För att ytterligare förstärka regeringens arbete för att uppnå FN:s millenniemål om att halvera fattigdomen till år 2015 gör regeringen en särskild satsning inriktad på barn och ungdomar. Satsningen uppgår till 500 miljoner kronor och fokus ligger på barn och ungdomars rätt till hälsa, grundskoleutbildning (millenniemål 2) och sysselsättning. En del av denna satsning kanaliseras via svenska organisationer i det civila samhället.

Satsningen kommer bland annat att fokusera på minskning av barnadödlighet (millenniemål 4) genom åtgärder för att förebygga och bekämpa diarré och sjukdomar orsakade av förorenat vatten och bristande sanitet.
Ökat stöd till forskning om fattigdomsrelaterade sjukdomar, som främst drabbar barn, förväntas som en del av satsningen på sikt att bidra till minskning av barns ohälsa.

Ökat stöd för att förbättra näringslivsklimatet i fattiga länder
Genom ökat stöd till utvecklingens drivkrafter i form av tillväxt och privatsektorutveckling stärker regeringen Sveriges bidrag till långsiktigt hållbar fattigdomsbekämpning. Huvudsyftet är att bidra till att förbättra näringslivsklimatet i fattiga länder.

Regeringen anser att tre finansieringskanaler är särskilt viktiga för att främja ekonomisk tillväxt: Swedfund International AB utvecklingslån och garantier samt samarbetet med utvecklingsbankerna. Regeringen stärker Swedfunds roll genom ett tillskott på 250 miljoner kr till bolaget, varav minst 80 procent ska avse investeringar i Afrika.

Ny satsning på informations- och kommunikationsteknologins och näringslivets bidrag till utveckling (ICT4D och B4D)
Särskilda medel avsätts för innovativa metoder och kapacitetsutveckling på områdena B4D (Business for Development) och ICT4D (Information and Communication Technology for Development).

ICT4D (Information and Communication Technology for Development) handlar om att i biståndet använda informations- och kommunikationsteknologi för att bidra till att ökade möjligheter till utveckling, entreprenörskap, ansvarsutkrävande, deltagande, tillväxt, frihet och kunskap. Biståndet kan handla om att skapa tillgång till informations- och kommunikationsteknologi genom att tillhandahålla utbildning, infrastruktur, teknisk utrustning och internetuppkopplingar.
Inom programmet B4D (Business for Development) eftersträvas nya former för dialog och samverkan med näringslivet. Målet är att tillsammans med företagen bidra till minskad fattigdom och miljöpåverkan, till fler och bättre jobb och därmed ökad tillväxt.

Ökat forskningssamarbete
En ökning med 150 miljoner kronor av stödet till forskningssamarbete görs för att stärka samarbetsländernas forskningskapacitet och främja utvecklingsinriktad forskning. Av dessa medel utgör 25 miljoner kronor en del av livsmedelssatsningen och 75 miljoner kronor en del av millenniemålssatsningen med fokus på barns hälsa.

Ökar bistånd via svenska organisationer i det civila samhället
Biståndet via svenska organisationer i det civila samhället ökar 2011 med 357 miljoner kronor jämfört med 2010, varav 200 miljoner avsätts inom millenniemålssatsningen för insatser inriktade på barns rätt till hälsa och utbildning.

Öppet bistånd med transparensgaranti
Öppna biståndet är benämningen på regeringens fortsatta reformering av det svenska biståndet. Åtgärder kommer att vidtas för att åstadkomma ett mer effektivt och öppet bistånd, bl.a. genom att använda de möjligheter som globaliseringen och den teknologiska utvecklingen skapar. Öppna biståndet tar fasta på behovet av ökad öppenhet och transparens för att öka kunskapen om biståndet och förbättra förutsättningarna för ansvarsutkrävande och granskning, för att främja nytänkande och för att öka samverkan med andra delar av samhället. Regeringens avsikt är att transparens, deltagande från och samverkan med fler aktörer ska genomsyra hela biståndet. Som ett led i detta har en transparensgaranti införts inom det svenska biståndet, som innebär att biståndsinformation ska publiceras aktivt och göras snabbt tillgänglig och jämförbar i ett öppet format.


Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97