Myndigheten för tillgängliga medier

Ett nationellt kunskapscentrum för lättläst inrättas

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2013 15:52 CEST

Stiftelsen Centrum för lättläst avvecklas och verksamheten överförs som ett nationellt kunskapscentrum till Myndigheten för tillgängliga medier , MTM. Det föreslår Lättlästutredningen som presenterade sitt betänkande för kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i dag. Lättlästutredningen föreslår att stiftelsen ska avvecklas och att medlen och större delen av verksamheten tillförs MTM. Ett nationellt kunskapscentrum för lättläst ska etableras inom MTM. Kunskapscentret ska utforma nationella riktlinjer för lättläst, sammanställa och sprida forskning med mera. Insatserna vid kunskapscentret ska främst riktas till personer med utvecklingsstörning, andra funktionsnedsättningar som påverkar läsförmågan i hög grad och till personer med demenssjukdom. – Förslaget att Centrum för lättläst blir en del av Myndigheten för tillgängliga medier blir en positiv kraftsamling för att öka servicen till personer med läsnedsättning. Tillsammans kan vi göra allt bättre tjänster och produkter som stöd för ett demokratiskt och jämlikt samhälle där alla kan delta på sina villkor, säger generaldirektör Roland Esaiasson, MTM.

För mer information se Kulturdepartementets pressmeddelande

www.regeringen.se/sb/d/16926/a/222226

För ytterligare information, kontakta:

Roland Esaiasson, generaldirektör, Myndigheten för tillgängliga medier Telefon: 08-580 02 750, e-post: roland.esaiasson@mtm.se


Myndigheten för tillgängliga medier är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. MTM:s vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga.

Myndigheten för tillgängliga medier

info@mtm.se

121 17 Johanneshov

www.mtm.se

08-580 02 700 vx