Justitiedepartementet

Ett nytt samlat insolvensförfarande

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 16:50 CET

Den särskilde utredaren i Insolvensutredningen, riksdagsledamoten och advokaten Jan Ertsborn, har i dag till justitieminister Beatrice Ask överlämnat slutbetänkandet Ett samlat insolvensförfarande - förslag till ny lag (SOU 2010:2).

Efter det att utredningen i september 2008 överlämnade delbetänkandet Vägen tillbaka för överskuldsatta (SOU 2008:82) återstod av uppdraget att överväga hur förfarandet för företagsrekonstruktion kan förbättras och samordnas med konkursförfarandet samt att lämna förslag syftande till upphävandet av återvinningsförbudet för skatter och avgifter. Arbetet har resulterat i ett förslag till en helt ny lag - insolvenslagen.

Lagen om företagsrekonstruktion, som infördes 1996, har inte fått det genomslag som man förväntade. Detta har flera orsaker. En är att det saknas verktyg för att genomföra en tillräckligt genomgripande rekonstruktion. En annan är den bristande samordningen med konkurslagen.

Därför föreslår utredningen att förfarandet för konkurs och företagsrekonstruktion samordnas inom ramen för ett samlat insolvensförfarande. Detta sker effektivast genom att samla lagstiftningen i en och samma lag.

Förslaget till ny reglering innefattar antingen rekonstruktion av gäldenären, rekonstruktion av verksamheten eller avveckling i form av nedläggning eller utförsäljning.

Rekonstruktion av gäldenären ska ske genom en rekonstruktionsplan, som röstas fram av fordringsägarna. Planen ska inte bara innehålla ett förslag till ackord, som det är i dagens lagstiftning, utan även andra åtgärder som krävs för att företaget ska bli livskraftigt, exempelvis nedläggning av olönsamma delar av verksamheten, byte av ledningspersoner och förändringar av ägandet. Upplysningar som är viktiga för fordringsägarna ska också lämnas.

I huvudfallet ska domstolen på ansökan av gäldenären eller en borgenär förordna en insolvensförvaltare, som övertar rådigheten över gäldenärens egendom. Det blir sedan förvaltaren som, efter överväganden och överläggningar med större fordringsägare, avgör om förfarandet ska inriktas mot en gäldenärsrekonstruktion, där i så fall förvaltaren lägger fram en rekonstruktionsplan, eller mot en verksamhetsrekonstruktion, där verksamheten säljs som en going-concern. Det sista alternativet för förvaltaren blir att lägga ner verksamheten och sälja ut tillgångarna.

Ett globalt problem är svårigheterna att få gäldenären att ansöka om insolvensförfarandet i tid, dvs. innan de ekonomiska problemen har blivit så stora att det inte längre finns något kvar att rekonstruera. Främst mot bakgrund av detta föreslår utredaren att gäldenären ges en möjlighet att genomföra en rekonstruktion utan att förlora rådigheten över företaget. För att motverka missbruk, måste detta förenas med villkor om att det verkligen finns möjlighet till en framgångsrik rekonstruktion. Ett villkor är att lägga fram en hos vissa fordringsägare förankrad rekonstruktionsplan, som visserligen kan förändras något under ärendets gång. Domstolen utser i sådana fall en rekonstruktör, som både har till uppgift att medverka till att få igenom rekonstruktionsplanen och samtidigt bevaka fordringsägarnas intressen. Förfarandet måste snabbas upp i förhållande till dagens tidsfrister och i de vanligaste fallen bör genomförandet kunna ske på mellan två och fyra månader.

I det samlade insolvensförfarandet införs också en möjlighet till rekonstruktion genom enbart ett ackordsförfarande. Detta kan göras mycket enkelt och snabbt - inom några veckor från ansökan till domstolen ska ackordsfrågan vara avgjord och fastställd av domstolen. Detta ackordsförfarande kommer sannolikt att lämpa sig särskilt väl för mindre företag och gäldenärer som bedriver sin verksamhet som enskilda firmor eller handelsbolag.

För att tydligt markera nyheterna i förslagen och få ett snabbt genomslag utmönstras de traditionella begreppen konkurs och företagsrekonstruktion ur lagstiftningen. I stället används - liksom i flertalet utländska rättssystem - genomgående begreppet insolvens.

Förhoppningen är att införandet av ett samlat insolvensförfarande i svensk rätt medför att livskraftiga företag helt eller delvis kan rekonstrueras på ett effektivt sätt och därefter bli framgångsrika delar av vårt näringsliv.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Riksdagsledamot Jan Ertsborn
Särskild utredare
08-786 44 49
070-207 45 48

Hovrättsassessor Anna Billing
Sekreterare
08-405 90 18