Socialdemokraterna

Ett rättvisare Europa - Socialdemokraternas valmanifest presenterat

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2004 16:05 CEST

Anna A Forsberg
Presschef
08-700 26 36
070-568 32 44

Marie Martinsson
Pressekreterare
08-700 27 63
070-269 27 18

Pressjour (kvällar och helger)
08-24 76 25

Ett rättvisare Europa
Socialdemokraternas valmanifest presenterat

Socialdemokraternas partistyrelse antog idag partiets valmanifest inför Europavalet den 13 juni. Läs mer om Socialdemokraternas politik inför Europavalet på www.socialdemokraterna.se där man också kan se presskonferensen när manifestet presenterades av Göran Persson, Inger Segelström, Wanja Lundby-Wedin och Jan Andersson.


Valmanifest:
Ett rättvisare Europa
Den 1 maj skrevs historia. Med utvidgningen av EU är uppdelningen av Europa i öst och
väst över. Vart tredje EU-land är nu ett Östersjöland. Nya möjligheter öppnas till
samarbete för rättvisa och tillväxt i vår region.
EU ger möjlighet till ökad trygghet i en osäker värld, och stöd av andra i kampen
mot arbetslöshet, miljöförstöring, brottslighet och annat som inget land ensamt kan lösa.
Tillsammans blir vi starkare än var och en för sig. Vi tror på demokratin och politikens
möjligheter att förändra.
Alla människors lika rätt och lika värde måste värnas. All diskriminering måste
motarbetas. Demokratin måste ständigt försvaras och främlingsfientlighet bekämpas.
Den svenska välfärden beslutar vi om i riksdag, kommuner och landsting. Men
internationaliseringen gör oss beroende av varandra. Vårt lands utveckling blir starkare
om hela Europa utvecklas mot högre sysselsättning och ökad rättvisa.
Sam! ma ideologiska motsättningar finns i EU som i svensk politik. Idag dominerar
högern Europaparlamentet. Till skillnad från högern sätter vi socialdemokrater
människan före marknaden. Därför behövs fler socialdemokrater i Europaparlamentet.
Därför behövs din röst i valet den 13 juni!

Fler trygga jobb
Europa präglas av svag konjunktur och arbetslöshet. Inget slöseri är större än
arbetslösheten. Allas kunskaper och vilja till arbete behövs. Socialdemokratins mål är full
sysselsättning - i Sverige och i EU.
Vi vill ha fler och tryggare arbeten, ett lärande arbetsliv, jämställdhet och ökade
möjligheter att kombinera arbete med familj. Vi vill satsa mer på högre utbildning,
forskning samt lärar- och studentutbyte inom ett utvidgat EU. Därför driver vi på EU:s
arbete för sysselsättning och tillväxt.
Land får inte ställas mot land i konkurrens om de nya jobben. Fattigdom och
arbetslöshet i nya medlemsländer får inte utnyttjas för att pressa fram sämre villkor, lagar
och kollektivavtal i Sverige. Vi socialdemokrater tar strid mot de krafter som vill se
Europas löntagare tävla om jobben med låga löner. Vi ska konkurrera med effektiv
produktion, inte dåliga arbetsvillkor.
Vi går emot alla förslag so! m inkräktar på arbetsrätten, kollektivavtalen och den
svenska välfärdsmodellen - inte minst förslaget till nytt tjänstedirektiv. Det skulle kunna
föra in andra länders lagar och avtal på den svenska arbetsmarknaden. Vi
socialdemokrater vill garantera fackligt inflytande över EU-beslut som rör arbetslivet.
Facklig-politisk samverkan och rätt till fackliga sympatiåtgärder behöver utsträckas över
nationsgränserna.

Trygghet och solidaritet
EU är ett fredsprojekt. Med utvidgningen stärks säkerheten i vår del av världen. EU
behövs också som en kraftfull aktör på den världspolitiska arenan - för global fred och
säkerhet, för människovärde och demokrati.
FN:s mål att halvera världsfattigdomen till 2015 måste nås. EU-länderna har tillsammans
världens största bistånd. Men många länders utveckling hämmas av orättvisa
handelsvillkor och osund konkurrens. Vi vill att EU ska vara pådrivande för en mer rättvis
världshandel.
Med utvidgningen ökar vårt gemensamma ansvar. EU:s jordbrukspolitik måste
fortsätta reformeras, parallellt med regionalpolitiken. EU:s resurser för jordbruksstöd och
strukturfonder ska användas effektivt och prioriteringarna ska vara tydliga. Nya
medlemsländers behov måste stå främst. Glest befolkade områden i det gamla EU
behöver satsningar på infrastruktur och utbildning.
Brott ska bekämpas, liksom brottens or! saker. Vi står upp för vår framgångsrika
svenska modell i kamp mot alkohol- och narkotikamissbruk. Samarbetet i EU har
underlättat kampen mot gränsöverskridande brottslighet som sexhandel och
penningtvätt. Vi vill förstärka samarbetet mellan polis, tull och åklagare i EU. Vi vill se en
samordnad human och rättfärdig flyktingpolitik i hela Europa.
Den 11 mars 2004 slog terrorismen till i Madrid, mitt i Europa. EU-ländernas
samarbete i kampen mot terrorismen måste öka inom ramen för rättsstatens
grundläggande principer och regler.

Giftfri mat och miljö
Klimatförändringar, försurning, utsläpp, kemikalier som lagras i människokroppen, farliga
tillsatser och risker för konsumenterna - miljöfrågorna kräver ett aktivt internationellt
samarbete.
Med samma regelverk för alla Östersjöländer har vi en unik chans. Genom stöd och
bättre teknik ska nya medlemsstater avveckla gamla produktionsmetoder och
energikällor. Det driver på omställningen till renare produktionsmetoder i hela Europa.
När farliga ämnen och produktionsmetoder ersätts med modern teknik skapas nya
produkter och ny kunskap. Det ger Europa konkurrensfördelar och en enorm möjlighet
till tillväxt och nya jobb.
Sverige har aktivt bidragit till EU:s strategi för långsiktig ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbar tillväxt. Svenska socialdemokrater i Europaparlamentet kommer att
fortsätta kämpa för ett Europa i arbete, trygghet och ökad social rättvisa. Ett Europa där
välfärden är ti! ll för alla, där människan och miljön sätts före marknaden.
Men för att kunna göra skillnad behöver vi vara många. Vi behöver ditt stöd för ett
maktskifte i Europaparlamentet. Vi lovar:

- Att kämpa för fler trygga jobb och gå emot förslag som tvingar löntagare att
konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor.
- Att göra allt för att stoppa den omänskliga sexhandeln med kvinnor och barn,
narkotikabrott och annan gränsöverskridande brottslighet.
- Att kräva giftfri mat och ren miljö genom en stark kemikalielagstiftning.

Rösta på socialdemokraterna den 13 juni!