Justitiedepartementet

Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 17:07 CETRegeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag till ändringar av skadeståndslagen. Enligt förslaget ska en förälder som har vårdnaden om ett barn vara skyldig att betala skadestånd för vissa typer av skador som barnet orsakar genom brott. Syftet är att tydliggöra att det är föräldrarna som bär huvudansvaret för sina barn och ungdomar.

Föräldrar har i dag i princip inte någon skyldighet att ersätta skador som deras barn orsakar. Regeringen har i budgetpropositionen från år 2010 pekat på att en trygg uppväxt är den mest effektiva brottsförebyggande insatsen och att föräldrarna har huvudansvaret för sina barn och ungdomar. I lagrådsremissen föreslår regeringen ett strängare skadeståndsansvar för föräldrar i syfte att tydliggöra detta ansvar. Förslaget innebär att en förälder som har vårdnaden om ett barn ska ansvara för vissa typer av skador som barnet orsakar genom brott. Ansvaret förutsätter inte att vårdnadshavaren varit vårdslös. Ansvaret ska gälla person- och sakskada och skada genom kränkning. Detta är de skador som typiskt sett uppkommer vid de vanligaste ungdomsbrotten, till exempel stöld, rån och misshandel.

Förälderns ansvar ska vara begränsat till högst en femtedel av prisbasbeloppet - för närvarande cirka 8 500 kr - för varje skadehändelse. Dessutom ska skadeståndsansvaret undantagsvis kunna jämkas om det i ett enskilt fall skulle vara uppenbart oskäligt att föräldern ska betala skadeståndet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2010.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Mikael Forsgren
Rättssakkunnig
08-405 80 14