Justitiedepartementet

Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 17:05 CETRegeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag om ändringar i kreditupplysningslagen. Förslaget syftar till att stärka skyddet för enskildas personliga integritet i samband med kreditupplysningar som lämnas på Internet. Det föreslås också att registeruppgifter om lämnade kreditupplysningar (omfrågeuppgifter) ska gallras inom ett år.

I dag kan vem som helst komma åt kreditupplysningar om privatpersoner på Internet. Den omfrågade personen får inte heller reda på att kreditupplysningen har lämnats ut.

När kreditupplysningar lämnas via Internet enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) är i dag flera av kreditupplysningslagens integritetsskyddande bestämmelser inte tillämpliga. För att stärka skyddet för den enskilde föreslås att följande ska gälla även i dessa fall.
- Beställaren av en kreditupplysning ska ha ett legitimt behov av informationen. Det ska alltså krävas att beställaren av informationen till exempel planerar att ingå ett kreditavtal med den enskilde.
- Fullständig information om kreditupplysningen (kreditupplysningskopia) ska sändas till den enskilde som avses med upplysningen. Denne ska alltså få reda på att kreditupplysningen lämnats och kunna rätta fel.
- En rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter i en kreditupplysning ska sändas till dem som under det senaste året tagit del av uppgifterna.

Vidare ska sådana uppgifter i kreditupplysningsföretagens register som avser lämnade kreditupplysningar (omfrågeuppgifter) gallras inom ett år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2010.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Erland Koch
Rättssakkunnig
08-405 46 96