Fjärde AP-fonden (AP4)

Ett starkt första halvår

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 10:42 CEST

Fjärde AP-fondens totalavkastning uppgick till 5,8 procent under första halvåret 2012. Fondkapitalet ökade till drygt 220 miljarder kronor. Fondens aktiva förvaltning överträffade sina jämförelseindex med mer än 0,8 procentenheter, vilket gav ett positivt bidrag på 1,6 miljarder kronor.

  • Fondkapitalet uppgick till 220,5 (216,3) miljarder kronor per 30 juni 2012, en ökning under första halvåret med 10,5 (3,4) miljarder kronor.
  • Resultatet för perioden uppgick till 12,2 (3,6) miljarder kronor.
  • Totalavkastningen efter kostnader uppgick till 5,8 (1,6) procent under första halvåret.
  • Aktiva avkastningen, det vill säga avkastningen utöver jämförelseindex, uppgick till 0,8 (0,1) procentenheter. Det motsvarar ett positivt bidrag på 1,6 (0,2) miljarder kronor.
  • Kostnaderna uppgick till 110 (108) miljoner kronor, motsvarande, mätt i årstakt, en förvaltningskostnadsandel på 0,10 (0,10) procent.
  • Totalavkastningen efter kostnader över en tioårsperiod överträffade inkomstindex med marginal. Totalavkastningen uppgick till 5,8 procent per år i genomsnitt och överträffade därmed inkomstindex, som under samma period stigit med i genomsnitt 3,4 procent per år. Fonden har därmed bidragit positivt till pensionssystemets stabilitet.
  • Reala totalavkastningen efter kostnader (inflationsjusterad) uppgick till drygt 4,4 (2,6) procent per år i genomsnitt över en tioårsperiod. Det av styrelsen uppsatta målet är 4,5 procent per år i genomsnitt över en tioårsperiod.
  • Valutaexponeringen uppgick till 27 (25) procent vid halvårsskiftet.
  • Nettoutbetalningarna till pensionssystemet uppgick under perioden till 1,7 (0,2) miljarder kronor.


– Resultatet för de första sex månaderna 2012 är starkt. Glädjande är att samtliga förvaltningsenheter överträffat sina jämförelseindex, säger Mats Andersson, vd Fjärde AP-fonden.

– Under de senaste tre åren har bidraget, utöver index, från den aktiva förvaltningen uppgått till nära fyra miljarder kronor. Med marginal har det interna målet överträffats, tillägger Mats Andersson.

– Än mer glädjande och mer relevant är att fondens totalavkastning under de senaste tio åren är i nivå med styrelsens långsiktiga mål. Under de senaste tio åren har fondens reala avkastning, det vill säga justerat för inflation uppgått till nära 4,5 procent per år, vilket kan jämföras med det av styrelsen uppsatta målet om just 4,5 procent per år, avslutar Mats Andersson.

Pressmeddelande Stockholm 22 augusti 2012

Fjärde AP-fondens fullständiga halvårsrapport för 1 januari – 30 juni 2012 återfinns på fondens hemsida, www.ap4.se.

För mer information kontakta:

Mats Andersson, vd Fjärde AP-fonden, tfn: 08-787 75 51

Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. Fondens uppdrag är att, genom förvaltning av fondkapitalet, skapa bästa möjliga avkastning över tiden åt svenska pensionärer och därmed bidra till pensionssystemets stabilitet.