Sveriges Byggindustrier

Ett steg närmare en bransch utan svartarbete

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 15:54 CET

Sveriges Byggindustrier (BI) välkomnar förslaget att företagen ska lämna kontrolluppgifter månadsvis istället för årsvis som det är idag. Förslaget ligger i linje med BI:s arbete för en sund byggbransch.

– Det ger Skatteverket ökade möjligheter att i nära anslutning till utbetalningstillfället få in information som kan underlätta Skatteverkets kontroll av företagen, säger Staffan Renström, skattejurist på Sveriges Byggindustrier.

– Vi arbetar för tre åtgärder i vårt arbete för en sund byggbransch, där oanmälda arbetsplatsbesök är en åtgärd och de månatliga kontrolluppgifterna en annan. Den tredje åtgärden är ID06 behörighetskort som branschen har infört. Idag är snart 250.000 behörighetskort utfärdade, säger Peter Löfgren.

I ett remissyttrande lämnar BI synpunkter på betänkandet ”Månadsuppgifter – snabbt och enkelt (SOU 2011:40)”. BI föreslår även att det ska finnas alternativa sätt att lämna in månadsuppgifter i pappersform för mindre företag samt att särskilda skäl för dispens bör utvecklas i en kommande proposition.

För kompletterande information, kontakta:
Staffan Renström, skattejurist på Sveriges Byggindustrier: 08-698 58 58, staffan.renstrom@bygg.org

Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier: 031-708 41 20, peter.lofgren@bygg.org

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org