Utbildningsdepartementet

Ett studiemedelssystem i globaliseringens tid – utredning ska göra det enklare att studera utomlands

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 13:31 CET

Regeringen har idag beslutat direktiv till en utredning om utlandsstudiemedel. En utredare ska lämna förslag på hur systemet för studiemedel för studier utomlands kan förenklas, förbättras och effektiviseras.
– Att människor tar chansen och studerar utomlands är bra, både för dem själva och för Sverige. Vi har ett bra och generöst studiemedelssystem i Sverige, givetvis ska det vara anpassat så att det är enkelt att plugga utomlands. Det är helt nödvändigt i globaliseringens tid, säger högskole- och forskningsminister Tobias Krantz.

Utredaren ska bland annat se över problematiken kring att teoretiska kurser i vissa fall behandlas mer positivt än yrkesutbildningar när det gäller utlandsstudier på gymnasial nivå. Utredaren ska också hitta metoder så att kvalitetskraven på de utbildningar som är studiestödsberättigade blir tydligare.

– I många år har yrkesutbildningar utomlands missgynnats av studiemedelssystemet. Kvaliteten ska sättas främst och det ska självklart vara kvaliteten som avgör om en utbildning ska ge rätt till studiestöd, säger Tobias Krantz. Att en individ har möjlighet att gå en kvalificerad yrkesutbildning utomlands och sedan föra med sig kunskapen hem är positivt såväl för den enskilde som för Sverige.

Studiesociala kommittén har i sitt betänkande konstaterat att dagens system där studiemedelsbeloppen är anpassade efter vilket land den studerande reser till fungerar dåligt. I uppdraget ingår även att göra en djupare analys av detta problem.

Utredaren ska även se över problematiken kring de som är återbetalningsskyldiga för studielån och bor utomlands.
Vid årsskiftet 2008/2009 var cirka 68 000 återbetalningsskyldiga studielånstagare bosatta utomlands. Nästan hälften av dessa, cirka 30 000, missköter sina återbetalningar. Dessa 30 000 har tillsammans en studieskuld som omfattar cirka två miljarder kronor.

– Har man lånat pengar ska man givetvis betala tillbaka dem – oavsett om det är från en kompis, en bank eller från staten. Skattebetalarna har rätt att få tillbaka sina pengar. Och vi måste sända tydliga signaler till dem som gör rätt för sig och sköter sina återbetalningar, säger Tobias Krantz.

Utredaren ska därför föreslå förändringar på två punkter.
För att effektivt kunna driva in en studieskuld utomlands är det viktigt att det finns en tydlig dokumentation som kan binda låntagaren till lånet. Det saknas idag. Utredaren ska därför undersöka om en skriftlig skuldförbindelse kan användas för att på ett tydligare sätt binda låntagaren till skulden.
En anledning till problemen är att CSN saknar giltiga adresser till många de utlandsbosatta låntagarna. Det finns idag ingen skyldighet för låntagare bosatta utomlands att lämna korrekt adress. Utredaren får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en skyldighet för låntagare att lämna giltig adress kan införas.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 november 2010.

Kontakt:
Eva-Marie Byberg
Pressekreterare
070-772 74 47