Yrkesföreningar mot Tobak

Ett Tobaksfritt liv – en rättighet för varje människa

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 15:14 CET

Låt oss använda Tobakskonventionen!

Vetenskapen har visat om och om igen att det är livsfarligt att röka och hälsoriskerna med snuset blir allt tydligare. Ändå röker fortfarande närmare en miljon svenskar och nästan lika många snusar. Omkring 6 000 människor i Sverige dör varje år pga rökningen, i genomsnitt 10 år i förtid. Ofta går de bort efter många år med tobaksrelaterad sjukdom som kraftigt försämrar livskvaliteten.  Låginkomsttagare, arbetslösa och korttidsutbildade röker och snusar i betydligt högre grad än andra.  Tobaksbruket gör dessa människor ännu fattigare. Rökningen är fortfarande vår största enskilda orsak till sjukdom och förtida död. Globalt sett pågår en galopperande tobaksepidemi som årligen dödar fler än fem miljoner människor.

 

Vi kan vara med och rädda liv

Vi som arbetar i Yrkesföreningar mot Tobak har tagit på oss ett ansvar att bidra till att minska tobaksbruket och det lidande som följer i dess spår. Våra insatser för att hjälpa rökare och snusare att bli fria från sitt tobaksberoende, förhindra att unga människor börjar röka och snusa och påverka attityderna till tobak i samhället kan i förlängningen dessutom minska den samhällsekonomiska kostnaden på 30 miljarder per år. Det finns ett verktyg som vi kan använda i vårt arbete och som alltför få ännu känner till;  Tobakskonventionen. Där finns det kunskapsmässiga och politiska stödet för ett offensivt tobaksförebyggande arbete på alla olika samhällsnivåer.  Under Tobaksfria veckan, vecka 47, satsar Yrkesföreningar mot Tobak på att sprida kännedom om Tobakskonventionen och inspirera till att använda den i folkhälsoarbetet.

 

Framework Convention On Tobacco Control
Så lyder det officiella engelskspråkiga namnet på den första internationella konvention som förhandlats fram inom ramen för världshälsoorganisationen WHO.  På svenska kallas den i dagligt tal för Tobakskonventionen. Den har samma legala status som exempelvis den betydligt mer kända Konventionen om mänskliga rättigheter. Tobakskonventionen kom till eftersom ledarna för världens länder såg hur framgångsrik tobaksindustrin var i sin ständiga jakt på nya kunder. Länderna enades om att gemensamt gå till motattack mot de kommersiella krafterna bakom tobaksepidemin. Konventionen innehåller 38 artiklar som tar upp åtgärder som länderna har kommit överens om att göra, bland andra:

 • Se till att priserna på      tobaksvaror hela tiden höjs.
 • Göra det svårare för      tobaksindustrin att göra reklam för sina produkter. På sikt ska      marknadsföring av tobak totalförbjudas.
 • Informera befolkningen      om tobaksindustrins metoder att göra reklam.
 • Informera om riskerna      med tobak.
 • Bestämma vad tobaksvaror      får innehålla och hur förpackningarna får se ut.
 • Hjälpa människor som      vill sluta med tobak.
 • Skydda befolkningen mot      passiv rökning.
 • Stoppa smuggling och      annan olaglig handel med tobak.
 • Hjälpa tobaksodlare att      hitta bättre grödor att odla.
 • Hindra försäljning av      tobak till minderåriga.
 • Hålla tobaksindustrin      utanför folkhälsopolitiken.
 • Samarbeta med andra      länder i det tobakspreventiva arbetet.

Sverige och Tobakskonventionen.
I slutet av år 2011 har 174 nationer som täcker 87,4 % av världens befolkning ratificerat konventionen, alltså på ett rättsligt bindande sätt bekräftat att landet kommer att följa konventionen och genomföra åtgärderna i den.  Många av världens länder flyttar nu snabbt fram sina tobakspolitiska positioner med stöd av överenskommelsen. Bland annat inför allt fler nationer lagstiftning för att begränsa tobaksindustrins möjligheter att marknadsföra sina produkter, inför varningsbilder på tobaksförpackningarna och lagstiftar om helt neutrala tobaksförpackningar och om att förbjuda exponering av tobaksvaror där de säljs.

Sverige ratificerade Tobakskonventionen redan 2005, men ligger efter många andra länder när det gäller att förverkliga de konkreta åtgärder som länderna enats om. I själva verket har mycket små tobakspolitiska framsteg skett i vårt land sedan rökförbudet på serveringsställen infördes 2005. Tobaksindustrin fortsätter att marknadsföra sina dödliga produkter i handeln och hittar dessutom ständigt nya kryphål i det övergripande förbudet mot tobaksreklam.  Regeringen främjar snustillverkarnas intressen genom att arbeta mot EUs snusförbud vilket strider mot reglerna om att inte låta tobaksindustrin påverka folkhälsopolitiken. Barn och ungdomar får fortfarande tag på tobak och börjar röka och snusa. Människor utsätts fortfarande för passiv rökning i arbetslivet och på allmänna platser. Tillgången till hjälp med tobaksavvänjning är ojämn i landet. Varningsbilder har ännu inte införts där människor får tydlig information om hälsokonsekvenserna av tobak. Det är hög tid att Sveriges ledare tar Tobakskonventionen på allvar och börjar tillämpa den fullt ut! Det är enda sättet att, som det står i konventionen ” skydda nuvarande och kommande generationer mot de förödande hälsomässiga, sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av tobaksbruk och exponering för tobaksrök”.

 

Hur kan Tobakskonventionen användas idag?

Det är också viktigt att tjänstemän som vill ta vara på de tobaksförebyggande möjligheterna i sin yrkesvardag medvetet drar nytta av Tobakskonventionen. I Tobakskonventionen med tillhörande riktlinjer hittar man kunskap om vilka evidensbaserade insatser som är mest effektiva. De artiklar i konventionen som har särskilt stor betydelse i offentlig verksamhet är bl a

-artikel 4 som säger att länderna ska se till att varje invånare skall få information om hälsoriskerna med tobaksbruk och passiv rökning

-artikel 8 som handlar om att alla har rätt till skydd mot passiv rökning
-artikel 12 som beskriver hur ett effektivt arbete med utbildning och information om tobaksfrågan bör se ut och understryker att det krävs att människor upplyses inte bara om hälsorisker utan även om tobaksindustrins arbetsmetoder

-artikel 14 som föreskriver att länderna ska erbjuda lättillgänglig hjälp att sluta med tobak

-artikel 16 som säger att länderna ska se till att minderåriga inte har tillgång till tobak

Det är betydelsefullt att alla känner till konventionen och vad den kan betyda för det praktiska arbetet. Låt oss använda WHOs Tobakskonvention som ledstjärna och stöd i vårt arbete för en bättre folkhälsa! (Läs Tobakskonventionen på svenska, www.fhi.se och konventionstexten och utförlig information på engelska, www.who.int/tobacco).

 

 

Hans Gilljam

Ordf. Läkare mot Tobak

 

Lena Sjöberg

Ordf. Tandvård mot Tobak

 

Mona Wahlgren

Ordf. Sjuksköterskor mot Tobak

 

Ingrid Talu

Ordf. Lärare mot Tobak

 

Barbro Holm Ivarsson

Ordf. Psykologer mot Tobak

 

Sara Sanchez Bengtsson

Internationell Sekreterare, Yrkesföreningar mot Tobak

 

Media Kontakt: sara@ymtkansli.org

Paraplyorganisation för fem yrkesföreningar mot Tobak