Västra Götalandsregionen

Ett turbulent år med glädjeämnen och tuffa beslut - året som gått i Primärvården FyrBoDal

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 14:24 CET

Vårdcentralerna har arbetat hårt med att behålla och rekrytera nya patienter i den ökade konkurrens som vårdvalet fört med sig. Det är fokus på att skapa en verksamhet som utgår ifrån befolkningens behov och önskemål av tillgänglighet, bemötande, öppettider och verksamhetserbjudande.


Men det är inte bara konkurrens om patienter. Svårigheten att rekrytera läkare leder till stora bekymmer för flera vårdcentraler. Det är dyrt att använda bemanningsföretag och för två av våra vårdcentraler har läkarbristen bidragit till beslut om nedläggning.

Förvaltningens resultat för 2010 är 17,1 miljoner för VG Primärvård och 16,1 miljoner för verksamheten utanför VG Primärvård. I båda fallen bidrar engångsposter som vi inte får nästa år till de positiva resultaten.

Primärvården FyrBoDal har två årsredovisningar, en för verksamhet inom VG Primärvård, det vill säga vårdcentralerna som i huvudsak får sin ersättning utifrån antal listade patienter, och en för övrig verksamhet, rehabverksamhet, barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, FoU-verksamhet, sjukvårdsrådgivning med mera.

Tillgänglighet och bemötande

Det är av avgörande betydelse att vi har våra kunders/patienters förtroende. Det handlar bland annat om att kommunicera på ett begripligt sätt så att varje individ har möjlighet att vara delaktig i sin egen vård.
Vårdvalet har lett till att vi inte bara måste fokusera på att våra patienter ska vara nöjda utan att vi också måste ha verksamheter som tilltalar dem som inte så ofta besöker en vårdcentral. Det har till exempel inneburit satsningar på mer flexibla öppettider och vi har börjat testa tidbokning på webben.
Alla våra verksamheter arbetar med att ha en god tillgänglighet i telefon och till besök.
För vårdcentralernas del är ambitionen att klara Vårdgarantins mål. I snitt får 98 procent av dem som ringer kontakt med oss samma dag. Av dem som hade behov av ett läkarbesök fick 98 respektive 96 procent tid inom en vecka under mätperioderna mars och oktober.
Också den fysiska tillgängligheten förbättras kontinuerligt. Vårdcentralerna går igenom och uppdaterar sin verksamhet i tillgänglighetsdatabasen så att vem som helst själv kan bedöma hur den fysiska tillgängligheten är.
Dessutom har vi under året sett över och förbättrat vår skyltning utomhus och inomhus i alla våra verksamheter.

Ett händelserikt år

Vårt första år inom VG Primärvård har varit turbulent. En ny situation med ökad konkurrens har inneburit mycket arbete och ett ökat fokus på både patient- och kundperspektivet. Det har också inneburit ett utökat uppdrag och nya ekonomiska förutsättningar. Vissa av våra vårdcentraler har inte påverkats speciellt mycket medan andra fått tänka om helt.
Utöver de 14 procent listade som vi tappade vid starten av vårdvalet har antalet minskat med ytterligare 2,2 procent. De nya förutsättningarna och svårigheter att bemanna läkartjänster innebar att Brålanda vårdcentral inte kunde uppfylla kraven i Krav- och kvalitetsboken. Det ledde till att vår styrelse beslutade om att lägga ner verksamheten (som sedan togs över av en privat vårdgivare). I maj genomfördes en sammanslagning av Sjuntorps vårdcentral och Granngårdens vårdcentral i Trollhättan och Sjuntorp blev filial till Granngården. Motivet var ekonomiska och personella samordningsvinster samtidigt som vi tryggade utbudspunkten för de patienter vi hade i Sjuntorp.
I december fattade Styrelsen för Primärvården FyrBoDal beslut om nedläggning av Torpa vårdcentral mot ungefär samma bakgrund som i Brålanda. Vi hade svårt att bemanna våra läkartjänster och kunde därigenom inte garantera patientsäkerheten och de ekonomiska förutsättningarna var otillräckliga.

En god arbetsmiljö

Hälsosam och attraktiv arbetsplats är ett viktigt mål för våra arbetsplatser. Verksamheterna har genomfört insatser för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Det handlar om förbättrad information och kommunikation och handledning, men även organisationsförändringar med syfte att förbättra arbetsmiljön. Verksamheterna arbetar också med att ha en god fysisk arbetsmiljö. Att personalen mår bra är av avgörande betydelse för att ge bra vård.
Både inom vårdcentralernas verksamhet och på rehabenheterna har vi haft behov av personalomställning för att anpassa oss till en minskad och förändrad verksamhet, liksom ändrade ekonomiska förutsättningar. Vi har bland annat satsat på kompetensutveckling för att möta nya krav.
Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Inom vårdcentralsverksamheten ligger sjukfrånvaron på totalt 3,96 procent, att jämföra med 4,12 procent föregående år. För verksamheten utanför VG Primärvård ligger sjukfrånvaron på 3,27 procent, jämfört med 4,19 procent föregående år.

Miljö

Inom miljöområdet arbetar vi med att fasa ut vissa hälsofarliga kemikalier. Vi har minskat antalet resta mil i tjänsten och arbetar också för att använda alternativa bränslen så långt det är möjligt. Alla våra tjänstebilar är miljöbilar.
Alla våra verksamheter är miljödiplomerade.

En ekonomi i balans

Årets resultat är 17,1 miljoner för verksamheten inom VG Primärvård (vårdcentralerna). Det motsvaras av ett engångsbelopp som gäller återbetalning för läkemedel. Utan det engångsbeloppet hade vi gjort ett nollresultat.
Flera av våra vårdcentraler redovisar positiva resultat, men sex vårdcentraler har negativa resultat på drygt 1,5 mnkr vardera. De har inte kunnat anpassa sin verksamhet efter de ekonomiska förutsättningarna inom VG Primärvård. Orsakerna är bland annat minskade intäkter på grund av ett minskat patientunderlag och att vakanserna på läkarsidan gjort det nödvändigt att lägga pengar på dyra bemanningsföretag.
För verksamheten utanför VG Primärvård är resultatet 16,1 miljoner kronor. Även där bidrar ett antal engångsposter till det positiva utfallet. I stort sett samtliga rehabenheter, barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar har en ekonomi i balans.
Det stora orosmomentet är kostnaderna för handikapphjälpmedel som ökat kraftigt.