Saco

EU behöver ett tjänstedirektiv

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 16:43 CEST

- Något måste göras för att förverkliga den fria rörligheten av tjänster. Det tjänstedirektiv som nu debatteras kan spela den rollen, det konstaterade SACO:s ordförande Anna Ekström vid sitt anförande inför riksdagens arbetsmarknadsutskott på torsdagen.

Tjänstesektorn är den ekonomiskt dominerande inom EU. Tyvärr är det en sektor som till stor del fortfarande är nationellt begränsad. Hela EU skulle ha mycket att vinna på en ökad rörlighet för tjänster. Inte minst har vi i Sverige mycket att vinna på att den dolda protektionismen i många EU-länder försvinner.

Tjänstedirektivet syftar i stor utsträckning till att förtydliga och reglera de principer om fri rörlighet som slås fast i EU:s fördrag. På så sätt är direktivet ingen revolution. Ett sammanhållet direktiv skall ersätta den rättspraxis som idag har definierat hur rörligheten skall se ut.

EU-kommissionen gapar över mycket. Det är inte säkert att lösningen med ett allomfattande ramdirektiv verkligen skapar en ökad tydlighet. Risken finns att undantag och konkurrerande direktiv gör att det som är tänkt som en förenkling i stället fördunklar. Men hanteras direktivet rätt är vår bedömning att det kan bli till stor nytta för Europa. Vår ambition är att bidra till en konstruktiv process där bristerna i dagens förslag kan åtgärdas, fortsatte Anna Ekström.

En grundläggande fråga är hur vår lösning med kollektivavtal på arbetsmarknaden kan värnas. Ett uppenbart problem är förbudet mot att kräva en representant på plats i Sverige. Avtal kräver att två parter kan träffas. På den punkt som berör den så kallade filiallagen måste vi finna en tillfredsställande lösning. Direktivet borde också kompletteras med någon form av skrivning där de fackliga rättigheterna och kollektivavtalen i vid mening garanteras. Eftersom det är svårt att förutse vilka tolkningar som kan göras är det viktigt med en sådan generell skrivning. Detta är grundläggande krav från vår sida, sade Anna Ekström.

En viktig diskussion gäller tjänstedirektivets förhållande till andra mer detaljerade direktiv som rör olika tjänster. Vår uppfattning är att direktivet måste tolkas som just ett ramdirektiv där mer specifika direktiv tar över när det eventuellt föreligger konflikter. Kanske försvårar det att vissa andra direktiv uttryckligen ges undantagsstatus medan andra inte nämns specifikt. Önskvärt vore att minimera antalet uttryckliga undantag på denna punkt för att tydliggöra den generella regeln att t ex sektorsdirektiv inom speciella områden har företräde framför tjänstedirektivet.

För SACO och våra medlemsförbund är kvalitetsfrågor som rör tjänsternas innehåll särskilt viktiga. Förtroendet för våra professioner vilar till viss del just på att allmänheten kan lita på att de kan sin sak och arbetar professionellt. Vi ser i dagsläget inga uppenbara problem på denna punkt men det kan inte uteslutas att det finns en konflikt mellan ursprungslandsprincipen och vissa kvalitetsfrågor. Här är det viktigt att under den fortsatta beredningen vara vaksam på sådana konflikter, fortsatte Anna Ekström.

SACO beklagar att debatten kring tjänstedirektivet blivit så polariserad. Direktivet är viktigt för EU:s framtid och det förtjänar en saklig och noggrann behandling. Vi ser vissa problem men dessa borde gå att lösa. SACO välkomnar en ökad rörlighet på tjänsteområdet och vi hoppas att tjänstedirektivet skall kunna bli ett bra verktyg för att uppnå detta, avslutade Anna Ekström.