Europaparlamentet

EU behöver inte följa USA

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 08:56 CEST

Ledamöterna fick idag möjlighet att diskutera den aktuella finanskrisen med rådet och kommissionen. Europaparlamentet vill se bättre övervakning av finansmarknaderna i både EU och övriga länder.

Rådet

Den franske EU-ministern och rådsrepresentanten Jean-Pierre JOUYET påminde om att Europa inte har upplevt en motsvarande kris sedan 1930-talet och att Europa nu behöver stå enat med hjälp av Europeiska centralbanken. Det krävs, i dagsläget, ännu inte motsvarande insatser som i USA. I stället ska Europa, enligt Jouyet, stimulera ekonomisk tillväxt och ha förberedelse för att att stödja små och medelstora företag med närmare 30 miljarder euro. Ministern välkomnade Europaparlamentets omröstning tidigare i veckan, gällande hedgefonder och riskkapital, men påminde om att det även behövs en överenskommelse kring direktivet om kapitalkrav.

Kommissionen

Joaquín ALMUNIA, kommissionär med ansvar för ekonomiska och monetära frågor, konstaterade att finanskrisen hittills inneburit förluster på närmare 500 miljarder dollar, "en summa motsvarande BNP för ett land som Sverige". Kommissionären instämde i den franske ministerns bedömning att situationen i Europa är mindre akut än i USA, men underströk bland annat vikten av att medlemsländerna respekterar EU:s stabilites- och tillväxtpakt.

Partigruppsinlägg

Alexander RADWAN (DE) talade för EPP-ED-gruppen och kritiserade bristen på uppföljning av betänkandena om Parmalataffären och kreditvärderingsinstitut. Ledamoten förespråkade en europeisk linje som snarare skulle kunna stå förebild för USA och uppmanade rådet att acceptera förslaget om ett Europeiskt övervakningssystem i direktivet om kapitalkrav.

Martin SCHULZ (DE) talade för PSE-gruppen och uppmanade kommissionen att agera gentemot bland annat kreditvärderingsinstitut. Ledamoten kritiserade spekulation kopplat till livsmedelspriser och kallade det för ett "perverst system" som får konsekvenser för hela mänskligheten.

Silvana KOCH-MEHRIN (DE) talade för ALDE-gruppen och efterlyste faktabaserade insatser som riktas mot de aktörer som inte följer reglerna på den fria marknaden, inte mot själva marknaden.

Eoin RYAN (UEN, IE) manade till väl övervägda beslut för att värna lokal och global ekonomi till förmån för både investerare och medborgare.

Francis WURTZ (GUE/NGL, FR) efterlyste bättre övervakning av banker samt nya strukturer inom internationella finansinstutioner.

Hanne DAHL (IND/DEM, DK) framhöll att det är upp till bankerna själva att förebygga och reda upp problemen.

Svenskt inlägg

Den svenske ledamoten Olle SCHMIDT (ALDE) uttryckte oro inför ett överreglerat finansiellt samhälle.

- Vi ska ha en balanserad hållning, vi ska skapa bra och effektiva regler och lagar som ger utrymme för tillväxtkraft och självreglering, sade han.

Från den 24.9.2008

Oenighet kring kommissionens arbetsprogram 2009

Ledamöterna röstade idag emot alla resolutionsförslag om arbetsprogrammet för kommissionen 2009. Tre grupper presenterade ett gemensamt förslag men även detta röstades ner. Krav på lagstiftning inom det sociala området och Kroatiens såväl som Turkiets fortsatta medlemskapsförhandlingar bidrog till oenigheten.

Vice kommissionär Margot Wallström deltog i debatten som föregick omröstningen och lyfte fram fem huvudlinjer som väntas ingå i kommissionens eget förslag: hållbar utveckling och sysselsättning, klimat, migration, social frågor och konsumenträtt samt EU som global partner.

Svenska inlägg i debatten

Jan ANDERSSON (PSE) koncentrade sitt inlägg på den sociala dagordningen och lyfte bland annat trygghet för människor med atypiska arbeten, globaliseringsfonden, utstationeringsdirektivet och strejkrätten.

- Ni måste lägga konkreta förslag som förhindrar social dumpning och ger löntagarna rimliga löner och rimliga arbetsförhållanden, avslutade Andersson.

Gunnar HÖKMARK (EPP-ED) framhöll minskad administration, forskning, arbetstagares rörlighet och energi som prioriterade områden.

- 2009 kommer bli ett avgörande år för att nå målen i Lissabonstrategin, konstaterade Hökmark.

Gemensamt resolutionsförslag

Dok: B6-0420/2008/RC

Debatt och omröstning: 23.9.2008

"Förståelsen blir ömsesidig genom dialog"

När våra olikheter för oss samman och när det mötet sker genom dialog, kan förståelsen, uppskattningen och även kärleken vara ömsesidig. Det var huvudbudskapet när den ekumeniske patriarken Bartholomeus idag talade till ledamöterna i Europaparlamentet. Patriarken, som ofta kallas "den gröne patriarken", kommenterade bland annat insatser inom miljöområdet, minoriteters rättigheter och Turkiets medlemskap i EU.

Det högtidliga mötet med den ekumeniske patriarken Bartholomeus ägde rum inom ramen för det Europeiska året för interkulturell dialog. Utan en interkulturell dialog reduceras olikheterna i människosläktet till objekt och riskerar att leda till missbruk, konflikt och forfoljelse, konstaterade patriaken. Det ekumeniska patriarkalet har länge försökt uppmärksamma den ekologiska krisen och patriark Batholomeus berättade kort om ett erfarenhetsutbyte mellan vetenskaplig havsforskning och världsreligionernas syn på vatten.

Från den 24.9.2008

Sjösäkerhet går till förlikning

Europaparlamentet upprepar att flaggstatsförpliktelser och fartygsägares skadeståndsansvar är avgörande för säkrare sjöstransporter. På onsdagen antogs flera direktiv i en andra behandling. Nu väntar överläggningar och en förlikningsprocess med rådet.

Ledamöterna röstade idag om sex betänkanden om säkrare sjötransporter i en andra behandling. Dessa betänkanden gäller direktiven om övervaknings- och informationssystem, utredning av olyckor, transportörens skadeståndsansvar, hamnstatskontroll samt inspektioner och tillsyn av fartyg.

Plenum antog Dirk STERCKX (ALDE, BE) betänkande om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem. I detta betänkande framhålls bland annat behovet av en "oberoende myndighet i varje medlemsstat eller region" som omedelbart ska kunna bistå ett fartyg i en nödsituation och att "befälhavare och besättning kan räkna med att få en god och rättvis behandling" så att rädslan för att hamna i fängelse inte bidrar till att förvärra olyckan. Ledamöterna valde att inkludera ändringsförslag som rör fartygsägares skadeståndsansvar.

Jaromír KOHLÍČEKs (GUE/NGL, CZ) principer för utredning av olyckor, bland annat att en säkerhetsutredning ska inledas "senast två månader efter att sjöolyckan eller tillbudet inträffat", godtogs också av ledamöterna. Likaså Dominique VLASTO (EPP-ED, FR)betänkande om hamnstatskontroll.

Det blev klartecken även för Luis DE GRANDES PASCUALs (EPP-ED, ES) betänkanden om standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg. Diskussionen med rådet i den här frågan gäller främst certifieringen av klassificeringssällskap och det ersättningsansvar som sällskapen har när de utför uppdrag för medlemsstaterna. Ledamöterna inkluderade hänvisningar till flaggstatsförpliktelser i dessa betänkanden.

Däremot justerades Paolo COSTAs (ALDE, IT) betänkande vid omröstningen om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor. Majoriteten motsatte sig att låta detta omfatta även transportörer på inre vattenvägar.

Föredragande: Dirk STERCKX (ALDE, BE), Jaromír KOHLÍČEK (GUE/NGL, CZ), Luis DE GRANDES PASCUAL (EPP-ED, ES), Dominique VLASTO (EPP-ED, FR) och Paolo COSTA (ALDE, IT)

Betänkanden: A6-03342008, A6-0332/2008, A6-03313/2008, A6- 0330/2008, A6-0335/2008 och A6-0333/2008

Beslutsförfarande: Medbeslutande - 2:a behandlingen (***II)

Debatt: 23.9.2008

Omröstning: 24.9.2008

Kontakt:

Anna Bäckman

Redaktion & Information

E-mail : press-sv@europarl.europa.eu

Tfn: (+32) 2 283 40 18

Mobil: (+32) 498 98 34 38