Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

EU får inte legitimera vitryskt valfusk

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 09:15 CEST


Östgruppen, Svenska Helsingforskommittén och det vitryska människorättscentret Vjasna uttrycker en gemensam oro för att EU av politiska skäl väljer att blunda för omfattande fusk och manipulation i gårdagens parlamentsval i Vitryssland. EU:s utrikesministrar har uttryckt förhoppningar om ett demokratiskt genomfört val trots uppenbara bevis om motsatsen. Agerandet riskerar att skada EU:s trovärdighet i frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter.

Under söndagen hölls val till det vitryska parlamentet. Eftersom nästan all politisk makt återfinns hos landets president, Aljaksandr Lukasjenka, får inte valet någon direkt betydelse för hur Vitryssland kommer att styras framöver. Det är ändå en indikator på landets politiska situation och EU:s egen ambition att ompröva sin Vitrysslandspolitik riskerar nu att ge oförtjänt legitimitet åt valresultatet.

Kontinuerliga brott mot de mänskliga rättigheterna har gjort att Vitrysslands relationer till EU är hårt ansträngda. Under sensommaren har Lukasjenka på olika sätt försökt att blidka EU. Flera politiska fångar har släppts i förtid. Regimen har också anslagit en försonlig ton gentemot delar av den politiska oppositionen och den vill ge intryck av att Vitryssland är på väg att demokratiseras. Målet med charmoffensiven är uppenbart: Lukasjenka vill få EU att upphäva sina sanktioner mot Vitryssland, vilket skulle stärka hans position på den internationella arenan. Parlamentsvalet har blivit en viktig bricka i detta förhandlingsspel.

Inom EU är frustrationen över läget i Vitryssland stor. Sanktionerna, som innebär ett förbud för landets högsta ledning att resa in i EU har irriterat enskilda personer men hittills inte fått någon omvälvande effekt. På senare tid har det kommit flera tydliga signaler från centralt placerade EU-tjänstemän om att man aktivt söker efter skäl att tina upp relationerna med den vitryska regimen. EU:s utrikesministrar klargjorde nyligen att sanktionspolitiken kommer att omprövas i ljuset av hur parlamentsvalet genomförs. Det finns därmed en risk att EU väljer att betrakta parlamentsvalet ur ett övervägande positivt perspektiv.

Det vore dock mycket olyckligt om kortsiktiga politiska motiv tillåts släta över brott mot de mänskliga rättigheterna. Demokratiska framsteg bör förvisso uppmuntras och frisläppandet av de politiska fångarna är naturligtvis välkommet. Men vi får inte glömma att Lukasjenka gjort liknande taktiska utspel tidigare och vi får inte blunda för det systematiska förtryck som alltjämt råder i dagens Vitryssland. Parlamentsvalet måste värderas efter en objektiv måttstock.

När valet utlystes i juni inledde vitryska människorättsförsvarare en omfattande oberoende valövervakning. Deras rapporter visar att valrörelsens inledande etapper har präglats av fusk och odemokratiska metoder från myndigheternas sida. Det gäller bland annat de lokala valkommissionernas sammansättning och registreringen av kandidater. Dessutom har oppositionella trakasserats och motarbetats. Kampanjmedarbetare har blivit avskedade från sina arbetsplatser eller utsatts för hot och påtryckningar av olika slag.

Till detta kan läggas den allmänna bakgrund mot vilken valet utspelar sig. Staten kontrollerar sedan länge nästan all informationsspridning. Oppositionella kandidater har därför svårt att nå ut med sitt budskap till väljarna En mycket repressiv lagstiftning gör det också riskabelt för människor att offentligt kritisera makthavarna.

Det står således redan klart att parlamentsvalet inte kommer att kunna betraktas som demokratiskt. Det bör därför inte heller tjäna som anledning till upphävda sanktioner. Om EU vill ändra sin Vitrysslandspolitik bör man göra det på andra grunder. Annars sviks de demokratiska värden som EU säger sig stå för.

Martin Uggla,
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

Ales Bjaljatski,
ordförande, Människorättscentret Vjasna, Vitryssland

Robert Hårdh,
generalsekreterare, Svenska Helsingforskommittén

 

För mer information, kontakta:
Martin Uggla,
ordförande,
Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

070-941 17 02

uggla@ostgruppen.se

 

www.ostgruppen.se

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa och Centralasien. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.