TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

EU-Kommissionen anser att Tyskland bryter mot EG-fördraget

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 10:24 CEST

Facket och arbetsgivarna inom den offentliga sektorn kräver nu att svenska regeringen intervenerar i EG-domstolen.

 

Kommissionen anser att tyska tjänstepensioner bryter mot reglerna om offentlig upphandling och har därför stämt Tyskland inför EG-domstolen.´

- Om kommissionen får rätt hotas möjligheten att via fria förhandlingar skapa rättvisa tjänstepensioner i kollektivavtal inom den offentliga sektorn, säger Sture Nordh, ordförande i TCO.

- Detta är löntagarnas pengar som parterna kommit överens om att betala ut som tjänstepension. Därför skall också parterna ha full kontroll över hur dessa pengar hanteras. Det är en väsentlig del i den fria förhandlingsrätten.

- I Sverige finns det i detta hänseende inga skillnader mellan offentlig och privat sektor. Skulle Kommissionen få rätt så skapas det stora skillnader mellan löntagarna i den privata respektive offentliga sektorn.

-Därför har vi hemställt hos regeringen att den skall intervenera i EU-målet, säger Sture Nordh. Det är bra att regeringen uttryckt att det också är deras ambition.

Förytterligare kommentarer, kontakta Sture Nordh, tel. 08-782 91 12

Bakgrund
EU-kommissionen har den 30 augusti stämt Tyskland (C-271/08) inför EG-domstolen för brott mot EU-fördraget. Kommissionen hävdar att tyska kommuner bryter mot framförallt reglerna om offentlig upphandling när man i kollektivavtal med tyska fackliga organisationer pekar ut ett antal tjänstepensionsfonder. Kommissionen menar att de tyska kommunerna skulle ha upphandlat dessa pensionsfonder i enlighet med direktivet om offentlig upphandling.

Arbetsgivarparterna (Arbetsgivarverket och Sveriges Kommuner och Landsting) samt de fackliga organisationerna (LO, SACO, TCO, OFR, SACO-S och AkademikerAlliansen) har beslutat att hemställa hos regeringen att den intervenerar i målet. Det innebär att Sverige gör gemensam sak med Tyskland.

Varför reagerar TCO?
Den fria förhandlingsrätten är en av de grundläggande principerna på arbetsmarknaden. Den finns reglerad i såväl ILO-regler som svensk lag. I Sverige har parterna på arbetsmarknaden oavsett om de är anställda inom den privata eller offentliga sektorn rätt att förhandla med motparten.

I Sverige har lagstiftaren sedan många år strävat efter att likställa privat och offentlig anställning och att nästan uteslutande reglera anställningsavtalet inom den offentliga sektorn genom civilrättsliga avtal (kollektivavtal). Frågor om anställningsvillkor faller således inom arbetsmarknadsparternas autonomi. Offentliga organ ska inte, om de reglerar anställningsvillkor i kollektivavtal för sina arbetstagare som t.ex. tjänstepensioner, agera som offentliga uppdragsgivare utan just som arbetsgivare. Ett motsatt synsätt skulle inte bara inskränka arbetsgivarrättigheterna inom den fria förhandlingsrätten; det skulle dessutom beröva den kollektiva arbetstagarsidan dess medbestämmanderätt rörande den egna pensionen.

Vilka konsekvenser skulle det få om Kommissionen får rätt?
Om kommissionen skulle få rätt kommer det blir stora konsekvenser för den svenska arbetsmarknaden. Förhandlingsutrymmet mellan de offentliga arbetsgivar- och arbetstagarparterna i centrala förhandlingsfrågor (löner och anställningsvillkor) skulle minska avsevärt, och i vissa fall upphöra, om tjänstepensioner och andra i avtal reglerade tjänster skall upphandlas enligt regler om offentlig upphandling. Avtalsvillkoren skulle inte kunna bestämmas genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter utan styras av resultat från upphandlingen - i strid mot den fria förhandlingsrätten och arbetsmarknadens parters avtalsfrihet. Dessutom försvåras samverkansmöjligheterna mellan arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer i för oss viktiga frågor.

Byråkratin ökar och att möjligheterna att föra in sociala hänsyn i utförandet minskar. Därmed försvåras möjligheterna för parterna att genom stora kollektiv öka riskspridningen och utjämna skillnader mellan olika arbetsgivar- och arbetstagargrupper.