Piratpartiet

EU-kommissionen vägrar redovisa fakta bakom snusförbudet

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2012 10:59 CET

Piratpartiets EU-parlamentariker Christian Engström har ställt en skriftlig fråga till EU-kommissionen och bett den redovisa vilka vetenskapliga studier förbudet mot snus i EU är baserat på. EU-kommissionen svarar att den har tagit del av vetenskapliga studier, men att den inte tänker berätta vilka.

- Att kommissionen vägrar presentera fakta beror på att den inte har några. Det stärker misstankarna att EU-kommissionären som tvingades avgå hade tänkt låta snusets framtid avgöras med mutor, säger Christian Engström.

Snus får inte säljas i EU utanför Sverige, och i förslaget till nytt tobaksdirektiv finns förbudet kvar. Enligt EU:s antikorruptionsenhet Olaf beror det på att Swedish Match inte var beredda att betala en muta på 500 miljoner kronor för att få förbudet hävt.

- Nu är det dags för EU att börja föra en faktabaserad politik vad gäller snus, säger Christian Engström.

 #

Christian Engströms fråga till EU-kommissionen:
Frågor för skriftligt besvarande E-009696/2012 till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Christian Engström (Verts/ALE)
Angående: Tobaksdirektivet och det svenska snuset

Den senaste tidens turbulens kring översynen av tobaksdirektivet har satt strålkastarljuset på hanteringen av frågan om det svenska snuset.

1. Håller kommissionen med om att utgångspunkten för tobaksdirektivet bör vara en hög skyddsnivå när det gäller hälsa, säkerhet och miljö- och konsumentskydd med hänsyn särskilt till ny utveckling som grundar sig på vetenskapliga fakta, och att hälsoskyddet bör prioriteras i detta sammanhang?

2. Håller kommissionen med om att principen om faktabaserat beslutsfattande ska gälla rent allmänt, och speciellt för tobaksdirektivet?

3. Om ja, vilka studier rörande det svenska snusets hälsorisker jämfört med andra lagliga tobaksprodukter har utgjort underlag för bedömningen om det svenska snuset ska fortsätta vara förbjudet att sälja i medlemsländer förutom Sverige, eller om försäljning ska tillåtas på samma sätt som gäller för andra rökfria tobaksprodukter och regleras enligt exempelvis den lagstiftning som gäller för livsmedel?

#

Kommissionens svar:
E-009696/2012
Svar från Maroš Šefčovič på kommissionens vägnar (28.11.2012)

1. Det övergripande målet med översynen av direktivet om tobaksvaror är att förbättra den inre marknadens funktion och samtidigt säkerställa en hög hälsoskyddsnivå.

2. Kommissionen håller med om att ett faktabaserat beslutsfattande är av avgörande betydelse. Konsekvensbedömningen är en grundläggande del i utvecklingen av kommissionens förslag – även i översynen av direktivet om tobaksvaror – för att se till att EU:s lagstiftning utarbetas på grundval av tydliga och fullständiga fakta.

3. Konsekvensbedömningen kommer att offentliggöras tillsammans med lagstiftningsförslaget. När det gäller vetenskapliga rön och tobak för användning i munnen ber kommissionen att få hänvisa till sitt svar på den skriftliga frågan E-004917/20121.

#

Kommissionens svar på den skriftliga frågan E-004917/20121:
Parlamentsfrågor 27 juni 2012 E-004917/2012
Svar från John Dalli på kommissionens vägnar

Kommissionen planerar att anta ett förslag till ändring av direktivet om tobaksprodukter(1) innan slutet av 2012. Kommissionen har således inte tagit ställning till hur tobak för användning i munnen (snus) eller andra rökfria tobaksvaror ska hanteras vid översynen av direktivet.

I samband med konsekvensbedömningen analyserar kommissionen hälsoriskerna med tobaksprodukter, inklusive rökfri tobak. Kommissionen känner till ett antal studier som offentliggjordes efter 2008 års yttrande från vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker och analyserar befintlig forskning, t.ex. när det gäller användning av rökfria tobaksvaror för att sluta röka, den rökfria tobakens relativa skadliga effekter på hälsan och rökfri tobak som en inkörsport till rökning. Kommissionen beaktar dessa undersökningar i samband med riskbedömningen som kommer att offentliggöras tillsammans med lagstiftningsförslaget. Kommissionen analyserar även den inverkan de olika politiska alternativen för att hantera rökfria tobaksvaror skulle ha på ekonomi, samhälle och den inre marknaden(2).

(1)    Direktiv 2001/37/EG (EGT L 194, 18.7.2001, s. 26).
(2)    SEK(2009) 92.

Kontakt

Christian Engström
Ledamot av Europaparlamentet
christian.engstroem@europarl.europa.eu
+46 (0)70 663 37 80

Om Piratpartiet
Piratpartiet 
 är Sveriges mest framtidsinriktade politiska parti. Partiet har sedan starten 2006 fokuserat på integritet, kultur och kunskap, och svarar på de frågor de gamla partierna ännu inte förstått att de måste ställa.

I Europaparlamentsvalet 2009 fick Piratpartiet 7,1% av rösterna, vilket gav partiet två parlamentsplatser. Piratpartiet är en del av en växande rörelse med systerpartier runt om i Europa och världen. Flera av dessa har folkvalda representanter på lokal och regional nivå.