Naturvårdsverket

EU-kommissionens luftvårdsprogram räcker inte

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 10:00 CEST

Sverige bör arbeta för att höja ambitionen i EU-kommissionens förslag för att minska luftföroreningarna i Europa. Som luftvårdsstrategin nu ser ut, så finns det ingen möjlighet att nå de svenska miljömålen när det gäller att minska försurning och övergödning, anser Naturvårdsverket efter att ha granskat EU-kommissionens förslag.

Enligt luftvårdsstrategin ska utsläppen av både partiklar, svavel- och kväveföroreningar minska fram till år 2020. Och kommissionens förslag är ett stor steg i rätt riktning – men det räcker ändå inte för att komma i närheten av den luftkvalitet som EU tidigare har satt som mål – och inte heller Sveriges egna mål. Får att nå dit behövs omfattande ytterligare åtgärder för att begränsa utsläppen i Europa.

Med det förslag, som nu skickats ut till EU:s medlemsländer, kommer mängden förorenande partiklar fortfarande om femton år att medföra hälsoproblem som förkortar vår livstid med i genomsnitt 2,4 månader. Det innebär också att 12,5 % av de svenska skogarna och 9 % av sjöarna kommer att drabbas av mer surt nedfall än de klarar av, nedfall i form av svaveldioxid och kväveföreningar. Föroreningarna kommer fortfarande att leda till övergödning för 8 % av marken.

 Det finns också ekonomiska skäl för att ytterligare skärpa förslagen i luftvårdsstrategin. Den beräknade samhällsekonomiska vinsten både i Kommissionens förslag och i det mer ambitiösa alternativ som Naturvårdsverket förordar, är avsevärt större än kostnaderna för de olika åtgärder som behövs. Detta trots att kostnaderna är överskattade och vinsterna underskattade, säger Mats Olsson, överdirektör på Naturvårdsverket.

EU:s luftvårdsstrategi anger den politiska inriktningen för åtgärder mot luftföroreningar i medlemsländerna. Naturvårdsverkets analys är ett underlag till regeringen inför förhandlingarna mellan miljöministrarna i EU:s ministerråd. I slutet av oktober ska förhandlingarna enligt planerna börja i ministerrådet.

Läs Naturvårdsverkets analys av EU:s tematiska strategi för luftföroreningar:

http://www.naturvardsverket.se/dokument/omverket/yttrande/yttrandok/luft0510.pdf


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Engleryd, samordning av internationella luftvårdsfrågor, 08-698 10 60,
076-886 43 89, anna.engleryd@naturvardsverket.se

Lars Lindau, internationella luftvårdsförhandlingar, 08-698 11 26, 070-940 83 75, lars.lindau@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, pressansvarig, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se


Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.