Compare Karlstad

EU-månad för IT-säkerhet till Sverige – via Norge och Compare-projekt

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2013 10:03 CEST

Två svensk-norska aktiviteter inom ramen för ISIS-projektet (IT och Säkerhet i Inre Skandinavien) innebär att Sverige får del av European Cyber Security Month (ECSM) redan i år – dels ett svensk-norskt DART-seminarium 8 oktober i norska Lillestrøm; dels en svensk-norsk erfarenhetskonferens 24-25 oktober i svenska Karlstad.

Oktober är European Cyber Security Month (ECSM) enligt ett EU-initiativ för att öka medvetandet bland medborgarna om IT-säkerhet och cyberhoten i vardagen. En rad aktiviteter genomförs i Europa under säkerhetsmånaden – bland annat i Norge, men inte i Sverige som ännu inte är något officiellt ECSM-land.

De båda svensk-norska ISIS-arrangemangen finns dock med som inslag i den norska nationella säkerhetsmånaden som arrangeras av statliga Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) i Gjøvik.

”Därmed får Sverige del av EU-kampanjen – via Norge och vårt ISIS-projekt”, konstaterar Mikael Lundström (Compare) som är projektledare för den svenska delen av ISIS-projektet.

ISIS (IT och Säkerhet i Inre Skandinavien) är ett norsk-svenskt samarbetsprojekt som drivs av norska Kunnskapsbyen Lillestrøm och svenska Compare Karlstad. Projektet pågår initialt fram till hösten 2014 i syfte att hitta goda exempel i respektive nätverk som kan vidareutvecklas gemensamt i kommande samarbetsprojekt.

”Genom ISIS-projektet har vi kommit i kontakt med Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) i Gjøvik – och därmed också den norska nationella säkerhetsmånaden som NorSIS lanserade 2011”, fortsätter Mikael Lundström.

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) – som lyder under Justis- og beredskapsdepartementet - är en del av norska regeringens satsning på informationssäkerhet i Norge. NorSIS verkar för att öka medvetandet och kunskapen om IT-säkerhet genom en rad initiativ – allt från tips om säkerhetsverktyg till rådgivning för de som känner sig kränkta på nätet.

NorSIS arrangerar den nationella säkerhetsmånaden i Norge sedan oktober 2011 i nära samarbete med privata och offentliga verksamheter som verkar för högre IT-säkerhet. Förra året (2012) lanserades European Cyber Security Month (ECSM) av EU:s informationssäkerhetsorgan European Network and Information Security Agency (ENISA). Sex länder i Europa blev piloter – däribland Norge (trots att det inte är något EU-land). Målsättningen att alla EU-länder – alltså även Sverige – ska ha egna nationella säkerhetsmånader från nästa år (2014).

Under den nationella säkerhetsmånaden i Norge arrangeras en rad aktiviteter som syftar till att göra informationssäkerhet till en naturlig del i vardagen – både på jobbet och i det privata. ISIS-projektet bidrar med två av dessa:

...

8 oktober: Disaster and Recovery (DART) - seminar i Lillestrøm om håndtering av IT- katastrofer og beredskap.

Informasjonsteknologi er et uunnværlig verktøy i den daglige tjenesteproduksjonen. Hva skjer når systemene bryter sammen? Hvordan gjenopprette «business as usual»? Samfunnet er stadig mer digitalt og risikobildet endres, hvordan står det til med erkjennelsen av risiko og sårbarhet, vet alle i organisasjonen hva de skal gjøre hvis uhellet er ute? Øver vi nok? På dette halvdagsseminaret får du både kunnskap om risiko og beredskap, og praktiske eksempler på hvordan din organisasjon kan øke driftssikkerheten innen IKT.

Torgeir Broen ved Forsvarets forskningsinstitutt innleder om dagens og morgendagens cybertrusselbilde. Er det offentlige gode på informasjonssikkerhet? Trond Sundby i Bærum kommune innleder om et digitalt angrep mot kommunen, Terje Jensen snakker om hvorfor Moss kommune har valgt en nettskyløsning for deler av sine IT-tjenester og Lisbet Nederberg forteller om Skedsmo kommunes katastrofe og beredskapsløsning. Bjørn T Bakken fra Forsvarets høyskole spør hvordan det står til med risikoerkjennelsen og Roberto Söderhäll fra Coromatic og Petter Markhede fra Combitech gir oss en nøkkel til bedre krisehåndtering.

Sett av 8. oktober til dette arrangementet i den nasjonale sikkerhetsmåneden. Seminaret er kostnadsfritt for deltakerne, da det delfinansieres av Interreg Sverige-Norge.

...

24-25 oktober: Svensk-norsk erfarenhetskonferens i Karlstad om Internet och Säkerhet

Hur arbetar svenska och norska försvaret, IT-företag, myndigheter och forskare med säkerhet i allmänhet och IT-säkerhet i synnerhet? Det kommer att diskuteras på den svensk-norska erfarenhetskonferensen ”Internet och Säkerhet” som hålls 24-25 oktober i Karlstad. Konferensen arrangeras av ISIS-projektet i samarbete med projektnätverket för digital agenda i Östersjöregionen Digital Agenda BSR (DA BSR) som drivs av bland annat Länsstyrelsen Värmland.

"Tillsammans har vi lyckats få ledande aktörer inom området att delta på konferensen för att presentera sina verksamheter och erfarenheter - och därigenom lära av varandra över nationsgränsen", förklarar Mikael Lundström.

På konferenser deltar bland annat Tone Hoddø Bakås och Vidar Sandland från Norsk senter for informasjonssikring (Norsis): "Foredraget vil omhandle hvordan Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) arbeider for å bevisstgjøre om trusler, opplyse om tiltak og påvirke til bedret sikkerhetskultur i Norge. Foredraget vil også inneholde en «live» demonstrasjon av hvor lett det er i dag å bli angrepet av en «hacker»".

…...................................................................

Kunnskapsbyen Lillestrøm har mer än 120 medlemsföretag som samarbetar kring näringslivsutveckling och kunskapsdriven samhällsutveckling tillsammans med högskolor, universitet och forskningsmiljöer. Lillestrøm (mellan Oslo och Gardermoen) ligger i en av Norges starkaste tillväxtregioner. Läs mer på www.kunnskapsbyen.no

...

Stiftelsen Compare Karlstad har mer än 100 intressentföretag inom IT och telekommunikation (ICT). Genom Compare samverkar företagen med varandra, med Karlstads universitet och andra offentliga aktörer i regionen. Genom samverkan bidrar Compare till att etablera gemensamma forsknings- och utvecklingsmiljöer (exempelvis Compare Testlab). Läs mer på www.compare.se

...
Interreg Sverige-Norge
är ett program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det geografiska området Inre Skandinavien utgörs av Värmlands och Dalarnas län i Sverige samt Hedmarks fylke, Östfolds fylke och Akershus fylke i Norge. Programmets övergripande mål är att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Den svenska delen av ISIS-projektet finansieras med medel från EU, Region Värmland och Karlstads kommun. Läs mer på www.interreg-sverige-norge.com

...
Projektnätverk för digitala agendan i Östersjöregionen (DA BSR)
syftar till att stödja implementeringen av En digital agenda för Europa, ett av sju huvudinitiativ inom ramen för Europa 2020, i Östersjöregionen. Tre Länsstyrelser, Värmland, Örebro och Östergötland har för avsikt att under två år bygga upp ett tematiskt projektnätverk mellan aktörer som arbetar med den digitala agendan. Projektet finansieras av Tillväxtverket. Läs mer på www.digitalagendabsr.eu