Klimatkommunerna

EU måste vara ambitiöst och dra nytta av kommunernas potential i sitt energi- och klimatramverk

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2014 14:13 CET

Brev till statsministern , IT- och energiministern och miljöministern från föreningen Klimatkommunerna 2014-02-28

Bäste Fredrik Reinfeldt, Anna-Karin Hatt och Lena Ek,

EU debatterar just nu hur ramverket för energi- och klimatpolitik ska se ut efter 2020. Om EU ska fortsätta vara en trovärdig världsledare inom området, och om vi ska kunna nå Europeiska rådets åtagande att minska växthusgasutsläppen med 80-95 % till 2050, krävs att ambitionerna förblir fortsatt höga efter 20-20-20-paketet. Detta är ett utmärkt tillfälle att förverkliga EU:s klimat- och energimål genom en mängd olika åtgärder på lokal nivå, och samtidigt förbättra livskvaliteten för medborgare och stärka EU:s konkurrenskraft.

Som styrelsemedlemmar i Klimatkommunerna och representanter för några av Europas mest ambitiösa kommuner inom området, vill vi uttrycka vår oro för EU-kommissionens förslag till en framtida klimat- och energipolitik för EU. Vi anser att kommissionens förslag:

  • Saknar ambitionsnivån som behövs för att möta EU:s åtaganden till 2050;
  • Misslyckas med att förverkliga paradigmskiftet till decentraliserad koldioxidsnål energiproduktion och energieffektivisering;
  • Underlåter att nämna vikten av det lokala engagemanget och förankringen i frågorna, exempelvis de mer än 5000 europeiska kommuner som skrivit under The Covenant of Mayors/Borgmästaravtalet, och alla lokala aktörer som indirekt berörs av dessa kommuners arbete.

Däremot välkomnar vi Europaparlamentets resolution som:

  • Efterlyser tre ambitiösa och bindande mål för växthusgaser, förnybar energi och energieffektivisering;
  • Erkänner kommunernas nyckelroll i att marknadsföra och implementera åtgärderna som behövs för att nå en koldioxidsnål ekonomi;
  • Uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att röja undan hinder för kommunernas arbete med att bidra till EU:s klimat- och energimål;
  • Förespråkar att EU:s finansiella investeringar i större utsträckning används för smarta investeringar i hållbara teknologier. 

Det europeiska nätverket Energy Cities har ”med kommissionens röst” skrivit ett meddelande som de föreslår att kommissionen publicerar - “Empowering local and regional stakeholders to deliver the EU climate and energy objectives”. Dokumentet betonar kommunernas nyckelroll i EU:s klimat- och energiomställning och föreslår sätt att optimera de lokala åtgärderna. EU måste involvera kommuner och regioner mycket mer för att nå sina mål, och regioner behöver en ambitiös miljöpolitik på EU-nivå för att skala upp sina initiativ.

Europeiska rådet och Ministerrådet kommer snart att samlas för att diskutera EU:s samlade klimat- och energipolitik framöver, och det är hög tid att skicka en uppmuntrande signal till kommuner och andra investerare, för att bekräfta att EU tänker ta en ledande roll i de internationella klimatförhandlingarna. 

Europeiska rådet och Ministerrådet bör i sina samtal uppmärksamma den enorma potential som finns i lokalt klimatarbete och som kommer att förverkligas om kommunerna ges rätt förutsättningar. Klimatkommunerna hoppas att du kommer att jobba för att lyfta betydelsen av kommuner och städer i de kommande samtalen. 

Bästa hälsningar,

Klimatkommunernas styrelse, 28 februari 2014

Karin Thomasson (MP), ordförande, kommunalråd i Östersunds kommun
Muharrem Demirok (C), 1:e vice ordförande, kommunalråd i Linköpings kommun
Anna Jähnke (M), 2:e vice ordförande, kommunalråd i Helsingborg stad
Anna Tenje (M), ledamot, ordf. i tekniska nämnden i Växjö kommun
Camilla Lindoff (S), ledamot, 2:a vice ordf. i miljönämnden i Hässleholms kommun
Elisabeth Hellman (V), ledamot, 1:a vice ordf. i Stadsbyggnadsnämnden i Malmö stad
Jamal Mouneimne (S), ledamot, kommunfullmäktige i Lycksele kommun
Lars Bergwall (C), ledamot, ordf. i kommunstyrelsens miljöutskott i Lunds kommun
Thomas Olson (FP), ledamot, teknik- och fritidsnämnden i Åmåls kommun
Gustav Hemming (C), ersättare, miljö- och skärgårdslandstingsråd i Stockholms Läns Landsting
Stefan Edenborg (Mp), ersättare, kommunstyrelsen i Kristianstads kommun  


Om Klimatkommunerna

Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete med 34 medlemmar. Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Vi stödjer kommuner som vill arbeta med klimatfrågan och är en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat. Klimatkommunerna sprider information och erfarenheter om lokalt klimatarbete och höjer kunskapen om klimatproblematiken. Klimatkommunerna har även internationella samarbeten och kontakter med liknande nätverk i andra länder. Läs mer på www.klimatkommunerna.se

Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete.

www.klimatkommunerna.se