Europaparlamentet

EU-medel får inte användas för omlokalisering av företag

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 17:09 CET

Oro för omlokaliseringar av företag
Parlamentet vill att kommissionen ska kunna straffa företag som beviljats finansiellt stöd från EU och sedan omlokaliserar sina verksamheter inom sju år från det att stödet beviljades. Ledamöterna anser också att EU-medel inte längre ska kunna utbetalas i andra syften än ekonomisk sammanhållning och strategiska mål om full sysselsättning. Stöd får inte användas till omotiverade omlokaliseringar som riskerar att leda till förlorade arbetstillfällen.

Föredragande för initiativbetänkandet om omlokaliseringar och regional utveckling, Alain Hutchinson (PSE, BE) sade under debatten i kammaren att parlamentet vill "uppmana kommissionen att vidta alla erforderliga åtgärder för att förhindra att EU-medel riskerar att uppmuntra till omlokaliseringar. Vi stöder också kommissionen förslag om att straffa företag som erhållit EU-stöd och inom sju år beslutar att flytta sin verksamhet.".

Parlamentet efterlyser åtgärder från kommissionen och medlemsstaterna i fråga om omlokaliseringar, för att förhindra att dessa inverkar negativt på den ekonomiska utvecklingen och framför allt för att motverka den sociala tillbakagång som förlorade arbetstillfällen direkt eller indirekt riskerar att leda till.

Ledamöterna begär mot bakgrund av detta att EU-medel inte ska få användas i andra syften än ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och strategiska mål om full sysselsättning. EU-medel ska inte få användas i fall av omotiverade omlokaliseringar som riskerar att leda till förlust av arbetstillfällen. Parlamentet godtar därför kommissionens förslag i samband med reformen av strukturfonderna, eftersom detta syftar till att straffa de företag som beviljats finansiellt stöd från EU och sedan omlokaliserar sina verksamheter inom sju år från det att stödet beviljades.

Europaparlamentet understryker betydelsen av sin resolution av den 13 mars 2003 och kommissionen uppmanas således att uppdra åt övervakningscentrumet i Dublin att utreda, utvärdera (medräknat att slå fast antalet skapade eller förlorade arbetstillfällen med hänsyn till kvaliteten) och följa upp omlokaliseringarna med avseende på deras ekonomiska och sociala effekter samt konsekvenserna för sammanhållningspolitiken, regionplaneringen och den regionala utvecklingen.

Slutligen anser ledamöterna att kommissionen och medlemsstaterna ska garantera att EU-medlen används på ett effektivt och målinriktat sätt. De bör koncentreras till fortbildningsåtgärder och omskolningsåtgärder för arbetstagare i regioner som drabbas av omlokaliseringar, i synnerhet för de arbetstagare som direkt drabbats genom att de förlorat sitt jobb efter att deras f.d. arbetsgivare valt att omlokalisera verksamheten.

Föredraganden: Alain HUTCHINSON (PSE, BE) Betänkande: A6-0013/2006 Beslutsförfarande: Initiativbetänkande Debatt: 13.3.2006 Omröstning: 14.3.2006

Ref.: 20060313IPR06152 Kontakt:
Pernilla JOURDE
Redaktion & information
: press-sv@europarl.eu.int
: (32-2) 28 43411 (BXL)