Riksdagen

EU-nämnden den 6 juni

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2003 22:00 CEST

jordbruksreformen
miljöansvarsdirektivet
EU-nämnden sammanträder fredagen den 6 juni klockan 10.00 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till ordföranden Inger Segelström (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter.

Till nämndens sammanträde kommer jordbruksminister Ann-Christin Nykvist för samråd inför jordbruks- och fiskerådet den 11-12 juni. Vid rådsmötet fortsätter förhandlingarna om reformen av EU:s jordbrukspolitik. Ambitionen är att jordbruksministrarna ska nå en politisk överenskommelse vid mötet och att reformpaketet i sin helhet ska kunna antas innan halvårsskiftet. Ministerrådet ska också försöka enas om en förstärkning av reglerna för att bekämpa mul- och klövsjuka samt fortsätta diskussionen om fisket i gemenskapens västliga vatten.

Inför miljörådet den 13 juni samråder miljöminister Lena Sommestad med nämnden om bland annat direktivet om ansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador. Några kvarstående frågor att lösa är verksamhetsutövares skyldighet att teckna ansvarsförsäkring, omfattningen av statens övergripande ansvar för att åtgärder vidtas samt direktivets tillämpningsområde och eventuella undantag.

Miljöministrarna ska också diskutera en övervakningsmekanism för utsläpp av växthusgaser inom ramen för Kyotoprotokollet och kommissionens arbete med en ny kemikalielagstiftning. Rådet ska även behandla ett förslag om skärpta utsläppskrav på dieseldrivna arbetsmaskiner.

Läs mer: EU-nämndens mötesdokument

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16