Riksdagen

EU-nämnden denna vecka

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 16:29 CEST

utsläpp av växthusgaser
avgaskrav för dieselmotorer
regeringskonferensen

EU-nämnden sammanträder fredagen den 24 oktober klockan 10.00 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till ordföranden Inger Segelström (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter.

Miljöminister Lena Sommestad samråder med nämnden inför miljörådets möte den 27 oktober. Samrådet gäller bland annat ett nytt EU-system för övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp inom ramen för Kyotoprotokollet. Ministerrådet ska även diskutera ett förslag om att sammanlänka Kyotoprotokollets flexibla mekanismer. En verksamhetsutövare skulle därmed kunna öka sina utsläpprätter inom EU:s handelssystemet genom att genomföra utsläppsminskande projekt i andra länder. Miljöministern ska vidare samråda med nämnden om direktivförslag om skärpta avgaskrav för dieseldrivna arbetsmaskiner, om producenternas ansvar för att återta elektroniskt avfall och om att begränsa utsläppen av flyktiga organiska föreningar från lösningsmedel i färger och lacker. Till ministerrådets möte planeras även rådsslutsatser om bland annat indikatorer för uppföljning av Lissabonstrategins miljömål och om en strategi för att minska miljörelaterade hälsoeffekter.

Inför nästa möte inom ramen för regeringskonferensen den 27 oktober kommer statssekreterare Lars Danielsson till nämnden. Jämte fortsatta förhandlingar om de institutionella frågorna ska, enligt den preliminära tidsplanen för konferensen, frågan om på vilka områden ministerrådet ska kunna fatta beslut med kvalificerad majoritet behandlas. Även andra frågor såsom till exempel huruvida fördraget ska innehålla en hänvisning till kristna värderingar kan komma att tas upp.

Läs mer: EU-nämndens mötesdokument

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16