Riksdagen

EU-nämnden denna vecka

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 20:00 CET

yttre gränskontroll
otillbörliga affärsmetoder
tullen och gränskontrollen

EU-nämnden sammanträder torsdagen den 30 oktober klockan 13.00 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. Sammanträdet leds av vice ordföranden Carl B Hamilton (fp). I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till honom och nämndens övriga ledamöter.

Justitieminister Thomas Bodström kommer till nämnden för samråd inför rådet för rättsliga och inrikes frågor den 6 november. Rådet ska då bland annat diskutera ett kommande förslag om att inrätta en gemensam byrå för yttre gränsbevakning samt försöka nå en överenskommelse om ett handlingsprogram mot olaglig invandring via sjögränserna. Rådet väntas även anta resolutioner om tillträdesförbud till internationella fotbollsmatcher och om informationsutbyte i syfte att främja säkerheten vid internationella evenemang, som till exempel Europeiska rådets möten.

I RIF-rådets asyl- och migrationsfrågor samråder statsrådet Barbro Holmberg med nämnden. Det gäller bland annat ett direktivförslag om villkor för att i vissa fall bevilja tillfälligt uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som samarbetar med EU-ländernas myndigheter i kampen mot människohandel. Rådet ska även fortsätta förhandlingarna om minimidirektivet om asylprocedurer.

Inför konkurrenskraftsrådet den 10 november samråder statssekreterare Ingrid Petersson med nämnden i konsumentfrågorna. Det gäller en debatt i rådet om direktivförslaget om otillbörliga affärsmetoder. På forskningsområdet ska rådet behandla en resolution om åtgärder för att förbättra möjligheterna till forskarkarriär. Frågan föredras i nämnden av statssekreterare Agneta Bladh. För samråd i inre marknadsfrågorna kommer statssekreterare Sven-Eric Söder till nämnden. Det gäller bland annat ett utkast till förordningen om ett gemenskapspatent och ett trafikförsäkringsdirektiv för att förbättra skadelidandes möjligheter till ersättning. Vidare ska kommissionen presentera sitt förslag till ny kemikalielagstiftning vid konkurrenskraftsrådets möte.

Sist på torsdag samråder finansminister Bosse Ringholm med nämnden inför Ekofinrådets möte den 4 november. Samrådet gäller bland annat rådsslutsatser om tullens roll i skyddet av de yttre gränserna. Rådet ska också diskutera ett direktivförslag om harmoniserade insynskrav i börsnoterade företag och behandla en rapport om den åldrande befolkningens effekter på de offentliga finanserna.

Läs mer: EU-nämndens mötesdokument

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16