Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 16 februari

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 14:33 CET

* Toppmötesbidrag om konkurrenskraft, miljö, sysselsättning och sociala frågor till Europeiska rådets vårmöte
* EU:s mål för minskade växthusgasutsläpp
* Strategi för hållbar användning av bekämpningsmedel


EU-nämnden sammanträder fredagen den 16 februari klockan 9.30 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Björn Hamilton (m), vice ordföranden Susanne Eberstein (s) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Näringsminister Maud Olofsson ska vid sammanträdet samråda med EU-nämnden om det bidrag som konkurrenskraftsrådet den 19 februari ska anta till Europeiska rådets översyn av Lissabonstrategin i början av mars. Bidraget tar upp frågor om bland annat den inre marknaden, regelförbättring och forskning. Konkurrenskraftsrådet ska även diskutera ett program för att minska företagens administrativa bördor och kommissionens strategi för bilindustrin, vilken inkluderar frågan om en reglering av nya bilars koldioxidutsläpp.

Frågan om bilars koldioxidutsläpp ska även diskuteras vid miljörådets möte den 20 februari. Miljöminister Andreas Carlgren samråder med EU-nämnden inför rådsmötet som även ska anta slutsatser om EU:s klimatmål efter 2012 inför FN-förhandlingarna om ett nytt internationellt klimatavtal och, samordnat med detta, ett bidrag om miljöpolitiken till Europeiska rådets marsmöte. Vidare väntas rådet anta slutsatser om en temainriktad strategi för hållbar användning av bekämpningsmedel och fatta två beslut som rör dels Ungerns skyddsåtgärder mot en genmodifierad majs, dels godkännandet av en genmodifierad nejlika. Riktlinjedebatter ska hållas i rådet om förslaget att föra in flyget i EU:s handelssystem för utsläppsrätter, en temainriktad strategi för markskydd.

Sammanträdet avslutas med samråd inför Epscorådets möte den 22 februari då ett bidrag om sysselsättning och samarbetet på det sociala området ska antas till vårtoppmötet. I samband med bidraget ska rådet även uppdatera riktlinjerna för medlemsländernas sysselsättningspolitik. Arbetsmarknadsminster Sven Otto Littorin föredrar dessa frågor i EU-nämnden. Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson ska inför rådsmötet informera nämnden om årets arbetsprogram för kommittén för socialt skydd.

Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar


Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16