Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 28 maj

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 08:59 CEST

Allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken
Likabehandling vid köp av varor och tjänster
Eko-design för energiförbrukande produkter

EU-nämnden sammanträder fredagen den 28 maj klockan 10.00 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till ordföranden Tommy Waidelich (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter.

Finansminister Bosse Ringholm kommer till EU-nämnden för samråd inför Ekofinrådet den 2 juni. Samrådet gäller bland annat rådets utkast till uppdaterade riktlinjer för den ekonomiska politiken. Genom uppdateringen kommer riktlinjerna även att omfatta de nya medlemsländerna. Rådet ska också ta ställning till om det föreligger ett alltför stort underskott i Nederländernas offentliga finanser och om de avtal som förhandlats med tredjeländer om skatt på sparande är tillräckliga för att direktivet om skatt på sparande planenligt ska börja tillämpas nästa år.

Samråd ska också hållas inför det så kallade EPSCO-rådet den 1-2 juni om sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor. Först ut samråder statsrådet Berit Andnor med EU-nämnden om bland annat uppdaterade regler för samordning av medlemsländernas socialförsäkringssystem. Statsrådet Hans Karlsson samråder därefter om sysselsättningsfrågorna. Det gäller bland annat en överenskommelse i rådet om uppdaterade riktlinjer och rekommendationer för sysselsättningspolitiken.

EPSCO-rådet ska vidare debattera direktivet om likabehandling när det gäller tillgång till varor och tjänster. Debatten gäller främst möjligheten för försäkringsbolag att utforma könsspecifika krav vid tecknande av försäkringar. I denna och rådets andra jämställdhetsfrågor samråder statsrådet Mona Sahlin med nämnden. Behandlingen av rådsmötet avslutas med socialminister Lars Engkvist som samråder med nämnden om olika rådsslutsatser, bland annat om en övergripande strategi för hälso- och sjukvården, om förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar och om alkohol och ungdomar.

Sist vid fredagens sammanträde samråder statssekreterare Claes Åhnstrand med nämnden inför energirådets möte den 10-11 juni. Rådet ska då försöka enas kring ett direktiv om eko-design för energiförbrukande produkter. Rådet ska även behandla ett antal frågor med anknytning till den inre marknaden för energi, bland annat tillträdesvillkor till gasledningsnätet och riktlinjer för det transeuropeiska energinätet.

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16