Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 7 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 08:37 CEST

rambeslut eller direktiv om lagring av trafikdata
fortsatta förhandlingar om Reach
strategi för finansiella tjänstemarknaden

Efter att i måndags ha hållit överläggningar med utrikesministern via telefon om utvidgningsförhandlingarna och gett utrikesministern klartecken till att säga ja till medlemskapsförhandlingar med Kroatien, sammanträder EU-nämnden närmast fredagen den 7 oktober. Sammanträdet äger rum på ordinarie tid klockan 10.00 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till ordföranden Tommy Waidelich (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter.

Sammanträdet inleds med justitieminister Thomas Bodströms samråd med EU-nämnden inför rådets möte den 12 oktober om rättsliga och inrikes frågor. Rådet ska då bland annat försöka enas om innehållet i rambeslutet om lagring av trafikuppgifter från elektronisk kommunikation. Kommissionens förslag till ett direktiv med liknande innehåll ska presenteras vid rådsmötet. Vidare ska rådet diskutera vissa delar av förslaget till rambeslut om ett europeiskt bevisupptagningsbeslut och till förordning om ett europeiskt betalningsföreläggande för indrivning av obestridda fordringar. Statsrådet Barbro Holmberg samråder med nämnden om ett utkast till rådsslutsatser om regionala skyddsprogram. Syftet med skyddsprogrammen är att stödja hanteringen av flyktingströmmar i ursprungsregionerna.

Näringsminister Thomas Östros ska samråda med EU-nämnden inför de fortsatta förhandlingarna om Reach, EU:s nya kemikalielagstiftning, vid konkurrenskraftsrådets möte den 11 oktober. Vid rådsmötet ska även kommissionen presentera årets resultattavla för den inre marknaden och sin nya handlingsplan för statligt stöd. Kommissionen ska också informera om sitt arbete med regelförbättring. Konkurrenskraftsrådet ska också debattera vissa frågor kring nästa ramprogram för forskning. Denna fråga föredras i EU-nämnden av statssekreterare Kerstin Eliasson.

Även Ekofinrådet möts den 11 oktober. Inför detta rådsmöte samråder finansminister Pär Nuder med EU-nämnden om bland annat ett utkast till rådsslutsatser om en strategi för finansiella tjänster. Strategin är en uppföljning av den nu avslutade handlingsplanen från 1999 och bygger på en grönbok från kommissionen. Rådet ska även fatta beslut om nya kapitaltäckningsregler för kreditinstitut och värdepappersbolag.

Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=6335&datum=2005-10-07

Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16