Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 17:16 CET

EU-nämnden behandlade i dag ett förslag till reform av marknadsordningen för bananer. Jordbruksminister Eskil Erlandsson fick stöd för den inriktning mot ökad marknadsorientering för bananodlingen inom EU som han presenterade i EU-nämnden. I samband med frågan fördes även en längre diskussion i nämnden om villkoren för den internationella handeln med bananer. En riktlinjedebatt om ett förslag till reform av banansektorn ska hållas vid jordbruks- och fiskerådets möte den 20-21 november. Under samrådet inför rådsmötet fick jordbruksministern även stöd att ställa sig bakom kommissionens förslag att begränsa fisket av vissa djuphavsarter. EU-nämnden ställde sig också bakom regeringens prioriteringar inför rådets debatter om fiskeripolitikens roll i arbetet för biologisk mångfald och om kommissionens förslag att utöka stödet till odling av energigrödor.

Näringsminister Maud Olofsson fick inför energirådets möte på torsdag nästa vecka EU-nämndens stöd för att ställa sig bakom rådsslutsatser med prioriteringar i arbetet för att främja energieffektivitet. I anslutning till slutsatserna, som rör kommissionens handlingsplan för att uppnå mål om en tjugoprocentig energibesparing till år 2020, ska rådet även debattera åtgärder för att främja användningen av förnybar energi. EU-nämnden stödde regeringen i att EU ska sätta upp övergripande och långsiktiga mål men överlåta till medlemsländerna att anta nationella prioriteringar. Diskussionen i EU-nämnden berörde även bland annat konkurrensen på elmarknaden, ökad inblandning av etanol i bensin och översynen av EU:s handelssystem för utsläppsrätter.

Inför Ekofinrådets andra behandling av förslaget till EU:s budget 2007 på tisdag gav EU-nämnden stöd för regeringens budgetrestriktiva utgångspunkt. Statssekreterare Hans Lindblad, som samrådde med nämnden, förklarade att regeringens ambition är att rådet inför förhandlingarna med Europaparlamentet ska enas om att åter fastställa sitt första budgetförslag med korrigeringar för nya prognoser om minskade utgifter på jordbruksområdet.

Regeringen representerades i dag av jordbruksminister Eskil Erlandsson, näringsminister Maud Olofsson och statssekreterare Hans Lindblad.

Vid frågor kontakta kanslichef Ingrid Larén Marklund på telefon 08-786 43 05.

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 24 november för samråd inför kommande möten i Ekofinrådet och Epscorådet.Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16