Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 16:13 CET

Sverige vill se en överenskommelse om höjda miniminivåer för punktskatterna på alkohol då Ekofinrådet möts på tisdag nästa vecka. Finansminister Anders Borg fick därför i dag EU-nämndens stöd för att acceptera det nya kompromissförslag som presenterats av ordförandeskapet och att utifrån ett folkhälsoperspektiv förhandla om en skattesats även för vin, en fortlöpande inflationsuppräkning och för att reglerna blir så tydliga som möjligt. EU-nämnden gav finansministern även stöd för att förespråka ett enhetligt fribelopp i förhandlingarna om nya regler för skattefri resandeinförsel från länder utanför EU. Stöd konstaterades även för en rådsöverenskommelse om Europeiska investeringsbankens utlåning till tredjeländer. Även om Sverige inte helt nått målen i förhandlingarna menade finansministern att resultatet är betydligt bättre än det ursprungliga förslaget. I EU-nämnden behandlades även momsfrågor, åtgärder mot skattebedrägeri och uppföljningen av Lissabonstrategin.

Under statsrådet Sven Otto Littorins samråd inför Epscorådets möte som inleds nästa torsdag upprepade EU-nämnden sitt stöd för regeringens budgetrestriktiva hållning i förhandlingarna om den så kallade globaliseringsfonden. I EU-nämnden framhölls bland annat vikten av att fonden bara ska gälla under budgetplanen 2007-2013. Inför rådets första diskussion om kommissionens grönbok om arbetsrätt ställde sig EU-nämnden bakom inriktningen att frågorna främst bör hanteras nationellt.

Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson fick inför Epscorådet EU-nämndens stöd för att i rådet anta en kompromiss om en ny period för Daphneprogrammet, som ska motverka våld mot kvinnor och barn. Under statsrådet Maria Larssons samråd med nämnden om hälsofrågorna godtogs en överenskommelse om ett nytt program på hälsoområdet med den svenska ståndpunkten att programbudgeten ska rymmas inom ramen för budgetplanen. EU-nämnden gav också stöd för regeringens fokusering på folkhälsotänkandet i rådets inledande diskussion om en strategi för att minska alkoholrelaterade skador. I denna, liksom i andra frågor under samrådet, tog nämndens ledamöter upp vikten av att EU:s åtgärder på andra områden inte motverkar folkhälsoarbetet, något som Epscorådet även väntas anta slutsatser om.

Regeringen representerades i dag av finansminister Anders Borg, socialminister Göran Hägglund, statsråden Sven Otto Littorin, Cristina Husmark Pehrsson och Maria Larsson samt statssekreterare Hans Lindblad.

Vid frågor kontakta kanslichef Ingrid Larén Marklund på telefon 08-786 43 05.

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 1 december för samråd inför kommande möten i konkurrenskraftsrådet och rådet för rättsliga och inrikes frågor.


Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16