Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2003 16:47 CEST

EU-nämnden diskuterade i dag förhandlingarna kring skyddsgrundsdirektivet och direktivet om rättslig ställning för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare. Nämnden konstaterade att den svenska positionen om bland annat likabehandling och familjemedlemmars rättigheter inte helt beaktats. De liggande kompromisserna ansågs ändå acceptabla och regeringen, som representerades av statssekreterare Charlotte Svensson, fick stöd för att i rådet för rättsliga och inrikes frågor (5-6 juni) enas om direktiven. RIF-rådet ska även diskutera det brittiska initiativet om skyddszoner för asylsökande. EU-nämnden instämde i regeringens kritik mot tankarna på att inrätta skyddszoner. Samtidigt ansågs andra delar av förslaget vara värda att diskutera.

Även justitieminister Thomas Bodström samrådde med nämnden inför RIF-rådet. Under samrådet fick regeringen bland annat stöd för att ingå en överenskommelse om förordningen om erkännande av äktenskaps- och föräldraansvarsdomar. Nämnden upprepade även utlåtandet att Schweiz inte bör beviljas några undantag i anslutningen till Schengenregelverket.

Nämnden välkomnade vidare EU:s samarbete kring trafiksäkerhetsfrågor och att svenska erfarenheter återspeglas i det handlingsprogram för att halvera antalet trafikoffer som transport- och telekommunikationsrådet (5-6 juni) väntas anta slutsatser om. Statssekreterare Jonas Bjelfvenstam, som samrådde med nämnden inför rådsmötet, fick även stöd för upplägget i förhandlingarna om att inrätta en europeisk byrå för nät- och informationssäkerhet. Inför den fortsatta hanteringen av frågan ställde sig nämnden dessutom bakom ett yttrande från Trafikutskottet och beslutade att överlämna detta till regeringen.

Statssekreterare Annika Söder samrådde med nämnden om planerna på en militär EU-insats i Demokratiska republiken Kongo. FN:s säkerhetsråd har med Kongos stöd vädjat om hjälp och EU-nämnden ställde sig bakom att EU tar på sig uppdraget. För att kunna inleda själva insatsen väntas ett detaljerat rådsbeslut under nästa vecka.

Departementsrådet Anders Kruse samrådde med EU-nämnden inför rådets uppdatering av EU:s åtgärder mot terrorism för att genomföra FN:s säkerhetsråds resolution 1373. Nämnden ställde sig bakom de föreslagna ändringarna.

Regeringen representerades i dag av justitieminister Thomas Bodström, statssekreterare Charlotte Svensson, statssekreterare Jonas Bjelfvenstam, statssekreterare Annika Söder och departementsrådet Anders Kruse.

Vid frågor kontakta Inger Segelström, ordförande i EU-nämnden, 070-579 52 51.

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16