Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Jun 06, 2003 15:00 CEST

Sverige bör i stort stödja kommissionens förslag till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken, men förespråka mer långtgående förändringar i vissa frågor. Denna position bekräftade EU-nämnden i dag inför ministerrådsmötet för jordbruk och fiske som inleds den 11 juni och då avsikten är att en uppgörelse om reformpaketet ska nås. Några kompromissförslag är ännu inte kända men jordbruksminister Ann-Christin Nykvist fick nämndens stöd för att bland annat driva att systemet med ett frikopplat stöd ska ersätta alla produktspecifika stöd och att systemet ska tillåta en högre grad av flexibilitet genom att låta medlemsländerna själva bestämma om en större andel av stödet.

Under samrådet med jordbruksministern gav nämnden även stöd för att införa en möjlighet till nödvaccinering som en tidig åtgärd vid utbrott av mul- och klövsjuka. Vaccinering ska komplettera insatser i form av nödslakt och destruktion för att få bukt med sjukan. Förbudet mot förebyggande vaccinering ska dock behållas.

Miljöminister Lena Sommestad samrådde med nämnden inför förhandlingarna i miljörådet (13 juni) om minimidirektivet om ansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador. Nämnden ansåg bland annat att Sverige bör sträva efter en vid definition av skador på den biologiska mångfalden och att direktivet ska ställa krav på verksamhetsutövare att hålla en finansiell säkerhet. Nämnden ansåg också att möjligheten till undantag måste begränsas för att direktivet ska bli verkningsfullt.

Med miljöministern diskuterade nämnden även arbetet med att ta fram en ny kemikalielagstiftning för EU. Nämnden, liksom miljöministern, ansåg att Sverige vid sidan av försiktighetsprincipen måste prioritera substitutionsprincipen, det vill säga att farliga kemikalier inte ska tillåtas om det finns mindre farliga alternativ, i arbetet med kemikalielagstiftningen. Miljöministern informerade om att principen tonats ned i det första utkast som kommissionen offentliggjort för att inhämta synpunkter.

Inför miljörådet ställde sig nämnden även bakom regeringens ståndpunkt i fråga om skärpta utsläppskrav för dieseldrivna arbetsmaskiner, att acceptera export av ozonskiktsnedbrytande haloner fram till 2009 och om ett system för övervakning av medlemsländernas utsläpp av växthusgaser.

Regeringen representerades i dag av jordbruksminister Ann-Christin Nykvist och miljöminister Lena Sommestad.

Vid frågor kontakta Inger Segelström, ordförande i EU-nämnden, 070-579 52 51.

EU-nämnden sammanträder nästa gång torsdagen den 12 juni klockan 13.00.

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16