Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2003 19:00 CEST

I dagens EU-nämnd diskuterades det italienska ordförandeskapets tillväxtinitiativ med satsningar på infrastruktur. Initiativet har kompletterats av kommissionen som även betonat långsiktig satsning på forskning och utveckling för att höja tillväxttakten. Initiativet ska diskuteras av Ekofinrådet (15-16 juli) och biträdande finansminister Gunnar Lund som samrådde med nämnden inför mötet välkomnade ett mer långsiktigt synsätt och att forskning och utveckling förs in i diskussionen. Statsrådet tog även till sig synpunkter från nämndens ledamöter om att miljöfrågorna bör beaktas liksom åtgärder för att effektivisera befintlig infrastruktur.

Tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten diskuterades allmänt med anledning av rådets behandling av Nederländernas uppdaterade stabilitetsprogram. Nämnden ställde sig bakom förslaget till rådsyttrande över Nederländernas program.

EU-nämnden konstaterade också att Euroländerna i rådet väntas rekommendera Jean-Claude Trichet som ny ordförande för Europeiska centralbanken. Sverige och andra länder som inte infört euron kan inte delta i beslutet.

Inför Ekofinrådets första behandling av förslaget till 2004 års EU-budget samrådde statssekreterare Curt Malmborg med EU-nämnden. Rådets arbetsgrupp har presenterat ett förslag som sänker nivåerna på betalningar och åtaganden i förhållande till kommissionens preliminära budgetutkast. Förslaget innebär ändå en ökning jämfört med 2003 års budget, framför allt till följd av EU:s utvidgning nästa år. EU-nämnden instämde efter en diskussion om enskilda budgetkategorier, i regeringens stöd för rådsarbetsgruppens förslag. Den slutliga budgeten planeras bli antagen i december efter ytterligare behandling i parlamentet och rådet.

Regeringen representerades i dag av biträdande finansminister Gunnar Lund och statssekreterare Curt Malmborg.

Vid frågor kontakta Carl B Hamilton, nämndens vice ordförande, 070-834 57 36.

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16