Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2003 20:22 CEST

Reglering av samexistens mellan genmodifierade, konventionella och ekologiska grödor diskuterades i dag i EU-nämnden med jordbruksminister Ann-Christin Nykvist inför jordbruksrådet den 29 september. Nämnden stödde regeringens ståndpunkt att frågan i första hand ska hanteras på nationell nivå utifrån försiktighetsprincipen och att även miljöaspekter ska beaktas. Nämnden ställde sig även bakom de rättsakter om reformen av jordbrukspolitiken som nu ligger för slutligt antagande av rådet. En diskussion fördes vidare kring kommissionens meddelande om en reform av marknadsordningarna för bomull, olivolja och tobak. Nämnden välkomnade en inriktning mot frikopplade stöd även inom dessa sektorer och att regeringen avser att verka för en snabb reform av tobaksstödet.

Gränskontroll är och ska förbli ett nationellt ansvar och Sverige bör även i framtiden motsätta sig eventuella planer på att inrätta en gemenskapsbyrå för den yttre gränskontrollen. Denna förtydligade svenska ståndpunkt formulerades under justitieminister Thomas Bodströms samråd med nämnden inför en diskussion i rådet för rättsliga- och inrikes frågor (2-3 oktober) om inriktningen på EU:s samarbete om gränsbevakning. Under samrådet gav nämnden även stöd för regeringen att i ministerrådet godkänna en förordning som ska reglera domstols behörighet och ömsesidigt erkännande av domar i mål om föräldraansvar med mera. Nämnden stödde även att en ny grund för att inte verkställa ett annat medlemslands beslut införs i rambeslutet om verkställighet av förverkandebeslut. Det nya är att verkställan ska kunna vägras med hänvisning till grundläggande rättsprinciper. I RIF-rådets asyl- och migrationsfrågor samrådde utrikesminister Jan O Karlsson med nämnden. Bland annat gällde samrådet säkra ursprungsländer för behandling av asylärenden enligt det så kallade asylprocedurdirektivet. Nämnden ställde sig bakom regeringens ståndpunkt att en gemensam minimilista över säkra länder kan accepteras under förutsättning att varje asylsökande ska ha rätt till individuell prövning.

Utrikesministern samrådde även med nämnden inför rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 29 september. Rådet väntas sammankalla regeringskonferensen för behandling av konventets utkast till konstitutionellt fördrag. Nämnden motsatte sig inte detta men påminde om att riksdagens behandling av utkastet beräknas vara klar först i mitten av november. I nämnden diskuterades även frihandelsförhandlingarna inom WTO och föreslagna rådsslutsatser om bland annat utvecklingen i Irak, förbindelserna med Iran, och den israelisk-palestinska fredsprocessen.

Regeringen representerades i dag av jordbruksminister Ann-Christin Nykvist, justitieminister Thomas Bodström och utrikesminister Jan O Karlsson.

Vid frågor kontakta Carl B Hamilton, nämndens vice ordförande, 070-834 57 36.

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16